Tatuiruočių dažai ir ilgalaikis makiažas

Tatuiruotės yra populiari kūno meno forma – jas turi 12 proc. europiečių. Jos yra daromos po oda įpurškiant spalvotus dažus, kuriais suformuojamas ilgalaikis piešinys. Purvinų adatų, kuriomis įpurškiami dažai, rizika sveikatai jau kurį laiką atidžiai stebima, tačiau gali būti ir kitų pavojų, pvz. susijusių su cheminėmis medžiagomis. Tatuiruočių dažai, taip pat ilgalaikio makiažo priemonės, pvz., pieštukai akims paryškinti, yra kelių cheminių medžiagų mišinys. Kadangi šios cheminės medžiagos gali išlikti kūne visą gyvenimą, egzistuoja tikimybė, kad bus patiriamas ilgalaikis potencialiai žalingų tatuiruočių dažų sudedamųjų dalių ir ilgalaikio makiažo poveikis. Šios cheminės medžiagos gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, tačiau mažai žinoma apie jų naudojimo pasekmes.

Kas yra tatuiruočių dažai ir ilgalaikis makiažas?

Tatuiruotė daroma su adata praduriant viršutinį odos sluoksnį ir įpurškiant dažus į poodinį sluoksnį siekiant sukurti piešinį. Viršutinis odos sluoksnis – epidermis – pats savaime nuolat atsinaujina, todėl tam, kad tatuiruotė neišnyktų, dažai įpurškiami į antrąjį gilesnės odos sluoksnį, kuris vadinamas derma.

Ilgalaikis makiažas, kuriuo siekiama sukurti į įprastą makiažą panašią struktūrą, yra panašus į tatuiruotę.

Kodėl ECHA sprendžia su tatuiruočių dažais ir ilgalaikiu makiažu susijusius klausimus?

Tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse gali būti pavojingų medžiagų, kurios, kaip žinoma arba įtariama, gyvūnams arba žmonėms sukelia vėžį, genų mutacijas, toksišką poveikį reprodukcijai, alergijas arba kitas neigiamas pasekmes.

Atsižvelgdama į informacijos apie tatuiruočių dažus ir ilgalaikį makiažą trūkumą, Europos Komisija paprašė ECHA įvertinti tatuiruočių dažuose naudojamų medžiagų riziką žmogaus sveikatai ir išnagrinėti poreikį ES lygmeniu taikyti apribojimus jų naudojimui.

Atlikdama analizę, ECHA, be žmogaus sveikatai keliamos rizikos, nagrinėja saugesnių alternatyvų prieinamumą. Taip pat nagrinėjamas socialinis ir ekonominis jų naudojimo apribojimo poveikis, pvz., analizuojant poveikį gamybai ir paslaugų sektoriaus darbo vietoms.

ECHA nagrinėja medžiagas, kurios, kaip žinoma, yra naudojamos tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse ir gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, taip pat medžiagas, kurių naudojimui ateityje norime užkirsti kelią. Ypatingas dėmesys skiriamas vėžį sukeliančioms, mutageninį ir toksišką poveikį reprodukcijai turinčioms medžiagoms, jautrinančioms medžiagoms, taip pat kitoms medžiagoms, kurios yra įtrauktos į Europos Vadovų Tarybos rezoliuciją dėl tatuiruotėms ir ilgalaikio makiažo priemonėms taikomų saugos reikalavimų ir kriterijų.

Šis darbas yra grindžiamas ankstesnėmis ES komisijos ir Europos Vadovų Tarybos parengtomis ataskaitomis.

Kaip Europos Sąjungoje reguliuojamas tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo priemonių naudojimas?

Nėra jokių konkrečių galiojančių ES lygmens teisės aktų, tačiau septynios valstybės narės sukūrė savo įstatymus, pagrįstus 2008 m. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo saugumo arba jos pirmtaku – 2003 m. priimtu teisės aktu. Be to, tatuiruočių dažams taikoma Direktyva dėl bendros gaminių saugos, pagal kurią gamintojai yra įpareigoti nepateikti nesaugaus produkto; taip pat svarbus Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas, reglamentuojantis produktų, kuriuose yra klasifikuojamų medžiagų, viršijančių jų klasifikacijai taikomas ribas, ženklinimą, ir REACH reglamentas, kuriame nustatyti registracijos reikalavimai ir tai, kokią informaciją reikia pateikti.

Kadangi tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse gali būti mažas pavojingų medžiagų kiekis, joms CLP ir REACH reglamentuose nustatyti reikalavimai gali būti netaikomi.

Kokių įsipareigojimų šiuo metu turi laikytis tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo priemonių tiekimo grandinėje dalyvaujantys tolesni naudotojai ir tiekėjai?

Tolesni naudotojai – įskaitant mišinių ruošėjus – pagal REACH reglamentą turi konkrečius įsipareigojimus, susijusius su jų gaminamais tatuiruočių arba ilgalaikio makiažo dažais. Tatuiruočių dažų ruošėjai turi nurodyti gamintojams ir importuotojams, kokias sudedamąsias dalis jie naudoja savo produktuose, kad į jas būtų galima atsižvelgti įvykdant bet kokius registracijos reikalavimus. Jeigu registruotojai neaptarė medžiagos naudojimo būdo tatuiruočių dažuose, o mišinių ruošėjai naudoja bet kurią registruotą pavojingą medžiagą, kurios kiekis viršija vieną toną, tuomet registruotojai turi atlikti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą, kad įrodytų, jog saugu naudoti medžiagą tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse.

