Afgørelser af almen gyldighed

ECHA har udstedt afgørelser af almen gyldighed, som potentielt kan have indvirkning på alle virksomheder, som opfylder visse objektive kriterier eller beskriver visse ECHA-processer.

Offentliggørelse af ECHA's afgørelser af almen gyldighed har til formål at hjælpe interesserede borgere og andre berørte parter til en nemmere adgang til relevante dokumenter.

Link til de relevante dokumenter findes på denne side.

 

Regelfastsættende bestemmelser

Oversigt over særligt problematiske stoffer

En af ECHA's opgaver er at identificere og lave en oversigt over særligt problematiske stoffer (SVHC'er). Hermed menes stoffer som er kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, persistente, bioakkumulerende og toksiske, meget persistente og meget bioakkumulerende, eller som giver anledning til et tilsvarende bekymringsniveau.

SVHC'er på oversigten kan senere blive inkluderet i bilag XIV til REACH-forordningen, hvorefter anvendelse af stoffet vil kræve godkendelse.

 

Proceduremæssige foranstaltninger

Aktindsigt

EU-borgere og ikke-EU-borgere eller virksomheder med et kontor registreret i EU, kan anmode om aktindsigt i dokumenter fra ECHA under bestemmelsen om offentlig adgang til dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (forordning (EF) nr. 1049/2001). Dette skal bidrage til at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

ECHA's bestyrelse har udstedt en beslutning, som fastsætter de detaljerede administrative og proceduremæssige regler for behandling af anmodninger om aktindsigt (MB/12/2008).


Undersøgelse af afvisninger af krav på fortrolighed eller anmodninger om anvendelse af alternative kemiske navne

ECHA offentliggør oplysninger om registrerede stoffer på sit websted. Registranter kan anmode om, at nogle af disse oplysninger behandles fortroligt. Hvis ECHA afviser en sådan anmodning, kan registranter bede ECHA om at undersøge afgørelsen om afvisning.

Hvis en leverandør af en blanding vurderer, at offentliggørelse af et indholdsstof på mærkningen eller i sikkerhedsdatabladet kan udgøre en risiko for den fortrolige karakter af virksomhedens forretninger, kan vedkommende anmode om at anvende et alternativt kemisk navn i stedet. Hvis ECHA afviser en sådan anmodning, kan leverandøren bede om en undersøgelse af afgørelsen om afvisning.

ECHA har fastlagt regler for undersøgelse af afgørelser om krav på fortrolighed ved bestyrelsens beslutning (MB/17/2008), som senere blev ændret til også at omfatte anmodninger om undersøgelse af afgørelser om anvendelse af alternative kemiske navne (MB/17/2011 om ændring af MB/17/2008).


Service- og administrationsgebyrer

ECHA kan opkræve gebyrer for de tjenester, det yder. De pågældende gebyrer er fastsat i bestyrelsens beslutning (MB/D)29/2010). Den omfatter det administrative gebyr, der pålægges virksomheder, som uretmæssigt har angivet at være SMV for at kunne nyde godt af gebyrnedsættelserne.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)