Αποφάσεις γενικής εφαρμογής

Ο ECHA έχει εκδώσει αποφάσεις γενικής ισχύος οι οποίες επηρεάζουν ενδεχομένως όλες τις εταιρείες που πληρούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια ή περιγράφουν ορισμένες διαδικασίες του ECHA.

Η δημοσίευση των αποφάσεων γενικής ισχύος του ECHA έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα έγγραφα που τους αφορούν.

Οι σύνδεσμοι προς τα σχετικά έγγραφα παρέχονται σε αυτή τη σελίδα.

 

Κανονιστικές ενέργειες

Κατάλογος ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Ένα από τα καθήκοντα του ECHA είναι να προσδιορίσει και να παραθέσει τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC), ήτοι, ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, με ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες, με πολύ ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, ή που προκαλούν ανησυχία σε παρόμοιο επίπεδο.

Οι ουσίες SVHC στον κατάλογο ενδέχεται να συμπεριληφθούν αργότερα στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού REACH και με αυτόν τον τρόπο, η χρήση τους υπόκειται σε αδειοδότηση.

 

Μέτρα οργάνωσης της διαδικασίας

Πρόσβαση σε έγγραφα

Οι πολίτες της ΕΕ και οι πολίτες εκτός της ΕΕ ή οι επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ, μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στα έγγραφα από τον ECHA στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1049/2001). Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η υπευθυνότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA εξέδωσε μία απόφαση καθορίζοντας λεπτομερείς διοικητικούς και διαδικαστικούς κανόνες για την επεξεργασία των αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα (MB/12/2008).


Αναθεωρήσεις για απορρίψεις αιτημάτων εμπιστευτικότητας ή αιτημάτων για τη χρήση εναλλακτικών χημικών ονομάτων

Ο ECHA δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρημένες ουσίες στον διαδικτυακό τόπο του. Οι καταχωρίζοντες μπορούν να ζητήσουν ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Εάν ο ECHA απορρίψει μία τέτοια αίτηση, οι καταχωρίζοντες μπορούν να ζητήσουν από τον ECHA να επανεξετάσει την απορριπτική απόφαση.

Αν ο προμηθευτής ενός μείγματος θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση μιας συστατικής ουσίας στην ετικέτα ή στο φύλλο δεδομένων ασφάλειας θα μπορούσε να θέσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σε κίνδυνο, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την χρήση μιας εναλλακτικής χημικής ονομασίας. Εάν ο ECHA απορρίψει μία τέτοια αίτηση, ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της απορριπτικής απόφασης.

Ο ECHA έχει θεσπίσει κανόνες για την επανεξέταση των αιτήσεων για διεκδίκηση εμπιστευτικότητας με μια απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του (MB/17/2008), η οποία αργότερα τροποποιήθηκε για να καλύπτει επίσης τις αιτήσεις για την επανεξέταση των αποφάσεων για τις αιτήσεις εναλλακτικής χημικής ονομασίας (MB/17/2011, τροποποίηση MB/17/2008).


Διοικητικές και υπηρεσιακές επιβαρύνσεις

Ο ECHA μπορεί να επιβάλλει τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι σχετικές επιβαρύνσεις ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (MB/D/29/2010). Περιλαμβάνει τη διαχειριστική επιβάρυνση που επιβάλλεται λόγω των εταιρειών οι οποίες κακώς διατείνονται ότι αποτελούν ΜΜΕ για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις τελών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)