Glyphosat

Glyphosat er et af de mest anvendte aktive stoffer i pesticider, der anvendes til at forhindre uønsket plantevækst omkring planteafgrøder eller til at ødelægge planter eller dele af planter. Disse stoffer kaldes ofte "herbicider" eller "ukrudtsmidler".

Glyphosat anvendes i landbrug og gartneri til at bekæmpe ukrudt før såning. Når der dyrkes genetisk modificerede planter, som er resistente over for glyphosat, anvendes stoffet også efter såning til at fjerne ukrudt mellem planterne. Denne praksis anvendes dog ikke inden for Den Europæiske Union.

 

Hvad gør ECHA i forbindelse med glyphosat?

ECHA forvalter lovgivningen om klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. Denne lovgivning regulerer den måde, hvorpå stofferne vurderes og mærkes på grundlag af de farlige egenskaber, de måtte have – f.eks. hvis der er tale om gifte, brandfarlige stoffer, ætsende stoffer osv.

For visse stoffer som f.eks. pesticider træffes der eventuelt en beslutning om klassificering på EU-plan, som gælder i hele Europa. I praksis betyder dette, at alle produkter, der indeholder stoffet, skal mærkes for at advare forbrugerne.

Det tyske forbundsinstitut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (BAuA) har foreslået, at glyphosat gøres til genstand for yderligere harmoniseret klassificering for toksicitet for specifikt målorgan ved gentagen eksponering (ud over de eksisterende harmoniserede klassificeringer). ECHA opfordrede i overensstemmelse med CLP-lovgivningen de berørte parter til at fremsætte kommentarer til dette forslag under en offentlig høring, som sluttede den 18. juli 2016. 

De kommentarer, som ECHA modtog, blev besvaret af den tyske myndighed. Udvalget for Risikovurdering (RAC) under ECHA drøftede efterfølgende forslaget om harmoniseret klassificering på to møder – i december 2016 og marts 2017 – og udarbejdede en uafhængig videnskabelig udtalelse. 

RAC er et videnskabeligt udvalg bestående af sagkyndige udpeget af EU's medlemsstater og udnævnt af ECHA. De drøftede alle relevante data – herunder dem, der var fremsendt af tredjeparter. RAC tog ligeledes hensyn til nøgleoplysninger, der tidligere var blevet analyseret af andre organer, og tog også de forskellige synspunkter med hensyn til, hvordan nogle af disse undersøgelser var blevet evalueret, i betragtning.

Den 15. marts 2017 vedtog RAC at bibeholde den harmoniserede klassificering af glyphosat som et stof, der forårsager alvorlige øjenskader og er giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. RAC fremsatte den 15. juni en uafhængig videnskabelig udtalelse for Europa-Kommissionen om, hvorvidt glyphosats iboende egenskaber lever op til de retlige kriterier for klassificering, der er fastsat i forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen). Den vedtagne udtalelse og yderligere oplysninger om den harmoniserede klassificeringsproces findes i nedenstående links.

RAC's og ECHA's vurdering er udelukkende baseret på stoffets farlige egenskaber – har stoffet farlige virkninger? Den tager ikke hensyn til risikoen eller det omfang, i hvilket mennesker eller miljø udsættes for stoffet. Dette afhænger naturligvis af, hvordan stoffet anvendes og i hvilke mængder. Disse detaljerede risici overvejes derfor fra sag til sag i henhold til den relevante lovgivning. For glyphosats vedkommende er det lovgivningen om pesticider. Denne lovgivning – der er kendt som forordningen om plantebeskyttelsesmidler – forvaltes af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Fødevareautoritet (EFSA). Yderligere oplysninger om risici og eksponeringsrelaterede spørgsmål findes under nedenstående links.

Hvor stammer de videnskabelige data fra, og kan jeg få adgang til dem?

Når kontrolorganer som ECHA foretager vurderinger, gør de det på grundlag af data fra toksikologiske undersøgelser, både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte.

I henhold til EU-retten er industrien forpligtet til at garantere sikker brug af kemiske stoffer, der markedsføres. Industrien skal derfor gennemføre (øko-)toksikologiske undersøgelser for at påvise disse stoffers farlige egenskaber. Disse undersøgelser betales af industrien.

De specialiserede laboratorier, der normalt udfører disse undersøgelser, skal følge strenge retningslinjer, som er fastsat i EU-retten og i tilknyttede vejledende dokumenter. Undersøgelserne skal udføres i henhold til godkendte metoder og skal opfylde kvalitetskrav (OECD eller tilsvarende tekniske retningslinjer og god laboratoriepraksis). Det er den samme proces, der anvendes i forbindelse med f.eks. lægemidler.

De fuldstændige rapporter fra disse undersøgelser stilles til rådighed for de relevante tilsynsmyndigheder, herunder Udvalget for Risikovurdering (RAC) under ECHA , som derefter verificerer oplysningerne.

RAC's udtalelse om klassificeringen af glyphosat og svarene på de modtagne kommentarer er nu blevet offentliggjort på ECHA's websted. CLH-rapporten (inkl. undersøgelsesresuméer), som den tyske kompetente myndighed har fremsendt, og de kommentarer, der blev fremsat i løbet af den offentlige høring, findes også på webstedet.

EU-medlemsstaternes afgørelse

RAC's udtalelse blev efter dens vedtagelse sendt til Europa-Kommissionen, og Kommissionen traf sammen med medlemsstaterne afgørelse om at forny godkendelsen af brugen af glyphosat som aktivt stof i plantebeskyttelsesmidler for fem år (indtil den 15. december 2022).

Afgørelsen blev truffet af EU-medlemsstaternes eksperter den 27. november 2017 og vedtaget af Kommissionen den 12. december 2017.

Jeg har hørt om forskellige videnskabelige vurderinger af glyphosat – hvorfor hersker der uenighed?

Der findes adskillige nyere rapporter om glyphosat. På baggrund af den tilgang, der er anvendt, og den måde, hvorpå dataene er blevet fortolket, er man nået frem til forskellige konklusioner. Dette er ikke usædvanligt – fortolkning og vægtning af videnskabelige data kræver bedømmelse. Udvalget for Risikovurdering (RAC) under ECHA bestående af uafhængige sagkyndige fra EU's medlemsstater har også taget de data, der er tilgængelige for de seneste rapportører, i betragtning.

ECHA vedtog en uafhængig videnskabelig udtalelse om behovet for en harmoniseret klassificering af glyphosat baseret på de farekriterier, der er opstillet i CLP-forordningen. Som tidligere nævnt vurderede ECHA glyphosats iboende farlige egenskaber og ikke de risici, der er forbundet med den individuelle anvendelse heraf. Disse risici, f.eks. risiciene i forbindelse med anvendelse af produkter indeholdende glyphosat, vurderes i henhold til forordningen om plantebeskyttelsesmidler.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links