Kdo může oznámení podat a co může obsahovat?

LáLátku musíte oznámit do seznamu klasifikací a označení do jednoho měsíce od jejího uvedení na trh, pokud jste:

 • výrobce látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení REACH, nebo
 • dovozce látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení REACH, nebo
 • výrobce nebo dovozce látky, která je klasifikována jako nebezpečná bez ohledu na množství, nebo
 • dovozce směsi, která obsahuje látku, jež je klasifikována jako nebezpečná a je obsažena v koncentraci převyšující příslušný koncentrační limit, což má za následek, že směs je podle nařízení CLP klasifikována jako nebezpečná, nebo
 • dovozce předmětu obsahujícího látky, které podléhají registraci podle článku 7 nařízení REACH.

 

Výhradní zástupce nebo dovozce – kdo má podat oznámení?

 

Výhradní zástupci mohou předložit informace nutné k oznámení látky do seznamu jako součást registrační dokumentace dle nařízení REACH. Pokud je třeba provést samostatné oznámení do seznamu, musel(i) by normálně předložit oznámení dovozce(i) v rámci EU.
 
Pokud si společnosti usazené mimo EU z důvodu zachování důvěrnosti nepřejí sdělit svým dovozcům v rámci EU složení svých látek nebo směsí, mohou určit jednoho z dovozců, který provede oznámení i jménem ostatních dovozců (skupinové oznámení).
 
Nebo může skupinové oznámení předložit jménem dovozců usazených v EU třetí strana, která sama o sobě není výrobce ani dovozce (např. výhradní zástupce, který již byl jmenován pro účely registrace podle nařízení REACH). Taková třetí strana může předložit oznámení, avšak nemůže převzít povinnosti dovozců, kteří jsou součástí skupiny. Použije-li se takové řešení, musí být předkládající subjekt schopen doložit, že byl pověřen jednat jménem výrobce (výrobců)/dovozce (dovozců), kteří jsou součástí skupiny, a že výrobce (výrobci)/dovozce (dovozci) uznávají, že zůstávají výhradně a plně zodpovědní za splnění svých povinností spojených s oznámením.
 
Dokumentaci o vytvoření této skupiny výrobce (výrobců)/dovozce (dovozců) a údaje a informace, na kterých se zakládá C&L, může být nutné předložit příslušným orgánům a orgánům odpovědným za prosazování.

 

Co bych měl/a udělat nejdříve?

V první řadě byste si měl/a přečíst Praktický průvodce 7: Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení (viz níže), s jehož pomocí se dozvíte, zda jste povinni oznámit svou látku do seznamu K&O. Tento průvodce vám též poskytne úvodní informace o tom, jak provést oznámení v praxi. Pokud využijete odkazy na dolní nebo postranní liště, dočtete se také více o informačních požadavcích a nástrojích pro oznámení.

 

What should the notification include?

Každé oznámení by mělo obsahovat:

 • jméno a kontaktní údaje oznamovatele,
 • identifikaci látek, včetně názvu a dalších identifikačních údajů, informace týkající se molekulárního a strukturního vzorce, složení, povahu a množství přídatných látek,
 • klasifikaci látky podle kritérií CLP,
 • důvod pro „neoznámení" v případě, že látka je klasifikována v některých, nikoli však všech třídách nebezpečnosti nebo členěních, s uvedením, zda se tak děje z důvodu
  • nedostatku údajů,
  • neprůkazných údajů či
  • údajů, které jsou průkazným důvodem pro neprovedení klasifikace,
 • specifické koncentrační limity nebo případně multiplikační faktory, včetně odůvodnění jejich stanovení, a
 • prvky označení, včetně výstražných symbolů nebezpečnosti, signálních slov, standardních vět o nebezpečnosti a doplňujících standardních vět o nebezpečnosti.

 

Důvěrnost názvů IUPAC

Při oznamování látky do seznamu K&O mohou společnosti za určitých podmínek zachovat její název IUPAC jako důvěrný. Název IUPAC lze považovat za důvěrný, a nemusí být tedy v seznamu K&O uváděn, u těchto látek:

 • nezavedené látky,
 • látky používané k jednomu či několika z těchto účelů:
  • jako meziprodukty,
  • ve vědeckém výzkumu a vývoji, nebo
  • ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.

S cílem zachovat důvěrnost názvu IUPAC se vyžaduje, aby společnosti ve své dokumentaci v nástroji IUCLID uvedly:

 1. Zdůvodnění včetně jasného údaje, zda je příslušná látka považována za nezavedenou látku, zda jde o látku používanou jako chemický meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.
 2. Alternativní název, který agentura ECHA použije pro zveřejnění informací.

Takováto označení důvěrnosti lze provádět pouze v nástroji IUCLID 5, návod je uveden v části 12 Příručky k podání údajů.

Za označení důvěrnosti v seznamu K&O  se neúčtuje žádný poplatek.

Alternativní název pro zveřejnění, který je uveden v oznámení K&O, nelze automaticky použít pro jiné účely. O použití alternativního názvu látky obsažené ve směsi v bezpečnostním listě nebo na štítku je nutné patřičně zažádat.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)