Seznam chemických látek: příloha I

Nařízení PIC se vztahuje na seznam položek (pro jednotlivé chemické látky nebo skupiny chemických látek), které jsou uvedeny v příloze I, na směsi obsahující tyto chemické látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 (bez ohledu na přítomnost jakékoli jiné látky), a dále na předměty obsahující tyto chemické látky v nezreagované formě.

Tento seznam je v důsledku regulačních kroků v rámci právních předpisů EU a vývoje v rámci Rotterdamské úmluvy pravidelně aktualizován. Je rozdělen do tří částí, které definují různé povinnosti vztahující se na chemické látky.

Část 1

Tyto položky podléhají postupu oznámení vývozu. Patří sem všechny chemické látky, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny v alespoň jedné ze čtyř podkategorií použití definovaných v nařízení PIC:

  • průmyslové chemické látky pro profesionální použití,
  • průmyslové chemické látky pro spotřebitelské použití,
  • pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin,
  • jiné pesticidy jako biocidní přípravky.

Část 2

Kromě požadavku oznámení vývozu podléhají položky v části 2 dalšímu požadavku spočívajícímu v tom, že určený vnitrostátní orgán vývozce musí obdržet prohlášení od orgánů dovážející země, které dokládá, že s dovozem souhlasí. To se nazývá výslovným souhlasem.

Tyto chemické látky splňují podmínky pro oznámení PIC podle Rotterdamské úmluvy, protože jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny v jedné ze dvou kategorií použití definovaných Rotterdamskou úmluvou: pesticid nebo průmyslová chemická látka.

Část 3

Položky v části 3 podléhají požadavku oznámení vývozu a navíc výslovnému souhlasu, s výjimkou případů, kdy je v oběžníku PIC Rotterdamské úmluvy zveřejněna odpověď o dovozu a kdy jsou splněna určitá kritéria.

Jedná se o chemické látky podléhající postupu PIC, jak je popsán v Rotterdamské úmluvě, které jsou uvedeny v příloze III této úmluvy.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)