Tatovørblæk og permanent makeup

Tatoveringer er en populær form for kropskunst — 12 % af europæerne har dem. De laves ved at indsprøjte farvet blæk under huden, så der dannes et permanent motiv. Sundhedsrisiciene ved brug af urene nåle til indsprøjtning af blæk har allerede været i søgelyset i nogen tid, men der kan også være kemikaliespecifikke problemer at tage i betragtning. Tatovørblæk er — ligesom permanent makeup, såsom eyelinerblæk — en blanding af flere kemikalier. Disse kemikalier kan forblive i kroppen resten af livet og give anledning til langvarig eksponering for de potentielt skadelige indholdsstoffer i tatovørblæk og permanente makeupprodukter. Sådanne kemikalier kan have uønskede helbredsvirkninger, men der er ringe kendskab til konsekvenserne af deres anvendelse.

Hvad er tatovørblæk og permanent makeup?

En tatovering udføres ved at føre en nål ind gennem det yderste lag af huden og sprøjte blæk ind i det underliggende lag for at frembringe et motiv. Det øverste hudlag — overhuden eller epidermis — bliver hele tiden regenereret, og af hensyn til tatoveringens holdbarhed sprøjtes blækket derfor ind i det underliggende hudlag — læderhuden eller dermis.

Permanent makeup svarer til en tatovering, men udfærdiges til at ligne makeup.

Hvorfor beskæftiger ECHA sig med tatovørblæk og permanent makeup?

Tatovørblæk og permanent makeup kan indeholde farlige stoffer, der vides eller mistænkes for at forårsage kræft, genetiske mutationer, toksiske virkninger på reproduktionen, allergier eller andre uønskede virkninger hos dyr eller mennesker.

På grund af manglende oplysninger om tatovørblæk og permanent makeup anmodede Europa-Kommissionen ECHA om at vurdere sundhedsrisiciene ved stofferne i tatovørblæk og undersøge nødvendigheden af at begrænse anvendelsen i hele EU.

I analysen undersøgte ECHA dels risikoen for menneskers sundhed, dels tilgængeligheden af​sikrere alternativer. Desuden undersøgte ECHA de socioøkonomiske konsekvenser af at begrænse anvendelsen, f.eks. som følge af virkningen på beskæftigelsen i fremstillingsvirksomheder og i servicebranchen.

ECHA så på de stoffer, der anvendes i tatovørblæk og permanent makeup, og som kan være farlige for menneskers sundhed, samt de stoffer, som vi ønsker at standse fortsat brug af. Der bliver især lagt vægt på stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske, sensibiliserende stoffer samt andre stoffer i Europarådets resolution om krav til og sikkerhedskriterier for tatovering og permanent makeup.

ECHA indgav et begrænsningsforslag i oktober 2017 til Udvalget for Risikovurdering (RAC) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) for at få en vurdering fra dem. ECHA's arbejde byggede på tidligere rapporter, som er udarbejdet af Europa-Kommissionen og Europarådet.

Hvordan reguleres tatovørblæk og permanent makeup i EU?

Der er ingen speciel EU-dækkende lovgivning i kraft, men syv medlemsstater har udarbejdet egne love baseret på Europarådets resolution fra 2008 om sikkerheden af tatoveringer og permanent makeup eller på den foregående resolution fra 2003. Herudover er tatovørblæk omfattet af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, hvad angår producentens forpligtelse til ikke at levere et usikkert produkt, forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP), hvad angår mærkningen af produkter med et indhold af klassificerede stoffer over klassificeringsgrænserne, og REACH-forordningen, hvad angår registrerings- og oplysningskravene.

Da tatovørblæk og permanent makeup kan indeholde mange af de farlige stoffer i små mængder, er de ikke nødvendigvis omfattet af forpligtelserne i henhold til CLP og REACH.

Hvilke forpligtelser påhviler der på nuværende tidspunkt downstreambrugerne og leverandørerne i leverandørkæden for tatovørblæk og permanent makeup?

Downstreambrugerne — herunder formulatorer af blandinger — har konkrete forpligtelser i henhold til REACH med hensyn til det tatovørblæk eller det permanente makeupblæk, de fremstiller. Formulatorer af tatovørblæk skal over for producenter og importører identificere bestanddelene i deres produkter, så de kan tages i betragtning i forbindelse med overholdelsen af eventuelle registreringskrav. Hvis registranterne ikke har dækket anvendelsen i tatovørblæk, og formulatorer anvender et registreret farligt stof i en mængde på 1 ton eller derover, skal de foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering som downstreambruger for at påvise, at stoffet er sikkert at anvende i tatovørblæk og permanent makeup.

