Tatuiruočių dažai ir ilgalaikis makiažas

Tatuiruotės yra populiari kūno meno forma – jas turi 12 proc. europiečių. Jos yra daromos po oda įpurškiant spalvotų dažų, kuriais suformuojamas ilgalaikis piešinys. Užterštų adatų, kuriomis įpurškiami dažai, rizika sveikatai jau kurį laiką atidžiai stebima, tačiau gali kilti ir kitų, pavyzdžiui, su cheminėmis medžiagomis susijusių pavojų. Tatuiruočių dažai, taip pat ilgalaikio makiažo priemonės, pavyzdžiui, pieštukai akims paryškinti, sudaryti iš kelių cheminių medžiagų mišinio. Kadangi šios cheminės medžiagos kūne gali išlikti visą gyvenimą, yra tikimybė, kad tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo priemonių potencialiai kenksmingos sudedamosios dalys turės ilgalaikį poveikį. Šios cheminės medžiagos gali kenkti sveikatai, tačiau apie jų naudojimo pasekmes žinoma mažai.

Kas yra tatuiruočių dažai ir ilgalaikis makiažas?

Tatuiruotė daroma su adata praduriant viršutinį odos sluoksnį ir įpurškiant dažus į poodinį sluoksnį; taip sukuriamas piešinys. Viršutinis odos sluoksnis – epidermis – nuolat atsinaujina, todėl tam, kad tatuiruotė neišnyktų, dažai įpurškiami į antrąjį, gilesnį odos sluoksnį, kuris vadinamas derma.

Ilgalaikis makiažas, kuriuo siekiama sukurti įprasto makiažo struktūrą, yra panašus į tatuiruotę.

Kodėl ECHA sprendė su tatuiruočių dažais ir ilgalaikiu makiažu susijusius klausimus?

Tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse gali būti pavojingų medžiagų, kurios, kaip žinoma arba įtariama, gyvūnams arba žmonėms sukelia vėžį, genų mutacijas, toksišką poveikį reprodukcijai, alergijas arba turi kitų neigiamų pasekmių.

Kadangi trūksta informacijos apie tatuiruočių dažus ir ilgalaikį makiažą, Europos Komisija paprašė ECHA įvertinti tatuiruočių dažuose naudojamų medžiagų riziką žmogaus sveikatai ir išnagrinėti poreikį ES lygmeniu apriboti jų naudojimą.

Atlikdama analizę, ECHA, be žmogaus sveikatai keliamos rizikos, nagrinėjo saugesnių alternatyvų prieinamumą. Taip pat buvo nagrinėjamas socialinis ir ekonominis jų naudojimo apribojimo poveikis, pvz., vertinant poveikį gamybos ir paslaugų sektoriaus darbo vietoms.

ECHA apžvelgė medžiagas, kurios, kaip žinoma, yra naudojamos tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse, ir gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, taip pat medžiagas, kurių naudojimui ateityje norime užkirsti kelią. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vėžį sukeliančioms, mutageninį ir toksišką poveikį reprodukcijai turinčioms medžiagoms, jautrinančioms medžiagoms, taip pat kitoms medžiagoms, kurios yra įtrauktos į Europos Tarybos rezoliuciją dėl tatuiruotėms ir ilgalaikio makiažo priemonėms taikomų saugos reikalavimų ir kriterijų.

ECHA 2017 m. spalio mėn. Rizikos vertinimo komitetui (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetui (SEAC) pateikė įvertinti pasiūlymą dėl naudojimo apribojimo. ECHA darbe remiamasi ankstesnėmis ES Komisijos ir Europos Tarybos parengtomis ataskaitomis.

Kaip Europos Sąjungoje reguliuojamas tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo priemonių naudojimas?

Nėra jokių konkrečių galiojančių ES lygmens teisės aktų, tačiau septynios valstybės narės sukūrė įstatymus remdamosi 2008 m. Europos Tarybos rezoliucija dėl tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo saugumo arba jos pirmtaku – 2003 m. priimtu teisės aktu. Be to, tatuiruočių dažams taikoma Direktyva dėl bendros gaminių saugos, pagal kurią gamintojai yra įpareigoti tiekti saugius produktus; taip pat svarbus Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas, kuriuo reglamentuojamas produktų, kuriuose yra klasifikuojamų medžiagų, viršijančių jų klasifikacijai taikomas ribas, ženklinimas; ir REACH reglamentas, kuriame nustatyti registracijos ir informacijos teikimo reikalavimai.

Kadangi tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse gali būti mažas pavojingų medžiagų kiekis, joms CLP ir REACH reglamentuose nustatyti reikalavimai gali būti netaikomi.

Kokių prievolių šiuo metu turi laikytis tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo priemonių tiekimo grandinėje dalyvaujantys tolesni naudotojai ir tiekėjai?

Tolesni naudotojai – įskaitant mišinių ruošėjus – pagal REACH reglamentą turi konkrečių prievolių, susijusių su jų gaminamais tatuiruočių arba ilgalaikio makiažo dažais. Tatuiruočių dažų ruošėjai turi nurodyti gamintojams ir importuotojams, kokias sudedamąsias dalis jie naudoja savo produktuose, kad į jas būtų galima atsižvelgti įvykdant bet kokius registracijos reikalavimus. Jeigu registruotojai neaptarė medžiagos naudojimo būdo tatuiruočių dažuose, o mišinių ruošėjai naudoja bet kurią registruotą pavojingą medžiagą, kurios kiekis viršija vieną toną, tuomet registruotojai turi atlikti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą, kad įrodytų, jog naudoti medžiagą tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse yra saugu.

