Märgistamine ja pakendamine

Kui aine või segu ohtlikud omadused on identifitseeritud, tuleb need asjakohaselt klassifitseerida.

Tootjad, importijad, allkasutajad ja levitajad, samuti teatud toodete valmistajad ja importijad peavad teavitama teisi tarneahelas tegutsejaid, sealhulgas tarbijaid, identifitseeritud ohtudest.

Selle jaoks märgistatakse aine või segu CLP-määruse kohaselt enne turuleviimist, kui:

  • aine või segu on klassifitseeritud ohtlikuks;
  • segu sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud ainet kindlast piirmäärast suuremas koguses;
  • toode on plahvatusohtlik.

CLP-määrus määratleb märgistuse sisu ja erinevate märgistuselementide paigutuse märgistusel. Märgistus peab olema kindlalt kinnitatud pakendi ühele või mitmele pinnale ja sellel peab olema järgmine teave:

  • tarnija nimi, aadress ja telefoninumber;
  • aine või segu nimikogus elanikkonnale kättesaadavaks tehtud pakendis (kui see kogus ei ole pakendil mujal märgitud);
  • tootetähised;
  • vajaduse korral ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohulaused, hoiatuslaused ja muude õigusaktidega nõutav lisateave.

CLP-määrus sätestab üldised märgistusnõuded, et tagada ohtlike ainete ja segude ohutu kasutamine ja tarnimine. Teatud erandid on kehtestatud näiteks selliste ainete ja segude jaoks, mille pakendid on väikesed (maht ei ületa 125 ml) või mida on keeruline märgistada. Muud näited on CLP-määruse I lisa punktis 1.3. Erandid lubavad tarnijal jätta märgistuselementide hulgast välja ohu- ja hoiatuslaused või piktogrammid, mille esitamist CLP-määruses tavaliselt nõutakse.

Ohtliku kemikaali pakend peab olema kujundatud, valmistatud ja suletud selliselt, et sisu ei pääseks mis tahes ajal välja. Pakendi materjal peab olema tugev ja tihke ning sisu toimele vastupidav. Asendatavad kinnitusseadised peavad võimaldama pakendit korduvalt sulgeda, ilma et sisu välja pääseks.

Elanikkonnale tarnitava aine pakend ei tohi köita laste tähelepanu või äratada neis uudishimu ega eksitada tarbijaid. Pakendil ei tohi olla toiduainete, sööda, ravimite ja kosmeetikavahenditega sarnane esitusviis või kujundus.

Lapsekindlad turvasulgurid ja reljeefsed hoiatusmärgised

Lapsekindlaid turvasulgureid ja/või reljeefseid hoiatusmärgiseid tuleb kasutada juhul, kui aineid või segusid tarnitakse elanikkonnale ja nendega on seotud teatud ohud või kui toode sisaldab metanooli või diklorometaani. Ülevaade erinevatest ohtudest, mille korral see kohustus kehtib, on leheküljel „specific labelling and packanging situations“ (spetsiifilised märgistamis- ja pakendamisolukorrad), millele suunab ka käesoleval leheküljel olev link.

Märgistus- ja pakendamisnõuete täpsemad juhised on CLP-määruse kohase märgistamise ja pakendamise juhendis.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)