Požadavek výslovného souhlasu

 

Kromě požadavku na oznámení musí být k vývozu chemických látek obsažených v části 2 a 3 přílohy I nařízení o předchozím informovaném souhlasu (PIC) rovněž získán platný výslovný souhlas od určeného vnitrostátního orgánu dovážející země mimo EU. Zprostit povinnosti získat tento souhlas lze pouze za výjimečných okolností:

  • Pokud dovážející země neodpověděla do 60 dnů ode dne požádání o výslovný souhlas a pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 7 nařízení 649/2012, může vývozce navrhnout zproštění povinnosti získat výslovný souhlas.
  • Pokud je oznámená látka uvedena v části 2 přílohy I a má být vyvezena do země OECD, je možné zvážit návrh na zproštění povinnosti získat výslovný souhlas. Aby vývozce mohl žádat o takovéto zproštění, musí poskytnout listinný důkaz, že daná chemická látka má licenci, je registrována nebo povolena v dotčené zemi OECD.

U chemických látek uvedených v části 3 přílohy tento požadavek neplatí, pokud je v oběžníku PIC Rotterdamské úmluvy zveřejněna kladná odpověď na dovoz a pokud jsou splněna určitá kritéria.

Výslovný souhlas zůstává v platnosti pro následné vývozy v období tří kalendářních let, pokud podmínky výslovného souhlasu nestanoví jinak. Během těchto tří let může jakákoli společnost v EU vyvézt tutéž chemickou látku do země, která udělila výslovný souhlas (pokud to podmínky souhlasu umožňují), nicméně i nadále musí plnit své každoroční povinnosti týkající se oznamování a podávání zpráv. Agentura ECHA spravuje databázi všech existujících a nových oznámení a odpovědí na výslovný souhlas.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)