Označování a balení

Podle nařízení CLP musí dodavatelé chemickou látku nebo směs obsaženou v balení před uvedením na trh označit.

Jakmile jsou identifikovány nebezpečné vlastnosti chemické látky nebo směsi, musí být příslušně klasifikovány.

Výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři, a také výrobci a dovozci určitých specifických předmětů musejí upozornit na tuto identifikovanou nebezpečnost ostatní účastníky dodavatelského řetězce, včetně spotřebitelů.

Toto se provádí označením látky nebo směsi v souladu s nařízením CLP dříve, než je tato látka nebo směs uvedena na trh, když:

  • je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná,
  • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotu,
  • předmět má výbušné vlastnosti.

Nařízení CLP definuje obsah uvedený na štítku a uspořádání různých prvků štítku. Štítek musí být pevně připevněn na jeden nebo více povrchů obalu a musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele,
  • jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti (pokud toto množství není uvedeno na jiné části obalu),
  • identifikátory výrobku,
  • piktogramy označující nebezpečnost, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace vyžadované jinou legislativou, pokud je potřeba.

Nařízení CLP stanovuje obecné požadavky na označování, aby mohlo být zajištěno bezpečné používání a dodávky nebezpečných látek a směsí. Používají se určité výjimky v označování, např. pro chemické látky a směsi obsažené v balení, které je malé (typicky menší než 125 ml) nebo je obtížné jej označit štítkem z jiných důvodů. Další příklady jsou uvedeny v části 1.3 přílohy I k nařízení CLP. Tyto výjimky umožňují dodavateli vypustit z prvků štítku standardní věty o nebezpečnosti a/nebo pokyny pro bezpečné zacházení nebo piktogramy tam, kde je jinak nařízení CLP vyžaduje.

Obal nebezpečné chemické látky musí být navržen, vyroben a upevněn tak, aby obsah nemohl uniknout. Obalové materiály tedy musí být pevné a tuhé a musí být odolné vůči poškození způsobenému obsahem. Vyměnitelné upevňovací prvky či vybavení musí umožňovat opakované upevnění bez toho, že by došlo k úniku obsahu.

Obal chemické látky, která se dodává široké veřejnosti, nesmí přitahovat ani vzbuzovat zvědavost dětí a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Obal nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatové výstrahy

Uzávěry odolné proti otevření dětmi a/nebo hmatové výstrahy varující před nebezpečím musí být použity, jestliže se látky nebo směsi dodávají široké veřejnosti a vykazují určitou nebezpečnost, nebo jestliže výrobek obsahuje metanol či dichlormetan. Přehled různých nebezpečí, která zakládají tuto povinnost, je k dispozici na stránce „zvláštní situace označování a balení“, na kterou naleznete odkaz na této stránce.

K získání důkladného přehledu o požadavcích na označování a balení vám doporučujeme, abyste si prostudovali Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)