Granulat og dækningsmaterialer på sportsbaner og legepladser

I mange år har sportsudøvere anvendt helårsbaner til fodbold, gæliske sportsgrene, rugby, lacrosse og andre sportsgrene. Disse kunstbaner har ofte gummigranulat som fyldmateriale for at gøre dem mere slidstærke og vejrbestandige og for at dæmpe stød og give et godt fodfæste.

På legepladser bruges ofte også løst gummidækningsmateriale som støddæmper under gynger, rutsjebaner og andet legepladsudstyr i tilfælde af, at et barn falder.

Granulat og dækningsmaterialer fremstilles normalt af udtjente dæk, som nedbrydes og findeles.

Granulatet og dækningsmaterialerne kan indeholde en række potentielt farlige stoffer, herunder polycykliske aromatiske kulbrinter, metaller og phthalater, og de kan også frigive flygtige organiske kulbrinter og delvis flygtige organiske kulbrinter. Tilstedeværelsen af disse farlige stoffer har givet anledning til betænkeligheder med hensyn til sikkerheden ved kunstsportsbaner og legepladser. 

Hvilken sundhedsrisiko er der?

I juni 2016 bad Europa-Kommissionen ECHA om at vurdere, om tilstedeværelsen af sådanne stoffer i granulat af genbrugt gummi på kunstsportsbaner kunne udgøre en sundhedsrisiko for den brede befolkning, herunder børn, professionelle spillere og arbejdstagere, der installerer eller vedligeholder banerne. Dette skyldtes påstande om øget kræftrisiko for børn, der spiller på disse baner, som i de seneste år er dukket op i medierne i flere EU-medlemsstater.

ECHA vurderede sundhedsrisikoen ved at se på eksponering gennem kontakt med huden, indtagelse og indånding. Resultaterne blev offentliggjort i februar 2017, hvor ECHA konkluderede, at der højst var en meget lav risiko forbundet med eksponering for granulatet.

Kræftrisikoen efter at have været eksponeret for gummigranulatet igennem et helt liv blev anset for meget lav i betragtning af koncentrationerne af polycykliske aromatiske kulbrinter målt på de europæiske sportsbaner, hvor der blev udtaget prøver. Det fremgik, at koncentrationerne lå et godt stykke under de gældende grænseværdier.

Risikoen ved forekomsten af tungmetaller blev anset for at være ubetydelig, da niveauerne ligger under de grænser, der i øjeblikket er tilladt i legetøj i EU.

Der blev heller ikke konstateret nogen risiko i forbindelse med koncentrationsniveauerne for phthalater, benzothiazol og methylisobutylketon, da de også lå under de niveauer, der ville føre til helbredsproblemer.

I rapporten blev det imidlertid bemærket, at hvis gummigranulat blev anvendt indendørs, kunne de flygtige organiske forbindelser føre til øget hud- og øjenirritation.

Hvorfor er der behov for yderligere undersøgelser?

Rapporten belyste også nogle usikkerhedsmomenter, som kunne berettige en nærmere undersøgelse. For eksempel var der bekymring over, hvor repræsentative de gennemførte undersøgelser var for hele Europa (da der ikke blev udtaget prøver fra alle medlemsstaterne).

ECHA foreslog som sådan en række foranstaltninger, der bør træffes for at modvirke disse usikkerhedsmomenter og afspejle god praksis:

  • Der bør overvejes en begrænsning i henhold til REACH-forordningen, således at gummigranulat kun forsynes med meget lave koncentrationer af polycykliske aromatiske kulbrinter og andre relevante farlige stoffer.
  • Ejere og operatører af eksisterende (udendørs og indendørs) baner bør måle koncentrationerne af polycykliske aromatiske kulbrinter og andre stoffer i det gummigranulat, der anvendes på deres baner, og gøre denne information offentligt tilgængelig.
  • Producenter af gummigranulat og deres paraplyorganisationer bør udvikle retningslinjer, der gør det nemmere for producenter og importører af fyldmaterialer af (genbrugt) gummi at afprøve deres materiale.
  • Europæiske sports- og fodboldforeninger og -klubber bør samarbejde med producenter om at sikre, at information om gummigranulat i kunstgræs er letforståelig for spillerne og den brede offentlighed.
  • Ejere og operatører af eksisterende indendørsbaner med gummigranulat som fyldmateriale bør sikre en tilstrækkelig ventilation.
  • Spillere, der kommer i berøring med syntetiske baner, bør træffe grundlæggende hygiejneforanstaltninger, efter at de har spillet på kunstbaner.

