Ανεξαρτησία

Ο Οργανισμός αποδίδει εξαιρετική σημασία στη διασφάλιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με ανεξαρτησία και διαφάνεια. Το έργο και οι αποφάσεις του ECHA είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, ενδέχεται μάλιστα να έχουν και σημαντικό αντίκτυπο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο ο ECHA να λαμβάνει τις εν λόγω αποφάσεις κατά τρόπο διαφανή, ανεξάρτητο, αμερόληπτο και επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Η ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την υποβολή διαφανών δηλώσεων συμφερόντων και τη λήψη μέτρων ώστε να αποκλείεται η επίδραση τυχόν συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Οργανισμού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει διασφάλιση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης πρόσληψης υπαλλήλων του Οργανισμού που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη και πείρα και της ανάγκης αυστηρής αποφυγής σύγκρουσης με τα συμφέροντα που αυτοί ενδεχομένως έχουν ή εκπροσωπούν. Σύμφωνα με την πολιτική του ECHA, σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν ο αμερόληπτος και αντικειμενικός χαρακτήρας μιας απόφασης διακυβεύεται (ή μπορεί να θεωρηθεί από το κοινό ότι διακυβεύεται) από συμφέροντα που έχουν ή εκπροσωπούν άτομα τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με τον Οργανισμό.

Συναφώς, κάθε άτομο που εργάζεται ή συνεργάζεται με τον ECHA υποβάλλει κάθε χρόνο δήλωση συμφερόντων (η οποία και επικαιροποιείται σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος εργασίας/συνεργασίας του ατόμου). Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε έχει δηλώσει ότι έχει/εκπροσωπεί συμφέρον σχετικά με συγκεκριμένο θέμα δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης απόφασης ή γνωμοδότησης επ' αυτού.

Ο Οργανισμός έχει επίσης συγκροτήσει συμβουλευτική επιτροπή για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία υποστηρίζει τον εκτελεστικό διευθυντή του στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τον σύνδεσμο «Πολιτική του ECHA για τη διαχείριση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων».

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)