Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς περιέχει τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις του προσωπικού του Οργανισμού με το κοινό. Σε αυτές τις βασικές αρχές περιλαμβάνονται η νομιμότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η αναλογικότητα των μέτρων ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και η συνεπής διοικητική συμπεριφορά.

Στόχος του κώδικα είναι να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από τον Οργανισμό προς το κοινό και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο ECHΑ κατά τις συνδιαλλαγές του με το κοινό.

Ο κώδικας θεσπίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2007 και ισχύει για το σύνολο του προσωπικού.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)