Jakelija

Lainsäädäntö tunnustaa roolinne toimitusketjussa kemikaaliturvallisuutta koskevan tiedonvaihdon mahdollistajana valmistajien ja asiakkaiden välissä Aktiivista osallistumistanne vaaditaan ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi kemiallisilta riskeiltä.

Olette REACH- ja CLP-asetusten mukainen jakelija, jos hankitte ainetta tai seosta ETA-alueelta, varastoitte sitä ja saatatte sitten markkinoille jonkun toisen puolesta (myös omalla tuotemerkillänne muuttamatta kemiallista koostumusta millään tavalla).

Esimerkiksi vähittäismyyjät ja tukkumyyjät ovat REACH- ja CLP-asetusten mukaisia jakelijoita.

Ette ole jatkokäyttäjä, jos,

  • ostatte kemikaaleja ETA:n ulkopuolelta ja saatatte ne suoraan ETA-markkinoille. Siinä tapauksessa olette maahantuoja.
  • ostatte kemikaaleja ETA-alueelta ja sekoitatte niitä toisiin kemikaaleihin, laimennatte niitä tai täytätte säiliöitä (uudelleen) ennen toimittamista muille. Siinä tapauksessa olette jatkokäyttäjä.

Mitä minun tarvitsee tehdä?

Pääasiallinen vastuunne on toimitusketjussa tiedottaminen.
Sama vastuu koskee kaikkia aineiden, seosten ja esineiden toimittajia - valmistajia, maahantuojia, jatkokäyttäjiä ja jakelijoita.

 

Jos myytte teollisuudelle tai ammattimaisille käyttäjille

teidän on välitettävä jakelemienne kemikaalien vaarojen ja riskien turvallisuustiedot:

Alaspäin toimitusketjussa

Tärkein työkalu tässä on käyttöturvallisuustiedote, jota voidaan laajentaa sisältämään altistumisskenaarion kutakin tunnistettua käyttöä kohden.

Vaarallisten aineiden tai seosten tapauksessa

  • on toimitettava käyttöturvallisuustiedote ja varmistettava, että se on kansallisella kielellä ja sisältää kansallisen lainsäädännön edellyttämät tiedot esimerkiksi terveydestä ja turvallisuudesta tai jätteiden hävittämisestä
  • on varmistettava, että vaarallinen aine tai seos merkitään ja pakataan oikein

Tämä tarkoittaa CLP-asetuksen vaatimusten noudattamista. Tärkeitä muutoksia otettiin käyttöön 1.6.2015, mukaan lukien uudet varoitusmerkit ja vaaralausekkeet.

Lisätietoja on CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevissa ohjeissa.

Ottakaa huomioon, että biosidivalmisteiden ja niillä käsiteltyjen esineitten merkintöjen ja pakkausten pitää täyttää sekä CLP-asetuksen vaatimukset että muita erityisvaatimuksia.

Erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävät esineet

Nämä ovat REACH-asetuksen mukaisesti tunnistettuja aineita, joilla on vakavia ja usein pysyviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Velvollisuutenne on toimittaa asiakkaille esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät tiedot, joihin sisältyy vähintään vaarallisen aineen nimi.

Ylöspäin toimitusketjussa

Asiakkaittenne pitäisi antaa teille tietoja välitettäväksi toimittajillenne. Nämä voivat olla:

  • uusia tietoja aineiden tai seosten vaarallisista ominaisuuksista
  • tietoja, joiden perusteella riskinhallintatoimet käyttöturvallisuustiedotteessa ovat sopimattomat
  • riittäviä tietoja aineen käyttötavasta, jotta käyttö voidaan ottaa huomioon aineen rekisteröinnin asiakirja-aineistossa

Näin voitte auttaa valmistajia ja maahantuojia ymmärtämään, miten niiden aineita käytetään, ja rekisteröimään jotkin tai kaikki käytöt, joista olette niille ilmoittaneet.

Asiakkaanne voivat sitten saada tarvitsemansa turvallisuustiedot noudattaakseen REACH- ja CLP-asetuksia.

 

Jos myytte kuluttajille

Varmistakaa, että vaaralliset tuotteet merkitään ja pakataan oikein

Kun tuote (aine tai seos) tunnistetaan vaaralliseksi, se pitää merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti.

Tämä on valmistajien, sekoittajien ja maahantuojien sekä jakelijoiden vastuulla. Jos merkitsette tai pakkaatte kyseisenlaisia tuotteita uudelleen omana tuotemerkkinänne, sama vastuu koskee myös teitä.

Vaarallisten tuotteiden toimittajana teidän on varmistettava, että ne merkitään ja pakataan asianmukaisesti. Merkinnöissä pitää olla:

  • vaaratiedot vaadituilla kansallisilla kielillä
  • EU-toimittajan yhteystiedot
  • uudet varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jotka ovat pakollisia CLP-asetuksen mukaisesti

1.6.2017 asti on sallittua myydä vanhalla tavalla merkittyjä seoksia, jos voidaan osoittaa, että ne ovat olleet toimitusketjussa ennen siirtymisen lakisääteistä määräaikaa 1.6.2015.

huomatkaa, että biosidiasetuksessa määritellyille käsitellyille esineille on lisää merkintä- ja pakkausvaatimuksia.

Vastaukset kuluttajien kysymyksiin

Kuluttajilla on REACH- ja biosidiasetuksen mukainen oikeus kysyä sisältävätkö myymänne esineet erityistä huolta aiheuttavia aineita yli tietyn pitoisuuden. Tämä koskee myös biosideilla käsiteltyjä esineitä.

Kysymyksiin on vastattava veloituksetta 45 päivän sisällä. Teidän edellytetään toimittavan riittävät tiedot esineen turvallisesta käytöstä tai tiedot käsitellyn esineen biosidikäsittelystä. Pyytäkää mahdollisesti tarvitsemanne lisätiedot toimittajaltanne.

Tyypillisiä esineitä, joita kuluttajien "oikeus kysyä" koskee, ovat vaatteet, huonekalut, ruokailuvälineet, urheiluvälineet ja muut päivittäin käytettävät tavarat.

 

Olkaa selvillä siitä, mitä kemikaaleja varastoitte ja toimitatte

Ennen aineen, seoksen tai esineen saattamista markkinoille on varmistettava, että se on laillisesti ETA-markkinoilla. Tarkistakaa, täyttääkö sen kohtien Valmistaja tai Maahantuoja ehdot ja ottakaa yhteyttä toimittajaan.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display