Ainoa edustaja

ETA:n ulkopuolella sijaitsevat yritykset voivat nimittää eurooppalaisen ainoan edustajan vastaamaan REACH-asetuksen edellyttämistä maahantuojan tehtävistä ja vastuista. Tämä voi varmistaa tuotteiden ETA-markkinoille pääsyn, varmistaa toimituksen ja vähentää maahantuojien vastuita.

Ainoan edustajan pitää olla:

 • ETA-alueella fyysisesti sijaitseva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
 • varustettu riittävällä tietämyksellä aineiden ja niihin liittyvien tietojen käytännön käsittelystä
 • nimitetty sopimuksella ETA:n ulkopuolella toimivan valmistajan, sekoittajan tai esineen tuottajan kanssa
 • vastuussa maahantuojien REACH-asetuksen mukaisten oikeudellisten vaatimusten täyttämisestä

Ainoat edustajat voivat edustaa useita ETA:n ulkopuolisia toimittajia mutta niiden on pidettävät kunkin tiedot erillään.

ETA:n ulkopuolisen yhtiön on tiedotettava toimitusketjun maahantuojille ainoan edustajan nimityksestä. Nämä maahantuojat katsotaan sitten REACH-asetuksen mukaisiksi jatkokäyttäjiksi.

Ette ole ainoa edustaja, jos:

 • ETA:n ulkopuolella toimiva toimittajanne on jakelija
 • ainoa roolinne on toimia kolmannen osapuolen edustajana REACH-asetuksen mukaisessa tietojen yhteiskäyttöprosessissa

Mitä minun on tehtävä?

Teillä on maahantuojan rekisteröintivelvollisuudet sekä lisävelvollisuuksia, jotka liittyvät rooliinne ainoana edustajana.

 

Valmistelkaa ja laatikaa rekisteröinti

Teidän on rekisteröitävä aine ECHA:n rekisteriin. Perussääntö on: ei tietoja, ei markkinoita.

Teidän on annettava tietoja aineen ominaisuuksista ja vaaroista sekä turvallisesta käytöstä. Se, kuinka paljon tietoja tarvitaan, riippuu maahantuonnin tonnimäärästä ja aineeseen liittyvistä vaaroista. Mitä pienempi tonnimäärä ja vähemmän vaarallinen aine, sitä vähemmän tietoja tarvitaan.

Teidän on tarkistettava, onko aine esirekisteröity. Jos ei, ja se täyttää myöhäisen esirekisteröinnin vaatimukset, teidän on rekisteröitävä se viimeistään 31.5.2018. Jos ei, aine on rekisteröitävä, ennen kuin sen voi saattaa ETA-markkinoille.

Rekisteröinti tehdään yhdessä saman aineen valmistajien ja ETA-maahantuojien kanssa. Teidän myös edellytetään jakavan rekisteröintiin tarvittavat tiedot niiden kanssa.

ETA:n ulkopuolisen yhtiön ja teidän velvollisuudet selitetään Rekisteröintiohjeissa ja EU:n ulkopuolisille valmistajille tarkoitetuilla verkkosivuilla.

Teidän erityiset vaatimukset maahantuojien vaatimusten lisäksi ovat:

 • tarjota tietoja maahantuojille (nyt jatkokäyttäjiä), jotta nämä voivat laatia käyttöturvallisuustiedotteet ja pitää kirjaa käyttöturvallisuustiedotteiden viimeisimmistä päivityksistä jatkuvan toimintanne aikana
 • laatia ja päivittää luettelot maahantuojista ja niiden tuomista tonnimääristä toimittaa tiedot viranomaisille pyydettäessä

 

ryhtyä toimiin erityistä huolta aiheuttavien aineiden suhteen

Jos aine on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi ja sisältyy REACH-lupamenettelyn kandidaattilistaan, tämä aiheuttaa ETA-maahantuojille ja teille lisävaatimuksia.

 • Sellaisenaan tai seoksessa maahantuodulle aineelle vaaditaan käyttöturvallisuustiedotteen päivitys. Ainoana edustajana (olittepa varsinainen toimittaja tai ette) olette velvollinen pitämään kirjaa päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen toimituksista
 • Maahantuotavaan esineeseen sisältyvän aineen suhteen teillä voi olla velvollisuus tietyissä tilanteissa ilmoittaa ECHA:lle kuuden kuukauden sisällä tuonnista

 

Selvittäkää roolinne lupamenettelyssä

Kun edustatte ETA:n ulkopuolista yritystä ja jokin sen aineista on luvanvaraisten aineiden luettelossa, teidän on tiedotettava yritykselle seuraamuksista sen tuotteille

Jos REACH-lupamenettelystä ei ole myönnetty yleisiä tai erityisiä poikkeuslupia, ETA:n ulkopuolisen yhtiön pitää päättää, lopettaako aineen viennin ETA-markkinoille vai hakeeko lupaa. Jos ETA:n ulkopuolinen yhtiö päättää hakea lupaa, teidät voidaan nimittää toimimaan sen puolesta.

 

Noudattakaa rajoituksia

Jos aineen ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia riskejä ei voida hallita, sen käyttöä voidaan rajoittaa ETA-alueella.

Tämä voi tarkoittaa:

 • täyttä kieltoa
 • markkinoinnin ja erityiskäyttöjen rajoitusta tai
 • rajoitusta aineen pitoisuudelle seoksissa ja esineissä

Esimerkkejä ovat asbestin kielto, lyijyn markkinoinnin ja käytön rajoittaminen koruissa sekä rajoitus heksavalentin kromin pitoisuudelle nahkatuotteissa.

Teidän on tiedotettava ETA:n ulkopuoliselle yhtiölle uudesta rajoituksesta ja seuraamuksista sen tuotteelle. Velvollisuutenne (olettepa varsinainen toimittaja tai ette) on myös pitää kirjaa uuden rajoituksen sisältävän päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta.

Categories Display