Beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitik

Retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, der er lovfæstet i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder. ECHA er derfor fast besluttet på at sikre beskyttelsen af personoplysninger om de borgere, agenturet arbejder sammen med, uanset om de er brancherepræsentanter (registranter, ansøgere om godkendelse osv.), interessenter, borgere, der abonnerer på et nyhedsbrev, medlemmer eller eksperter, der er inviteret af et ECHA-organ, medarbejdere eller stillingsansøgere. Agenturet vil behandle de personoplysninger, som det indsamler, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Personoplysninger vil kun blive behandlet af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af EU-retten, eller som retmæssigt hører under offentlig myndighedsudøvelse, som er pålagt agenturet. Alternativt er databehandling et lovkrav, hvis det indgår som en juridisk eller kontraktmæssig forpligtelse, eller når den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke.

Al behandling af personoplysninger skal anmeldes behørigt til ECHA's databeskyttelsesansvarlige, og om nødvendigt til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Generelt har enhver ret til at blive underrettet om behandlingen af sine personoplysninger, samtidig med at den pågældende ligeledes til enhver tid vil have ret til indsigt i disse oplysninger og ret til at få dem berigtiget, såfremt de er urigtige eller ufuldstændige.

For spørgsmål eller klager om behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte agenturets databeskyttelsesansvarlige. Alternativt kan du også klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. www.edps.eu

 

Den databeskyttelsesansvarlige

Som alle andre EU-institutioner, -organer eller –agenturer har ECHA udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der skal sikre, at principperne for beskyttelse af personoplysninger i agenturet overholdes. I øjeblikket varetages denne funktion af  Bo Balduyck (firstname.lastname@echa.europa.eu).

Den databeskyttelsesansvarlige har en uafhængig rådgivningsfunktion. Han fører et register over alle aktiviteter vedrørende behandling af personoplysninger i agenturet og kommer med henstillinger om rettigheder og pligter. Den databeskyttelsesansvarlige underretter ligeledes Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om enhver risikobehæftet behandling af personoplysninger og besvarer henvendelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. I kritiske situationer kan den databeskyttelsesansvarlige undersøge forhold og hændelser efter anmodning eller på eget initiativ.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)