En virksomhed, der sælger farlige stoffer eller blandinger til en anden virksomhed, skal desuden udlevere et sikkerhedsdatablad for produktet til køberen. Sikkerhedsdatabladet giver vejledning i, hvordan stoffet anvendes sikkert, oplysninger om stoffets eller blandingens egenskaber og farer, anvisninger vedrørende håndtering, bortskaffelse og transport samt anbefalede foranstaltninger til førstehjælp, brandbekæmpelse og eksponeringskontrol.

Producenter af enkeltstoffer — i mængder på over 1 ton om året — skal overholde bestemmelserne i REACH. Kemikaliet skal registreres hos ECHA, og indsendelsen skal ledsages af oplysninger om stoffets farlige egenskaber. ECHA kan derefter tage initiativ til at begrænse brugen af kemikaliet, hvis det er farligt. Denne forordning gælder alle kemikalier, ikke kun dem, der anvendes i tatovørblæk og permanent makeup.

Anvendelsen af konserveringsmidler i tatovørblæk er desuden omfattet af forordningen om biocidholdige produkter (BPR). Kun aktive stoffer, der er godkendte, eller som indgår i undersøgelsesprogrammet for biocider for produkttype 6, "konserveringsmidler til beholdere", kan gøres tilgængelige på markedet og anvendes i EU af producenter af tatovørblæk i EU. Konserveringsmidler, som opfylder et af kriterierne i begrænsningen, vil ikke være tilladt i tatoveringsfarver, hvis begrænsningen træder i kraft som foreslået.

Endelig skal producenter, importører og downstreambrugere klassificere stoffer og blandinger i henhold til CLP-forordningens kriterier og sørge for overholdelse af kravene til mærkning og emballering af farlige kemiske produkter. Der skal sendes en anmeldelse til ECHA for hvert stof, der er klassificeret som farligt og markedsføres som sådan eller i en blanding.

Udvalgenes videnskabelige udtalelser sendes sammen med baggrundsdokumenterne til Europa-Kommissionen og offentliggøres på ECHA's websted. Europa-Kommissionen udfærdiger efter højst tre måneder et udkast til en afgørelse om, hvorvidt kemikaliernes anvendelse skal begrænses eller ej. Hvis beslutningen er til fordel for en begrænsning, træder denne i kraft efter høringer med Verdenshandelsorganisationen (WTO), afstemning blandt medlemsstaterne og granskning foretaget af Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet.

Bør jeg være bekymret over mine tatoveringer?

Hvis Kommissionen beslutter, at en begrænsning er nødvendig, vil det givetvis være fornuftigt, at du taler med tatovøren, før du får nye tatoveringer. Tatovøren bør foretage sine indkøb hos en leverandør, der overholder REACH, og bør kunne tale med dig om de kemikalier, han sprøjter ind i din hud.

Er du bekymret over dine nuværende tatoveringer, kan du spørge din læge til råds. Overvejer du at få fjernet en tatovering, skal du tage i betragtning, at fjernelse med laser er en procedure, hvor pigmenter og andre stoffer nedbrydes til mindre partikler — som kan indeholde skadelige kemikalier, der derefter frit kan cirkulere i din krop.

Hvis du kunne tænke dig at få en ny tatovering, skal du ikke kun undersøge tatovørernes evner, og hvad de gør for at undgå infektioner, men også det tatovørblæk, de anvender. Sørg for at få alle oplysningerne, og vær ikke bange for at stille spørgsmål.

Dine tatovører bør kunne give dig udtømmende oplysninger om den tatovørblæk, de bruger, herunder leverandøren, mulige sundhedsrisici og overensstemmelsen heraf med de relevante love og bestemmelser.

Du skal f.eks. kunne spore blæk tilbage til en pålidelig leverandør eller kunne tjekke produkterne i forhold til gældende national lovgivning (som er i kraft i Belgien, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Slovenien, Spanien, Sverige, Norge og Liechtenstein) eller anbefalingerne i Europarådets resolution om sikkerhed af tatoveringsfarver og permanent makeup.

Det kan være en god idé at tjekke fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder (RAPEX) for eventuelle trykfarver, som er indberettet for tidligere at have medført alvorlige risici, eller at kontakte de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om kemikalier eller tatovørblæk.

Det kan også være nyttigt at gemme en liste over det tatovørblæk, der er brugt, hvis du får en reaktion ud over den normale helingsproces. Kontakt straks din læge, hvis du får sundhedsproblemer eller oplever usædvanlige symptomer.

Further information
ECHA
European Commission
External links