Glifosatas

Glifosatas – tai viena plačiausiai pesticiduose naudojamų veikliųjų medžiagų, neleidžiančių nepageidaujamiems augalams augti greta pasodintų kultūrų arba sunaikinančių tokius augalus arba jų dalis. Šios cheminės medžiagos dažnai vadinamos herbicidais arba piktžoles naikinančiomis medžiagomis.

Glifosatas naudojamas žemės ūkyje ir sodininkystėje siekiant prieš sėją išnaikinti piktžoles. Tais atvejais, kai auginami glifosatui atsparūs genetiškai modifikuoti augalai, cheminė medžiaga taip pat naudojama po sėjos naikinant tarp kultūrų augančias piktžoles. Tačiau tokia praktika Europos Sąjungoje netaikoma.

 

Kokių veiksmų ECHA imasi dėl glifosato?

ECHA prižiūri, kaip įgyvendinamas su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijęs teisės aktas. Šiuo teisės aktu reglamentuojama cheminių medžiagų vertinimo ir ženklinimo tvarka, atsižvelgiant į pavojingas savybes, kurių gali turėti tokios medžiagos (pvz., nuodai, degios cheminės medžiagos, ėsdinančios cheminės medžiagos ir pan.).

Dėl tam tikrų cheminių medžiagų, pvz., pesticidų, klasifikavimo sprendimas gali būti priimamas ES lygmeniu, tuomet jis galioja visoje Europoje. Praktiškai tai reiškia, kad bus reikalaujama naudoti atitinkamą ženklinimą, siekiant įspėti vartotojus apie kiekvieną produktą, kuriame yra cheminė medžiaga.

Vokietijos federalinis Darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (vok. BAuA) pateikė pasiūlymą, pagal kurį glifosatui (be dabartinės suderintos klasifikacijos) reikėtų taikyti papildomą suderintą klasifikaciją atsižvelgiant į konkretų toksišką poveikį konkretiems organams po pakartotinio poveikio. Kaip nustatyta CLP reglamente, ECHA prašė susijusių šalių pateikti pastabas dėl šio pasiūlymo ir ragino tai padaryti per viešas konsultacijas, kurios užbaigtos 2016 m. liepos 18 d. 

Į pastabas, kurias gavo ECHA, atsakymą parengė minėta Vokietijos institucija. Vėliau ECHA Rizikos vertinimo komitetas (RAC) pasiūlymą dėl suderintos klasifikacijos aptarė dviejuose vienas po kito surengtuose susitikimuose – 2016 m. gruodžio mėn. ir 2017 m. kovo mėn. – ir parengė savo nepriklausomą mokslinę nuomonę. 

RAC yra mokslinis komitetas, kurį sudaro Europos Sąjungos valstybių narių siūlymu ECHA paskirti ekspertai. Jie išnagrinėjo susijusius duomenis, įskaitant trečiųjų šalių pateiktus duomenis. RAC taip pat atsižvelgė į pagrindinę informaciją, kurią anksčiau išanalizavo kitos įstaigos, ir išnagrinėjo skirtingas nuomones dėl to, kaip buvo įvertinti kai kurie iš šių tyrimų.

2017 m. kovo 15 d. RAC sutarė išlaikyti glifosato, kaip cheminės medžiagos, kuri labai kenkia akims ir sukelia ilgalaikį toksišką poveikį vandens organizmams, suderintą klasifikaciją. Birželio 15 d. RAC pateikė savo nepriklausomą mokslinę nuomonę Europos Komisijai, kurioje nurodė, ar glifosatui būdingos savybės atitinka Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamente nurodytus teisinius klasifikavimo kriterijus. Priimtą nuomonę, taip pat papildomą informaciją apie suderinto klasifikavimo procedūrą galima rasti paspaudus toliau pateiktas nuorodas.

