Πρόσβαση στα έγγραφα

Ο ECHA παρέχει, μέσω του δικτυακού του τόπου, πρόσβαση σε πολλά σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με τον Οργανισμό και τις διαδικασίες του κανονισμού REACH.

Η πρόσβαση στα έγγραφα διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες και νομοθετικές διατάξεις:

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Ο εν λόγω κανονισμός, στον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές και οι περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 255 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, ισχύει και για τα έγγραφα που διατηρεί ο ECHA –άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH.

Επισημαίνεται ότι μια αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα ενδέχεται να εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 του κανονισμού 1049/2001. Επισημαίνεται ότι μια αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα ενδέχεται να εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006για την υποβολή αίτησης πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που διατηρεί ο ECHA, πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο που υποδεικνύεται κατωτέρω και να υποδεικνύεται η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας του αιτούντος. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Οι αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα μπορούν να υποβληθούν:

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, αναφέρετε το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)