Alternativní chemický název ve směsích

Dodavatelé, které znepokojuje zveřejnění celého složení směsi na štítku nebo v bezpečnostním listu, mohou požádat o používání alternativního chemického názvu látky, aby chránili důvěrný charakter své podnikatelské činnosti, a zejména svá práva duševního vlastnictví.

Dodavatelé by měli do 1. června 2015 předložit své žádosti agentuře ECHA nebo příslušnému orgánu v závislosti na tom, zda je směs klasifikována a označena podle nařízení CLP nebo podle předchozího právního předpisu (směrnice o nebezpečných přípravcích).

Žádosti podle nařízení CLP

Žádosti, které se řídí klasifikačními kritérii nařízení CLP, by se měly předkládat agentuře ECHA, nikoli příslušnému orgánu. Žádosti o alternativní chemické názvy schválené agenturou ECHA budou platit ve všech členských státech EU. Alternativní chemický název lze místo názvu látky používat na štítku a v bezpečnostním listu směsi.

Alternativní chemický název lze schválit pouze v těchto případech:

  • pro látku není stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí,
  • používání alternativního názvu splňuje nutnost poskytnout dostatek informací pro přijetí nezbytných preventivních zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a nutnost zajistit možnost kontroly rizik spojených s manipulací s danou směsí,
  • látka je klasifikována pouze určitými třídami nebezpečnosti (1.4.1 (III), Annex I, nařízení CLP).

Žádosti o použití alternativního chemického názvu podle nařízení CLP jsou zpoplatněny. Poplatek obecně závisí na velikosti společnosti a na počtu směsí uvedených v žádosti. (1.4.1 (III), Annex I,nařízení CLP)

Odkaz na právní předpis

(článek 24 a příloha I bod 1.4.1 nařízení CLP)

Žádosti podle směrnice o nebezpečných přípravcích

Žádosti, které se řídí klasifikačními kritérii směrnice o nebezpečných přípravcích, by měly být předloženy příslušnému orgánu v jednom z členských států EU, kde je směs uvedena na trh. Schválí-li příslušný orgán alternativní název do 1. června 2015, lze ho používat ve směsích, které jsou specifikované ve schválení, též po 1. červnu 2015.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)