Expozíciós értékelés és kockázatjellemzés

Az évi 10 tonna feletti mennyiségben regisztrált anyagok tekintetében expozíciós értékelést és kockázatjellemzést kell végeznie, ha ezeket az anyagokat veszélyesként vagy perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagként vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagként sorolták be.

 

Az expozíciós értékelésben és a kockázatjellemzésben fedjen le minden veszélyt
 • Az Ön expozíciós értékelésének és kockázatjellemzésének az egységesen előírt információk alapján azonosított összes veszélyre ki kell terjednie, és nem korlátozódhat az osztályozott veszélyekre.
 • Az azonosított veszélyek túllépnek az osztályozást indokoló veszélyeken, és magukban foglalják
  • azokat a veszélyeket is, amelyek tekintetében jelenleg még nem léteznek osztályozási kritériumok, de bizonyíték van arra, hogy az anyag káros hatásokat válthat ki (jellemzően releváns a talaj és az üledék vonatkozásában);
  • valamint azokat a veszélyeket is, amelyek tekintetében rendelkezésre állnak osztályozási kritériumok, de a vizsgálattal kimutatott dózis/koncentráció kiváltó hatások súlyossága nem éri el az osztályozási kritériumok szintjét, ezért az anyag nem kerül osztályozásra a végpont tekintetében.

 

A kémiai biztonsági jelentésben számoljon be az expozíciós értékelés és a kockázatjellemzés eredményéről
 • A kémiai biztonsági jelentésnek (CSR) és a biztonsági adatlapnak (SDS) az összes azonosított veszélyre vonatkozóan információkat kell tartalmaznia, nem csak a CLP-rendelet alapján osztályozáshoz vezető veszélyekre vonatkozóan.

 

A kémiai biztonsági jelentés tükrözzön reális felhasználásokat és felhasználási feltételeket
 • Számoljon be az összes felhasználásról, és adja meg a megfelelő felhasználási feltételekre vonatkozó információkat.
 • Gondoskodjon arról, hogy a felhasználás leírása világos legyen, és összhangban álljon az anyag szállítói láncon belüli felhasználásaival.
 • A környezeti expozíciós értékelés esetében fejtse ki megfelelően azokat a felhasználási feltételeket, amelyek az anyag környezetbe való feltételezett kibocsátási arányához vezetnek.
 • Ha az Ön anyaga perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a kémiai biztonsági jelentésben világosan mutassa be, hogyan csökkenti minimálisra annak kibocsátását.
 • A származtatott hatásmentes szint (DNEL) vagy a becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) levezetésekor az anyaga szempontjából releváns tudományos érvekkel indokoljon meg és dokumentáljon a REACH-útmutató R.8 és R.10 fejezetében ismertetett alapértelmezett értékelési tényezőktől való minden eltérést.
 • Ha az expozíció becslésére modellt használ, biztosítsa, hogy a modell illeszkedjen az anyagához, és használjon megfelelő modellezési paramétereket, amelyek megválasztását indokolja meg.
 • Gondoskodjon arról, hogy a kémiai biztonsági jelentésben foglalt expozíciós forgatókönyvei átláthatók és konkrétak legyenek, és mindent lefedjenek. A működési feltételeket és a kockázatkezelési intézkedéseket kellő részletességgel meg kell adni, és ezeknek biztosítaniuk kell a biztonságos felhasználást.
 • Ne használjon 1. szintű eszközöket az expozíciós forgatókönyvek automatikusan történő tömeges előállítására, mivel ez könnyen ahhoz vezethet, hogy az expozíciós forgatókönyvekben szereplő kockázatkezelési tanácsok nem jelentenek segítséget vagy félrevezetőek lesznek.

