Aikštynų dangos granulės ir mulčias

 

Daugelį metų visoms oro sąlygoms pritaikytose sporto aikštelėse sportininkai žaidžia futbolą, gėlų sporto žaidimus, regbį, vartinį tenisą ir kitus sporto žaidimus. Šių žaidimų aikštelių dirbtinėje dangoje dažnai naudojamos gumos granulės – jos padaro dangą tvaresnę, atsparią oro sąlygoms ir padidina smūgio sugertį bei sukibimą.

Žaidimų aikštelių paviršiams taip pat dažnai naudojamas gumos mulčias, pilamas po sūpuoklėmis, čiuožyklomis ir kita aikštelių įranga, kad sušvelnintų smūgį krentančiam vaikui. Granulės ir mulčias dažnai gaminami iš senų guminių padangų, kurios susmulkinamos į mažesnes dalis.

Granulių ir mulčio sudėtyje gali būti įvairių potencialiai pavojingų medžiagų, įskaitant policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAA), metalus ir ftalatus, kurie taip pat gali išskirti lakiuosius organinius angliavandenilius (LOJ) ir pusiau lakius organinius angliavandenilius (PLOJ). Dėl šių pavojingų medžiagų buvo susirūpinta dirbtinių sporto ir žaidimo aikštelių saugumu.

Kokie pavojai kyla žmonių sveikatai?

2016 m. birželio mėn. Europos Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) įvertinti, ar sintetinėms aikštelėms skirtose perdirbtose guminėse granulėse esančios minėtos medžiagos galėtų kelti pavojų gyventojams, įskaitant vaikus, profesionalius žaidėjus ir tokias aikšteles įrengiančius ar ją prižiūrinčius darbuotojus. Šio klausimo imtis paskatino pastaraisiais metais kelių ES valstybių narių žiniasklaidoje pasirodę teiginiai apie padidėjusią vėžio riziką vaikams, kurie žaidžia tokiose aikštelėse.

ECHA įvertino riziką sveikatai, išnagrinėjo sąlyčio su oda, prarijus ir įkvėpus poveikį. Išvados buvo paskelbtos 2017 m. vasario mėnesį. Jose ECHA nurodo, jog nėra didelio pagrindo nerimauti dėl granulių poveikio. Išvadose nurodyta, kad atsižvelgiant į Europos sporto aikštelėse paimtuose mėginiuose nustatytą policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentraciją, rizika susirgti vėžiu dėl ilgalaikio gumos granulių poveikio yra labai maža. Koncentracijos vertės buvo gerokai mažesnės už teisės aktuose nustatytas ribines vertes.

Neverta nerimauti ir dėl sunkiųjų metalų poveikio, nes jis yra mažesnis už šiuo metu leidžiamą ES žaisluose. Taip pat nenustatyta jokių problemų dėl ftalatų, benzotiazolo ir metilizobutilketono koncentracijų, nes jos taip pat buvo mažesnės už vertes, dėl kurių galėtų kilti sveikatos problemų. Vis dėlto ataskaitoje pažymima, kad tais atvejais, kai gumos granulės naudojamos patalpose, dėl lakiųjų organinių junginių poveikio gali padidėti odos ir akių dirginimas. 

 

Tolesnis abejonių keliančių klausimų tyrimas 

ECHA ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą abejonių keliančių klausimų, kuriems išspręsti reikalingas tolesnis tyrimas. Pavyzdžiui, suabejota, ar tyrimai atspindi padėtį Europos mastu (atsižvelgiant į tai, kad mėginiai paimti ne iš visų valstybių narių).

Dėl to Agentūra pasiūlė imtis įvairių veiksmų šiems neaiškumų keliantiems klausimams išspręsti ir gerajai patirčiai įtvirtinti:

  • REACH reglamente numatyti apribojimą, kad būtų tiekiamos tik labai mažą PAA ar kitų susijusių pavojingų cheminių medžiagų koncentraciją turinčios gumos granulės.
  • Lauke ir viduje įrengtų aikštelių savininkai ir valdytojai turėtų išmatuoti gumos granulių sudėtyje esančių PAA ir kitų cheminių medžiagų koncentraciją ir paskelbti šią informaciją.
  • Gumos granulių gamintojai ir jų skėtinės organizacijos turėtų parengti gaires, kurios padėtų (perdirbtos) gumos užpildų gamintojams ir importuotojams atlikti savo medžiagų bandymus.
  • Europos sporto ir futbolo asociacijos ir klubai bendradarbiaudami su gamintojais turėtų užtikrinti, kad informacija apie dirbtinėse vejose naudojamas gumos granules būtų suprantamu būdu pateikta žaidėjams ir plačiajai visuomenei.
  • Viduje esančių aikštelių, kuriose yra gumos granulių, savininkai ir valdytojai turėtų užtikrinti tinkamą vėdinimą.
  • Dirbtinėse aikštelėse žaidžiantys žaidėjai išėję iš aikštelių turėtų imtis būtiniausių higienos priemonių. 2017 m. vasario 28 d. ECHA perdavė savo vertinimą Europos Komisijai. 

