Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus (CLH)

Tootjad, importijad ja allkasutajad peavad inimeste tervise ning keskkonna kõrgel tasemel kaitse tagamiseks ohtlikud ained ja segud (ise-) klassifitseerima ja märgistama.

Et riskid oleks piisavalt ohjatud, tuleb kõige ohtlikumate ainete (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained ning hingamiselundite sensibilisaatorid) ning muude ainete klassifitseerimist ja märgistamist juhtumipõhiselt ühtlustada kogu ELis. Seda tehakse ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse abil.

Ühtlustatud klassifikatsioonid on loetletud CLP-määruse VI lisas ja neid peaksid kasutama kõik selliste ainete ning neid aineid sisaldavate segude tootjad, importijad ja allkasutajad.

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku saab esitada ainete jaoks, mille kohta praegu CLP-määruse VI lisas kannet ei ole või mille jaoks on olemas ühtlustatud klassifikatsioon, kuid seda on vaja muuta uue teabe avaldamise, uute teaduslike või tehniliste täienduste, klassifitseerimiskriteeriumide muudatuse või olemasolevate andmete ümberhindamise tõttu.

Liikmesriigi pädev asutus või aine tootja, importija ja allkasutaja võivad esitada ECHA-le ettepaneku ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta. Seda saab teha kolmel juhul:

  • kui aine on kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline või hingamiselundite sensibilisaator;
  • kui aine muudesse ohuklassidesse klassifitseerimise vajalikkus ELi tasandil on põhjendatud;
  • olemasolevale kandele ühe või mitme uue ohuklassi lisamiseks (eelkirjeldatud tingimustel).

Ainult liikmesriikide pädevad asutused võivad teha ettepaneku:

  • olemasoleva ühtlustatud kande läbivaatamiseks, kui aine kuulub CLP-määruse reguleerimisalasse;
  • kui aine on biotsiidi või taimekaitsevahendi toimeaine.

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse (CLH) menetluse etapid

CLH kavandamine CLHkavandamine Toimiku esitamine Toimiku esitamine Vastavuse kontroll Vastavusekontroll Avalik arutelu Avalikarutelu Riskihindamise komitee arvamuse kujundamine Riskihindamise komiteearvamusekujundamine Riskihindamise komitee arvamus Riskihindamise komiteearvamus Kandmine VI lisasse KandmineVIlisasse Uuesti esitamine Uuesti esitamine Toimiku esitaja Toimiku esitaja Osalised, sh liikmesriigid Osalised, sh liikmesriigid ECHA / riskihindamise komitee ECHA / riskihindamise komitee Euroopa Komisjon Euroopa Komisjon

 

Kavandamine

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus algab siis, kui ECHA saab liikmesriigi pädevalt asutuselt, tootjalt, importijalt või allkasutajalt teate ühtlustatud klassifikatsiooni ning märgistuse toimiku koostamise kavatsusest. Pärast teate saamist kontrollib ECHA aine identifitseerimisandmeid ja avaldab seejärel toimiku kavandamise teate oma veebilehel kavandatavate toimikute registris.

Lisaks huvitatud osaliste teavitamisele menetletavatest ainetest võimaldab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekust teatamine ennetada olukordi, kus kaks või rohkem osalist esitavad ettepaneku sama aine kohta korraga. Igaüks, kellel on väljapakutud ohuklassifikatsiooni suhtes asjaomast teavet, võib teavitada sellest ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku teinud poolt menetluse algetappides või esitada sellist teavet avaliku arutelu käigus.

 

Toimiku esitamine

Liikmesriigi pädeva asutuse, tootja, importija või allkasutaja koostatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimik esitatakse ECHA-le. See toimik hõlmab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruannet, mis on eraldiseisev dokument ning peab sisaldama piisavalt teavet, et esitatud teabe alusel saaks sõltumatult hinnata füüsikalisi, tervise- ja keskkonnaohte, ja IUCLIDi tehnilist toimikut, mis sisaldab aine identifitseerimisandmed. Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruanne ei tohi sisaldada konfidentsiaalseid andmeid, sest see esitatakse avalikuks aruteluks.

Lisateave ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku koostamise ja esitamise kohta on leheküljel „Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteadete ja toimikute esitamine“.

 

Vastavuse kontroll

Selles etapis kontrollib ECHA esitatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku vastavust CLP-määruse nõuetele, nimelt kas see sisaldab teavet, mida riskihindamise komitee vajab toimikus kavandatud klassifikatsiooni kohta arvamuse esitamiseks.

Kui toimik hinnatakse nõuetele vastavaks, algatab ECHA avaliku arutelu oma veebilehel avaldatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruandes esitatud ettepaneku üle. Mittevastavuse korral palutakse toimiku esitajal viia see nõuetega vastavusse ja uuesti esitada.

 

Avalik arutelu

Avalik arutelu kestab 45 päeva, mille jooksul oodatakse huvitatud osalistelt märkusi ohuklasside kohta, mille kohta ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikus on andmed esitatud.