 

Ügyeljen arra, hogy a felhasználás leírása az anyag összes felhasználását felölelje.
 • Fedje le az anyag életciklusa alatti összes felhasználását.
 • Az IUCLID 3.5. szakaszában adjon rövid általános leírást az anyag azonosított felhasználásaira vonatkozóan.
 • Ügyeljen arra, hogy az expozíciós forgatókönyvek rövid címei összhangban legyenek a felhasználás IUCLID 3.5. szakaszában szereplő leírásával, az expozíciós forgatókönyv mellékletével és a kibővített biztonsági adatlappal.

 

A felhasználásra vonatkozóan megadott információk legyenek relevánsak, tömörek és érthetőek
 • Írja le az összes tényleges releváns felhasználást.
 • A felhasználásoknak adjon intuitív megnevezést, lehetőleg az ágazatában használt harmonizált terminológia segítségével.
 • Adjon rövid magyarázatot a felhasználás által felölelt folyamatokra és tevékenységekre vonatkozóan. Ne csak a standard felhasználási leírókra támaszkodjon, mivel azok túlságosan általánosak ahhoz, hogy átláthatóan tájékoztassák a hatóságokat és a vevőket arról, hogy mit is takar az adott felhasználás.
 • Ha Ön tag regisztráló, gondoskodjon arról, hogy az IUCLID-dokumentációjában foglalt felhasználási leírás lefedje a folyamatot, amelyet regisztrálni kíván. Ne másolja le egyszerűen más regisztrálók felhasználási leírását vagy az anyagára vonatkozó általános kémiai biztonsági jelentést, mert ez nagy számú következetlenséghez vezethet.
 • Ha Ön intermedierként regisztrálja az anyagot, nem kell bejelentenie semmilyen fogyasztói felhasználást, szakemberek általi felhasználást vagy az anyag valamely árucikk hasznos élettartama alatti felhasználását, mivel ezek nem összeegyeztethetők az anyag intermedier státuszával.
 • Válassza a különböző felhasználások közötti felosztás megfelelő szintjét, hogy lehetővé tegye a biztonsági információk felhasználói csoportoknak való célzott kommunikálását.
  • A felosztás elnagyolása összetett és túlzottan konzervatív expozíciós forgatókönyvekhez vezethet.
  • A felosztás túlzott felaprózása ugyanazon általános expozíciós forgatókönyvi információk ismétléséhez vagy másolásához vezethet.

 

Az expozíciós értékelésben írjon le reális felhasználási feltételeket
 • Minden egyes leírt felhasználás esetében azonosítsa a kockázatok ellenőrzését biztosító felhasználási feltételeket, és jelezze előre az e feltételek mellett az embereket és a környezetet érintő expozíciót

 • Az expozíciós értékelés bemeneti adatainak előállításához használja fel a rendelkezésre álló információkat: a környezet esetében a specifikus környezeti kibocsátási kategóriákat (SERC-ek), a fogyasztók esetében a specifikus fogyasztói expozíciós determinánsokat (SCED-ek) és a felhasználási térképeket, valamint a kapcsolódó SPERC-eket, SWED-eket és SCED-eket.

 

Használja ki a felhasználási térképek adta lehetőségeket
 • A felhasználási térképeket ágazati szinten dolgozzák ki, hogy megadják az iparág számára lényeges fő felhasználások rövid leírását – használja fel ezeket a regisztrációjában:
  • Ezek olyan megállapodás szerinti sablont használnak, amelyek Chesar (az ECHA kémiai biztonsági értékelő és jelentéstételi eszköze) formátumban is rendelkezésre bocsáthatók.
  • Információkat biztosítanak a felhasználásokra és a felhasználási feltételekre vonatkozóan, a releváns és reális információkat tükrözve: ezeket Ön átemelheti a saját kémiai biztonsági értékelésébe (CSA).
 • Tartsa szem előtt, hogy a semely felhasználási térkép által fel nem ölelt felhasználásokat is le kell írni a felhasználási feltételnek megfelelően, és szerepeltetni kell a kémiai biztonsági értékelésben.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)