Neskaitant ECHA išvadų, Nyderlandų nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (RIVM) 2017 m. pradžioje atliko Nyderlanduose naudojamų gumos granulių keliamo pavojaus sveikatai tyrimą, kuris įrodė, kad sportuoti šiose aikštelėse saugu.

Tačiau panašiai, kaip ir ECHA ataskaitos išvadose, tyrime pateikta rekomendacija dėl tolesnio teisinio PAA koncentracijos gumos granulių sudėtyje, ribojimo, ypač, kai šios granulės naudojamos vartojimo gaminiuose.

Nyderlandai netrukus pasiūlė apriboti aštuonių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) koncentraciją granulėse arba mulčiuje, naudojamose kaip užpildo medžiaga sintetinėms vejų aikštelėms, arba palaidose granulėse, naudojamose sporto infrastruktūroje ir žaidimų aikštelėse. Apribojimus numatanti dokumentacija ECHA pateikta 2018 m. liepos 20 d.

Nyderlandų pasiūlytas apribojimas

Siūlomų apribojimų dokumente vertinama aštuonių PAA keliama rizika profesionalių futbolo žaidėjų (įskaitant vartininkus), dirbtinėse aikštelėse žaidžiančių vaikų ir jas montuojančių ar prižiūrinčių darbuotojų sveikatai.

Remdamiesi vertinimu, Nyderlandai rekomendavo sintetinėms vejoms, žaidimų aikštelėms ir kitai sporto infrastruktūrai naudojamų granulių ir mulčio sudėtyje esančių aštuonių PAA kombinuotosios koncentracijos ribą sumažinti iki 17 mg/kg. Šiuo metu plačiajai visuomenei taikomos ribinės koncentracijos vertės yra 100 mg/kg dviem iš PAA (BaAhA ir DBAhA) ir 1 000 mg/kg kitiems šešiems PAA (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Komitetų nuomonės

2019 m. rugsėjo 20 d. Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) paprasta balsų dauguma priėmė galutinę nuomonę, kuria pritarė Nyderlandų pasiūlymui apriboti aštuonių policiklinių aromatinių angliavandenilių naudojimą ir ankstesnei 2019 m. birželio mėn. Rizikos vertinimo komiteto (RAC) nuomonei.

Nuomonėje siūloma sumažinti bendrą aštuonių PAA koncentracijos ribą iki 20 mg/kg. Siekiama užtikrinti, kad PAA keliama vėžio rizika asmenims, kurie patiria granulių ir mulčio poveikį (juos įkvėpdami arba liesdami), išliktų nedidelė. Tai aktualu futbolo žaidėjams ir vaikams, žaidžiantiems sporto aikštynuose ar žaidimų aikštelėse, taip pat dangas montuojantiems ir prižiūrintiems darbuotojams.

Pasiūlymas nebus taikomas esamoms aikštelėms, tačiau jis padės užtikrinti, kad aikštelėms prižiūrėti (atnaujinti) naudojama medžiaga neviršytų naujai nustatytos ribos.

Europos Komisijos sprendimas

Remdamasi ECHA komitetų nuomone Komisija turėtų parengti savo pasiūlymą. Taikant įprastą procedūrą, Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti REACH reglamento XVII priedą bus pateiktas valstybių narių balsavimui REACH komitete, o po to bus paskirtas laikotarpis pasiūlymui išnagrinėti Europos Parlamente ir Taryboje.

Ar tai viskas?

Daugelis naudojamų užpildų rūšių taip pat yra mikroplastikai (žr. Aktualių klausimų puslapį); šis klausimas svarstomas RAC ir SEAC, atsižvelgiant į pasiūlymą riboti specialiai pridedamo mikroplastiko kiekį.

Prireikus ECHA toliau nagrinės iš senų padangų pagamintų gumos granulių sudėtyje esančių kitų cheminių medžiagų poveikį sveikatai ir galimus padarinius aplinkai.

Planned timetable for restriction proposal on PAHs in granules and mulches used as infill

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 30 June 2107
Call for evidence 23 July – 18 October 2017
Workshop hosted by RIVM 24 November 2017
Submission of restriction dossier 20 July 2018
Public consultation of the Annex XV dossier  19 September 2018 – 19 March 2019
RAC opinion 7 June 2019
Draft SEAC opinion 14 June 2019
Public consultation on draft SEAC opinion 19 June 2019 – 19 August 2019
Combined final opinion submitted to the Commission October 2019
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2019-2020
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2021

Categories Display