Maahantuoja

EU:n lainsäädännössä on korkeimmat kemikaaliturvallisuuden standardit maailmassa. Vastuullanne on varmistaa, että ETA-alueelle tuomanne kemikaalit ja tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. 

Olette maahantuoja, jos ostatte kemikaalituotteen suoraan ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevalta toimittajalta ja tuotte sen EEA-alueelle.

Jos ETA:n ulkopuolinen toimittajanne on nimittänyt ETA:ssa toimivan "ainoan edustajan" rekisteröimään aineen, olette REACH-asetuksen mukainen jatkokäyttäjä.

Mitä minun tarvitsee tehdä?

Tämä riippuu tuomienne tuotteiden tyypistä:

 • aineet (mukaan lukien metallit)
 • seokset (esimerkiksi maalit, voiteluaineet) tai
 • esineet (esimerkiksi autonrenkaat, huonekalut ja vaatteet)

Jos saatatte markkinoille vaarallisia tuotteita, teitä koskevat lisävaatimukset. 

 

Tuotteko aineita tai seoksia?

Kun ostatte aineen suoraan ETA:n ulkopuolella sijaitsevalta yritykseltä ja tuotte sen ETA-alueelle, vastuunne ovat samat kuin valmistajan. Teidän on rekisteröitävä aine varmistaaksenne pääsyn ETA-markkinoille. 

Kun ostatte seoksia, vaatimukset koskevat jokaista yksittäistä seoksen sisältämää ainetta.

 

Tuotteko vaarallisia tai säänneltyjä aineita tai seoksia?

Ennen aineen tai seoksen saattamista ETA-markkinoille teidän on määritettävä, onko se vaarallinen, soveltamalla CLP-asetuksen luokituskriteereitä. Tämä pitää tehdä kaikille aineille sellaisenaan tai seoksessa riippumatta toimittamistanne määristä.

Luokitus, merkinnät ja pakkaus ovat pakollisia kaikille vaarallisille aineille ja seoksille

Aineen tai seoksen luokitteleminen vaaralliseksi laukaisee erityiset merkintöjä ja pakkausta koskevat vaatimukset. Teidän on ilmoitettava ECHA:lle jokaisesta markkinoille sellaisenaan tai seoksessa saattamistanne aineista kuukauden kuluessa markkinoille saattamisesta. Yrityksen on tarjottava asiaankuuluvat tiedot käyttöturvallisuustiedotteessa ja käytettävä vaaramerkintöjä riskeistä tiedottamiseen ja sen varmistamiseen, että asiakkaat käsittelevät ainetta turvallisesti.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

REACH asettaa kriteerit ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) tunnistamiselle. Kriteerit täyttäviä aineita tunnistetaan jatkuvasti. Aineet sisällytetään kandidaattilistaan lupamenettelyä varten. Listaa päivitetään vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa, ja se julkaistaan ECHA:n verkkosivustolla.

Tämä on REACH-lupamenettelyn ensimmäinen vaiheen tarkoituksena on kontrolloida ETA-markkinoilla kaikkein vaarallisimpien aineiden riskejä ja lopulta korvata aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Jos aine, jota tuotte sellaisenaan tai seoksessa määritetään erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja lisätään kandidaattilistaan lupamenettelyä varten, teillä on oikeudellinen lisävelvollisuus tiedottaa aineen turvallisesta käytöstä asiakkaille.

Voitte jatkaa aineen toimittamista mutta teidän on seurattava, lisätäänkö aine luvanvaraisten aineiden luetteloon. Se voi olla vain ajan kysymys, ja yritys voi saavuttaa kilpailuetua siirtymällä pois erityistä huolta aiheuttavasta aineesta, ennen kuin se on pakollista.

Lupaa edellyttävät erityistä huolta aiheuttavat aineet

Erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotka on siirretty kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon, ei voi saattaa ETA-markkinoille käytettäväksi tietyn lopetuspäivän jälkeen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

 • Yritykselle tai välittömälle jatkokäyttäjälle myönnetään lupa aineen erityiskäyttöön
 • Yleinen tai erityinen poikkeuslupa soveltuu esimerkiksi, jos ainetta käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja kehitykseen

Lupa vaaditaan riippumatta aineen käytetystä määrästä.

Jos aine sisältyy luvanvaraisten aineiden luetteloon eikä siihen sovelleta poikkeuslupaa, yrityksen on valittava seuraavista vaihtoehdoista:

 • lopetettava aineen saattaminen markkinoille tai
 • haettava lupaa aineelle tai
 • tutkitaan mahdollisuutta, että välittömille jatkokäyttäjille myönnetty lupa kattaisi aineen

Se haetaanko lupaa, on yrityksen oma päätös, jonka se tekee sen perusteella, miten tärkeä aine on, voivatko mahdolliset vaihtoehtoiset aineet tai tekniikat korvat sen, mitkä ovat luvan hakemisen kustannukset ja käytön jatkamisen edut ja riskit.

Rajoituksen alaiset aineet

Aineita, joiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttama riski ei ole hyväksyttävä, rajoitetaan. Tämä voi tarkoittaa:

 • täydellistä kieltoa
 • markkinoinnin ja erityiskäyttöjen rajoitusta tai
 • rajoitusta aineen pitoisuudelle seoksissa

Yksi esimerkki on tolueenin rajoitus yleiseen kulutukseen toimitettavaksi tarkoitetuissa liimoissa tai ruiskumaaleissa.

Rajoituksia on noudatettava. Yrityksen on oltava selvillä rajoituksista ja seurattava uusia rajoituksia maahantuomiensa aineiden osalta. ECHA julkaisee tiedot ja käynnistää julkiset kuulemiset ennen rajoituksia koskevan päätöksen tekemistä.

 

Maahantuotteko esineitä?

Tarvitsette tietoja esineiden sisältämistä aineista. Erityisesti:

 • Sisältääkö esine, esimerkiksi tuoksulelu tai tuoksuva jätepussi, sen käytön aikana vapautuvaksi tarkoitettuja aineita? Jos näin on, ja aineita on maahantuomissanne esineissä yli tonni vuodessa, aineet on rekisteröitävä, ellei niitä ole jo rekisteröity kyseiseen käyttöön
 • Sisältyykö esineisiin erityistä huolta aiheuttavia aineita? Jos näin on, ja ne ylittävät tietyn pitoisuuden, asiakkaille on tarjottava riittävät tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Tämä vaaditaan heti, kun aineet lisätään kandidaattilistaan. Erityisissä tapauksissa on myös ilmoitettava ECHA:lle
 • Sisältäväkö esineet rajoituksen alaisia aineita, esimerkiksi lyijyä koruissa? Teidän on noudatettava rajoituksia ja tarvittaessa lopetettava tuonti

Categories Display