CLP-piktogrammid

Ohupiktogramm on kujutis märgistusel, mis sisaldab hoiatussümbolit ja kindlaid värvusi, mis edastavad teavet vastava aine või segu poolt tervisele või keskkonnale põhjustatava kahju kohta. Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP-määrus) kehtestati Euroopa Liidus ohtlike kemikaalide uus klassifitseerimise ja märgistamise süsteem. Ka piktogramme on muudetud ja need on kooskõlas ÜRO kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse harmoneeritud süsteemiga.

Kirjelduse lugemiseks klõpsake piktogrammi

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Sisaldab rõhu all olevat gaasi; kuumenemisel võib plahvatada
  Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi

  Esinemiskohtade näited
  Gaasimahutid

  Hoiatuslausete näited
  Hoida päikesevalguse eest
  Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille
  Pöörduda viivitamata arsti poole
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Selle ohupiktogrammi kohta sümbol puudub.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Ebapüsiv lõhkeaine
  Plahvatusohtlik; massiplahvatuse oht
  Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht
  Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht
  Süttimise korral massiplahvatusoht

  Esinemiskohtade näited
  Ilutulestik, laskemoon

  Hoiatuslausete näited
  Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
  Mitte käidelda enne ohutuseeskirjadega tutvumist ja nendest arusaamist
  Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada
  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
  Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
  Tulekahju korral plahvatusoht
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija.
  Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija

  Esinemiskohtade näited
  Valgendi, meditsiiniotstarbeline hapnik
 • Hoiatuslausete näited
  Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada
  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
  Enne riiete eemaldamist loputada saastunud riideid ja nahka kohe rohke veega
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Eriti tuleohtlik gaas
  Tuleohtlik gaas
  Eriti tuleohtlik aerosool
  Tuleohtlik aerosool
  Väga tuleohtlik vedelik ja aur
  Tuleohtlik vedelik ja aur
  Tuleohtlik tahke aine

  Esinemiskohtade näited
  Lambiõli, bensiin, küünelakieemaldi
 • Hoiatuslausete näited
  Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse
  Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada
  Hoida mahuti tihedalt suletuna
  Hoida jahedas
  Hoida päikesevalguse eest
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Võib söövitada metalle
  Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

  Esinemiskohtade näited
  Äravoolutorude puhastusained, äädikhape, soolhape, ammoniaak
 • Hoiatuslausete näited
  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
  Pärast kasutamist korralikult pesta
  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
  Hoida luku taga
  Hoida üksnes originaalpakendis
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Võib põhjustada hingamisteede ärritust
  Võib põhjustada unisust või peapööritust
  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
  Põhjustab tugevat silmade ärritust
  Põhjustab nahaärritust
  Allaneelamisel kahjulik
  Nahale sattumisel kahjulik
  Sissehingamisel kahjulik
  Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääri osoonikihti

  Esinemiskohtade näited
  Pesuained, tualetipuhastusvahend, jahutusvedelik

  Hoiatuslausete näited
  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
  Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas
  Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata
  Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
  Nahale sattumisel pesta rohke vee ja seebiga
  Silma sattumisel loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord
  Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Allaneelamisel surmav
  Nahale sattumisel surmav
  Sissehingamisel surmav
  Allaneelamisel mürgine
  Nahale sattumisel mürgine
  Sissehingamisel mürgine

  Esinemiskohtade näited
  Pestitsiidid, biotsiidid, metanool
 • Hoiatuslausete näited
  Pärast kasutamist korralikult pesta
  Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
  Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
  Loputada suud
  Hoida suletud mahutis
  Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist
  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
  Nahale sattumisel pesta õrnalt rohke vee ja seebiga
  Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta
  Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta
  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
  Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas
  Kanda hingamisteede kaitsevahendeid
  Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata
  Hoida luku taga
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
  Kahjustab organeid
  Võib organeid kahjustada
  Võib kahjustada viljakust või loodet
  Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet
  Võib põhjustada vähktõbe
  Arvatavasti põhjustab vähktõbe
  Võib põhjustada geneetilisi defekte
  Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte
  Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astmasümptomeid või hingamisraskusi

  Esinemiskohtade näited
  Tärpentiin, bensiin, lambiõli

  Hoiatuslausete näited
  Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
  MITTE kutsuda esile oksendamist
  Hoida luku taga
  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
  Pärast kasutamist korralikult pesta.
  Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
  Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole
  Kokkupuute korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
  Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
  Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist
  Kasutada nõutavaid isikukaitsevahendeid
  Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral pöörduda arsti poole
  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
  Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid
  Sissehingamisel tekkinud hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Piktogrammi tähendus
  Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
  Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

  Esinemiskohtade näited
  Pestitsiidid, biotsiidid, bensiin, tärpentiin

  Hoiatuslausete näited
  Vältida sattumist keskkonda
  Mahavoolanud toode kokku koguda
 • Kasutuselt kaovad järgmised sümbolid:

  Image