Arutelu käigus saadetud märkused avaldatakse ECHA veebilehel.

Arutelu lõpetamisel koondatakse kõik saadud märkused ja manused kokku ning edastatakse toimiku esitajale, paludes tal märkustele vastata. Kogutud märkused ja manused avaldatakse selles etapis ka veebilehel.

 

Riskihindamise komitee ja arvamuse kujundamine

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimik, saadetud märkused ja manused ning toimiku esitaja seisukohad pärast avalikku arutelu edastatakse ECHA riskihindamise komiteele.

Riskihindamise komitee tutvub kättesaadavate tõenditega kõigi ohuklasside kohta, mis olid avalikuks aruteluks avatud. Pärast asjakohaste andmete ja teabe põhjalikku hindamist kujundab riskihindamise komitee kavandatava ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta arvamuse. Mõnel juhul võib riskihindamise komitee pakkuda teatud ohuklassi jaoks välja teistsuguse klassifikatsiooni, kui toimiku koostaja esialgu pakkus.

Riskihindamise komitee koosneb ekspertidest, kes on liikmesriikide poolt määratud, kuid tegutsevad oma pädevuses. Üks riskihindamise komitee liige määratakse toimiku ettekandjaks ja enamasti määratakse teine liige kaasettekandjaks. Arvamuse kujundamise etapis koostavad nad arvamuse kavandi ja reageerivad avaliku arutelu käigus saadud märkustele, millele toimiku esitaja on vastanud.

Pärast avalikku arutelu soovitatakse asjaomastel osalistel kooskõlastada riskihindamise komitee arvamuse kujundamise menetluse käigus avaldatud seisukohad alaliste ja sektoripõhiste akrediteeritud sidusorganisatsioonidega. Akrediteeritud sidusrühmade nimekiri, riskihindamise komitee nõupidamistel osalemise kord ja asjakohased tegevuskavad avaldatakse riskihindamise komitee veebilehel. Riskihindamise komitee tegevuskavades on märgitud ained, mida riskihindamise komitee kohtumistel on plaanis arutada.

 

Riskihindamise komitee arvamus

Riskihindamise komitee peab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku kohta arvamuse esitama 18 kuu jooksul pärast CLP-määruse nõuetele vastava ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku kättesaamist.

Riskihindamise komitee arvamus koos lisadega (taustdokument ja tabel märkustele antud vastustega) avaldatakse pärast arvamuse vastuvõtmist ECHA veebilehel. Taustdokument sisaldab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruannet, millesse on lisatud riskihindamise komitee hinnangud. Märkuste ja vastuste tabel sisaldab avaliku arutelu käigus saadetud märkusi ning toimiku esitaja ja riskihindamise komitee vastuseid.

ECHA saadab riskihindamise komitee arvamuse koos lisadega Euroopa Komisjonile otsuse tegemiseks.

 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse otsus (CLP-määruse VI lisasse kandmine)

Komisjon, keda abistab liikmesriikide esindajatest koosnev REACHi regulatiivkomitee, teeb seejärel otsuse asjaomase aine klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku kohta.

Kui komisjon tunnistab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse asjakohaseks, koostab ta otsuse kavandi aine CLP-määruse VI lisa 3. ossa kandmise kohta.

Pärast aine kandmist CLP-määruse VI lisa 3. ossa peavad kõik selle aine tootjad, importijad ja allkasutajad ELis klassifitseerima aine VI lisas oleva kande kohaselt. Ohuklassid, mida VI lisa kanne ei hõlma, tuleb ise klassifitseerida ja vastavalt märgistada. Klassifitseerimis- ja märgistusandmik sisaldab ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu ning lisaks tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimis- ja märgistusteavet teatatud ja registreeritud ainete kohta.

 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ümberhindamine

Kui aine ühtlustatud klassifikatsiooni on vaja ümber hinnata, võib liikmesriik esitada olemasoleva VI lisa kande läbivaatamiseks uue ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku koos toetavate andmetega. Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimik läbib seejärel kõik eelloetletud etapid.

Kui tööstusettevõtetel on andmeid, mis osutavad, et ühtse klassifikatsiooni muutmine on põhjendatud, peavad nad esitama liikmesriigi pädevale asutusele ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruande.

Mõnel juhul võib ECHA tegevdirektor paluda riskihindamise komiteel esitada arvamus ainete (kas eraldi ainena, segudes või toodetes) ohutuse mõne muu aspekti kohta. Sel viisil võib riskihindamise komitee saada volituse ühe või mitme klassifikatsiooni ja märgistusega seotud küsimuse arutamiseks. Et riskihindamise komiteel oleks lihtsam arvamust kujundada, võidakse korraldada avalik arutelu. Ainuüksi tegevdirektori päring ei vii siiski ühtlustatud klassifikatsiooni kehtestamiseni.

Käsitletakse ainult volituses määratletud teemasid ning märkusi võib küsida ainult määratletud ohuklassi või küsimuse kohta, mille jaoks volitus on antud. Riskihindamise komitee piirdub selle kindla ohuklassi või küsimuse hindamisega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)