Be to, įmonė, kuri kitai įmonei parduoda pavojingas medžiagas arba mišinius, privalo pateikti pirkėjui produkto saugos duomenų lapą. Saugos duomenų lape pateikiamos rekomendacijos, kaip saugiai naudoti medžiagą, informuojama apie medžiagos arba mišinio savybes, pavojus, taip pat pateikiamos tvarkymo, utilizavimo ir gabenimo instrukcijos, rekomenduojamos pirmosios pagalbos, gaisro gesinimo ir poveikio kontrolės priemonės.

Atskirų medžiagų gamintojai, kurie per metus pagamina vieną ar daugiau tonų medžiagos, privalo laikytis REACH reglamento: cheminė medžiaga turi būti įregistruota ECHA, o prie dokumentacijos turi būti pridėti duomenys apie pavojingas medžiagos savybes. Jei medžiaga yra pavojinga, ECHA gali imtis veiksmų cheminės medžiagos naudojimui kontroliuoti. Šis reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms, ne tik toms, kurios naudojamos tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse.

Be to, tatuiruočių dažuose naudojamiems konservantams taikomas Biocidinių produktų reglamentas (BPR). ES tatuiruočių dažų gamintojai ES rinkai gali tiekti ir naudoti tik į Biocidinių produktų peržiūros programą įtrauktas veikliąsias medžiagas arba patvirtintus 6 tipo produktų supakuotų produktų konservantus. Jei apribojimas, kaip siūloma, įsigaliotų, tatuiruočių dažuose neturėtų būti leidžiama naudoti vieną iš apribojimo kriterijų atitinkančius konservantus.

Galiausiai gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai turi klasifikuoti medžiagas ir mišinius pagal CLP reglamento kriterijus ir užtikrinti, kad būtų įvykdyti pavojingų cheminių produktų ženklinimo ir pakavimo reikalavimai. ECHA reikia nusiųsti pranešimą dėl kiekvienos medžiagos, kuri klasifikuojama kaip pavojinga ir teikiama rinkai kaip atskira arba mišinyje naudojama medžiaga.

Šios komitetų mokslinės nuomonės kartu su pagrindžiančiais dokumentais nusiunčiamos Europos Komisijai ir skelbiamos ECHA interneto svetainėje. Per tris mėnesius Europos Komisija parengia sprendimo projektą dėl to , ar cheminių medžiagų naudojimą apriboti, ar ne. Jeigu sprendime pritariama apribojimui, jis įsigalioja po konsultacijų su Pasaulio prekybos organizacija (PPO), balsuojant valstybėms narėms ir patikrinus Europos Vadovų Tarybai ir Parlamentui.

Ar turėčiau nerimauti dėl savo tatuiruočių?

Jei Komisija nuspręstų , kad reikia taikyti apribojimą, akivaizdu, kad būtų pravartu pasitarti su savo tatuiruočių meistru ir tik po to daryti naujas tatuiruotes. Tatuiruočių meistrai medžiagas turėtų pirkti iš įmonių, kurios laikosi REACH reglamento, be to, jie turėtų paaiškinti, kokias chemines medžiagas jie įpurškia jums po oda.

Jei nerimaujate dėl savo dabartinių tatuiruočių, patarimo kreipkitės į savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Jei galvojate pašalinti tatuiruotę, turėtumėte žinoti, kad pašalinimo lazeriu procedūros metu pigmentai ir kitos medžiagos suskaidomos į mažesnes daleles, kuriose gali būti kenksmingų cheminių medžiagų ir kurios gali laisvai pasklisti po jūsų kūną.

Jei norite pasidaryti naują tatuiruotę, paieškokite informacijos ne tik apie tatuiruočių meistrų įgūdžius ir priemones, kurias jie naudoja, kad išvengtų užkrėtimų, bet ir išsiaiškinkite, kokius dažus jie naudoja. Susirinkite visą informaciją, nebijokite klausti!

Jūsų tatuiruočių meistrai turėtų gebėti jums pateikti išsamią informaciją apie naudojamus dažus, taip pat informaciją apie tai, kur juos įsigijo, galimą riziką sveikatai ir atitiktį susijusiems įstatymams bei teisės aktams.

Pavyzdžiui, neturėtų būti sunku atsekti dažų tiekimo grandinę iki patikimo prekiautojo arba patikrinti produktams taikomas nuostatas dabartiniuose nacionalinės teisės aktuose (kurie galioja Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine) arba Europos Tarybos rezoliucijos dėl tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo rekomendacijose.

Galbūt norėsite patikrinti informaciją ES skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemoje (RAPEX), kad sužinotumėte apie kokių nors dažų anksčiau sukeltą didelę riziką, arba susisiekti su savo nacionaline agentūra, atsakinga už cheminius arba tatuiruočių dažus reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.

Taip pat gali būti naudinga turėti įrašus apie naudotus tatuiruočių dažus, jeigu gijimo proceso metu jums pasireikštų neįprasta reakcija. Jei turite medicininių klausimų arba pastebite kokių nors neįprastų simptomų, nedelsdami susisiekite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Further information
ECHA
European Commission
External links