ECHA sendte sin evaluering til Europa-Kommissionen den 28. februar 2017.   

Hvad gøres der så for at afklare disse usikkerhedsmomenter?

Det nederlandske institut for folkesundhed og miljø (RIVM) offentliggjorde et studie i december 2016 om sundhedsrisiciene ved gummigranulat anvendt i Nederlandene, hvori det blev bekræftet, at sportsudøvelse på disse baner er ufarlig.

I lighed med konklusionen i ECHA's rapport fremkom studiet imidlertid med en anbefaling om yderligere at sænke grænseværdierne for polycykliske aromatiske kulbrinter i gummigranulat, navnlig for dem, der gælder for forbrugerartikler.  

Nederlandene fulgte op herpå ved 30. juni 2017 at meddele sin hensigt om at udarbejde et begrænsningsdossier for at indskrænke koncentrationen af otte polycykliske aromatiske kulbrinter i granulat til brug som fyldmateriale i syntetiske sportsbaner eller i løs form til brug i sportsudstyr og på legepladser.

Dette dossier blev modtaget af ECHA den 20. juli 2018.  

Hvad indeholder begrænsningsdossieret?

I begrænsningsdossieret vurderes otte polycykliske aromatiske kulbrinters sundhedsmæssige risiko for professionelle fodboldspillere (herunder målmænd), børn, der leger på banerne, og arbejdstagere, der er involveret i installeringen og vedligeholdelsen af banerne og legepladserne.

På grundlag af vurderingen anbefaler Nederlandene at sænke den kombinerede koncentrationsgrænse for de otte polycykliske aromatiske kulbrinter i formalet gummi og dækningsmaterialer anvendt på kunstbaner, legepladser og andre sportsanlæg til 17 mg/kg.

De nuværende koncentrationsgrænser i forbrugsgoder er fastsat til 100 mg/kg for to af de polycykliske aromatiske kulbrinter (BaP og DBAhA) og 1 000 mg/kg for de seks øvrige (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

De næste trin

ECHA-udvalgene vil nu kontrollere, om begrænsningsdossieret er i overensstemmelse med kravene i bilag XV til REACH. Hvis dette er tilfældet, begynder høringen om dossieret i september 2018.

Når høringen begynder, har de interesserede parter seks måneder til at fremsætte bemærkninger til den foreslåede begrænsning og dens forventede virkninger.

ECHA-udvalgene vil vurdere dossieret og udarbejde deres udtalelser. ECHA's Udvalg for Risikovurdering (RAC) vil vedtage sin udtalelse i juli 2019. Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) vil afgive sin ekspertudtalelse om forslaget senest i september 2019 under hensyntagen til den indsendte information.

Udtalelserne fra begge udvalg vil blive forelagt Europa-Kommissionen. Den endelige afgørelse vil blive truffet efter en udvalgsprocedure med en gennemgang, hvor medlemsstaterne og Europa-Parlamentet deltager.

Er det så alt?

Ud over Nederlandenes begrænsningsdossier vil ECHA fortsat se på de sundhedsmæssige og potentielt også de miljømæssige indvirkninger af andre stoffer i gummigranulat udvundet fra udtjente dæk. Denne undersøgelse kan føre til begrænsning af yderligere stoffer.

Planlagt tidsplan for forslaget til begrænsning af gummipulver

 

Hensigt om at udarbejde begrænsningsforslag
30. juni 2017
Opfordring til indsendelse af dokumentation
23. juli – 18. oktober 2017
Workshop arrangeret af RIVM
24. november 2017
Indsendelse af begrænsningsforslaget
20. juli 2018
Offentlig høring om bilag XV-rapporten (hvis der fastslås overensstemmelse)
September 2018 – februar 2019
RAC-udtalelse
Juli 2019
Offentlig høring om SEAC-udtalelse
Juli 2019 – august 2019
SEAC-udtalelse
September 2019
Samlet endelig udtalelse indsendt til Kommissionen
Uden unødig forsinkelse
Kommissionens udkast til ændring af bilag XVII (udkast til begrænsning)
Inden for tre måneder efter modtagelse af udtalelser
Drøftelser blandt medlemsstaternes myndigheder
2019-2020
Begrænsning vedtaget (hvis godkendt)
2020