Be to, įmonė, kuri kitai įmonei parduoda pavojingas medžiagas arba mišinius, privalo pateikti pirkėjui produkto saugos duomenų lapą. Saugos duomenų lape pateikiamos rekomendacijos, kaip saugiai naudoti medžiagą, informuojama apie medžiagos arba mišinio savybes, pavojus, taip pat pateikiamos tvarkymo, utilizavimo ir vežimo instrukcijos bei rekomenduojamos pirmosios pagalbos, gaisro gesinimo ir poveikio kontrolės priemonės.

Atskirų medžiagų gamintojai, kurie per metus pagamina vieną ar daugiau tonų medžiagos, privalo laikytis REACH reglamento: cheminė medžiaga turi būti įregistruota ECHA, o prie dokumentacijos turi būti pridėti duomenys apie pavojingas medžiagos savybes. Tuomet ECHA gali imtis veiksmų, kad kontroliuotų cheminės medžiagos naudojimą, jei pastaroji yra pavojinga. Šis reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms, ne tik toms, kurios naudojamos tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse.

Galiausiai gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai turi klasifikuoti medžiagas ir mišinius pagal CLP reglamento kriterijus ir užtikrinti, kad būtų įvykdyti pavojingų cheminių produktų ženklinimo ir pakavimo reikalavimai. ECHA reikia nusiųsti pranešimą dėl kiekvienos medžiagos, kuri klasifikuojama kaip pavojinga ir pateikiama rinkai kaip atskira arba mišinyje naudojama medžiaga.

Kas atsitinka po to, kai ECHA atlieka tatuiruočių dažų analizę?

ECHA ir jos partneriai peržiūrėjo tam tikrų tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse naudojamų medžiagų keliamą riziką ir padarė išvadą, kad reikia taikyti apribojimus. Pasiūlymas buvo pateiktas 2017 m. spalio mėn.

Kitas proceso etapas – ECHA mokslinių komitetų atliekamas patikrinimas, ar pateikta visa reikalaujama informacija. Jeigu šios atitikties patikros metu nenustatoma trūkumų, pradedamos šešių mėnesių trukmės viešos konsultacijos, kuriose pastabas dėl pasiūlymo gali teikti visi asmenys. ECHA moksliniai komitetai nagrinėja pateiktus įrodymus ir pateikia nuomonę, ar medžiagoms turėtų būti taikomi apribojimai. Šios mokslinės nuomonės kartu su pagrindžiančiais dokumentais nusiunčiamos Europos Komisijai ir skelbiamos ECHA interneto svetainėje. Per tris mėnesius Europos Komisija nusprendžia, ar cheminėms medžiagoms taikyti apribojimus. Jeigu sprendime pritariama apribojimui, jis įsigalioja po konsultacijų su Pasaulio prekybos organizacija (PPO), balsuojant valstybėms narėms ir patikrinus Europos Vadovų Tarybai ir Parlamentui.

Tai yra ilgas procesas, kuris trunka apie 2–2,5 metų nuo atitikties patvirtinimo, tačiau per šį procesą užtikrinama, kad visi sprendimai būtų pagrįsti patikimiausiais prieinamais tyrimų įrodymais ir mokslo bendruomenės ekspertų konsultacijomis.

Ar turėčiau nerimauti dėl savo tatuiruočių?

ECHA moksliniai komitetai atlieka vertinimą ir nuomonė dar nėra suformuluota.

Jeigu bus padaryta išvada, kad reikia taikyti apribojimą, akivaizdu, kad būtų prasminga pasitarti su savo tatuiruočių meistru ir tik po to daryti naujas tatuiruotes. Tatuiruočių meistrai medžiagas turėtų pirkti iš įmonių, kurios laikosi REACH reglamento, be to, jie turėtų sugebėti aptarti su jumis chemines medžiagas, kurias jie įpurškia po jūsų oda.

Jei nerimaujate dėl savo dabartinių tatuiruočių, susisiekite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju ir su juo pasitarkite. Jei svarstote galimybę pašalinti tatuiruotę, turėtumėte atsižvelgti į tai, kad pašalinimo lazeriu procedūros metu pigmentai ir kitos medžiagos suskaidomos į mažesnes daleles, kuriose gali būti kenksmingų cheminių medžiagų ir kurios gali laisvai pasklisti po jūsų kūną.

Jei norite pasidaryti naują tatuiruotę, surinkite informaciją ne tik apie tatuiruočių meistrų įgūdžius ir priemones, kurias jie naudoja, kad išvengtų užkrėtimų, bet ir išsiaiškinkite, kokius dažus jie naudoja. Gaukite visą informaciją, nebijokite klausti!

Jūsų tatuiruočių meistrai taip pat turėtų sugebėti pateikti jums išsamią informaciją apie naudojamus dažus, įskaitant informaciją apie jų įsigijimo šaltinius, galimą riziką sveikatai ir atitiktį susijusiems įstatymams bei taisyklėms.

Pavyzdžiui, turėtumėte sugebėti atsekti dažų tiekimo grandinę iki patikimo prekiautojo arba sugebėti patikrinti produktus atsižvelgdami į dabartinius nacionalinės teisės aktus (kurie galioja Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine) arba Europos Vadovų Tarybos rezoliucijos dėl tatuiruočių dažų ir ilgalaikio makiažo rekomendacijas.

Galbūt norėsite patikrinti informaciją ES skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistemoje (RAPEX), kad sužinotumėte, ar nustatyta, kad praeityje kokie nors dažai kėlė didelę riziką, arba susisiekti su savo nacionaline agentūra, kuri yra atsakinga už cheminius arba tatuiruočių dažus reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.

Taip pat gali būti naudinga turėti įrašus apie naudotus tatuiruočių dažus, jeigu įprasto gijimo proceso metu jums pasireikštų reakcija. Nedelsdami susisiekite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, jei jums kyla medicininių klausimų arba pastebite kokių nors neįprastų simptomų.

Further information
ECHA
European Commission
External links