RAC ir ECHA vertinimą atlieka tik remdamiesi cheminės medžiagos pavojingomis savybėmis, t. y. aiškinamasi, ar cheminė medžiaga gali sukelti žalingas pasekmes. Vertinimo metu neatsižvelgiama į cheminės medžiagos žmonėms arba aplinkai keliamą riziką arba mastą. Tai, žinoma, priklauso nuo to, kaip naudojama cheminė medžiaga ir koks jos kiekis naudojamas. Todėl ši išsami rizika nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju pagal atitinkamus teisės aktus. Glifosato atveju vadovaujamasi su pesticidais susijusiu teisės aktu. Šio teisės akto, – kuris dar žinomas kaip Augalų apsaugos produktų reglamentas, – įgyvendinimą užtikrina Europos maisto saugos tarnyba (EFSA). Daugiau informacijos apie riziką ir su poveikiu susijusius klausimus galima rasti paspaudus toliau pateiktas nuorodas.

Iš kur gaunami moksliniai duomenys ir ar galiu su jais susipažinti?

Atlikdamos savo vertinimus, reguliavimo agentūros, pvz., ECHA, remiasi toksikologinių tyrimų, nepaisant to, ar jie yra paskelbti, duomenų deriniu.

Pagal ES teisę reikalaujama, kad pramonės įmonės užtikrintų saugų rinkai tiekiamų cheminių medžiagų naudojimą. Todėl pramonės įmonės turi atlikti (eko)toksikologinius tyrimus, kad nustatytų šių cheminių medžiagų pavojingas savybes. Šių tyrimų išlaidas padengia įmonės.

Specializuotos laboratorijos, kurios paprastai atlieka šiuos tyrimus įmonėms, turi vadovautis griežtomis ES teisės aktuose ir susijusiuose gairių dokumentuose nustatytomis rekomendacijomis. Tyrimus privaloma atlikti laikantis sutartos metodikos ir jie turi atitikti kokybės reikalavimus (EBPO arba lygiavertes technines rekomendacijas ir gerą laboratorinę praktiką). Ta pati procedūra galioja, pvz., vaistams.

Su išsamiomis šių tyrimų ataskaitomis taip pat leidžiama susipažinti atitinkamoms reguliavimo institucijoms (įskaitant ECHA Rizikos vertinimo komitetą), kad pastarosios galėtų įvertinti informaciją.

RAC nuomonė dėl glifosato klasifikacijos ir į pastabas gauti atsakymai dabar yra paskelbti ECHA svetainėje. Joje taip pat galima rasti Vokietijos kompetentingos institucijos pateiktą Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitą (įskaitant tyrimų santraukas), taip pat per viešas konsultacijas pateiktas pastabas.

ES valstybių narių sprendimas

Priimta RAC nuomonė buvo nusiųsta Europos Komisijai, o Komisija kartu su valstybėmis narėmis nusprendė penkeriems metams (iki 2022 m. gruodžio 15 d.) pratęsti glifosato kaip augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos naudojimą.

ES valstybių narių ekspertai sprendimą priėmė 2017 m. lapkričio 27 d., o Komisija jį patvirtino 2017 m. gruodžio 12 d.

Girdėjau, kad yra keletas skirtingų glifosato mokslinių vertinimų – kodėl ši medžiaga vertinama skirtingai?

Pastaruoju metu parengta keletas ataskaitų apie glifosatą. Priklausomai nuo taikomo požiūrio ir duomenų nagrinėjimo būdo, prieita prie skirtingų išvadų. Tai nėra neįprasta – aiškinant mokslinius duomenis ir suteikiant jiems įrodomąją galią, reikia viską gerai įvertinti. Tačiau neseniai ataskaitas rengusiems ekspertams prieinamus duomenis dabar išnagrinėjo ir ECHA Rizikos vertinimo komitetas, kurį sudaro nepriklausomi ES valstybių narių ekspertai.

ECHA priėmė nepriklausomą mokslinę nuomonę dėl poreikio nustatyti suderintą glifosato klasifikaciją, kuri yra pagrįsta Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente nustatytais pavojingumo kriterijais. Kaip minėta, ECHA įvertino glifosatui būdingas pavojingas savybes, o ne su individualiais naudojimo būdais susijusią riziką. Tokia rizika, pvz., produktų, kuriuose esama glifosato, naudojimo rizika, vertinama pagal Augalų apsaugos produktų reglamentą.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links