Porozumnět nařízení CLP

Nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES č. 1272/2008) vychází z globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů a jeho účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí a také volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů.

Nařízení CLP doplnilo směrnici o nebezpečných látkách (67/548/EHS), směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) a nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a od 1. června 2015 je jediným platným právním předpisem v EU pro klasifikaci a označování chemických látek a směsí.

Nařízení CLP je v členských státech právně závazné a je platné pro všechna průmyslová odvětví. Vyžaduje, aby výrobci, dovozci nebo následní uživatelé chemických látek nebo směsí tyto látky nebo směsi před uvedením na trh klasifikovali, označovali a balili.

Jedním z hlavních cílů nařízení CLP je stanovit, zda látka nebo směs vykazuje vlastnosti, které vedou k tomu, že je klasifikována jako nebezpečná. V tomto kontextu je klasifikace výchozím bodem pro sdělení, že se jedná o látku nebezpečnou.

Když relevantní informace (např. toxikologické údaje) o látce nebo směsi splňují klasifikační kritéria v nařízení CLP, nebezpečnost látky nebo směsi se stanovuje přiřazením určité třídy a kategorie nebezpečnosti. Třídy nebezpečnosti v nařízení CLP pokrývají nebezpečnost v oblasti fyzikální, v oblastech lidského zdraví a životního prostředí a také jiná nebezpečí.

Jakmile je látka nebo směs klasifikována, identifikovaná nebezpečí musejí být sdělena ostatním aktérům v dodavatelském řetězci, včetně spotřebitelů. Označování nebezpečnosti umožňuje, aby klasifikace nebezpečnosti pomocí štítků a bezpečnostních listů, mohla být sdělena uživateli látky nebo směsi, a upozornila jej na přítomnost nebezpečí a nutnost řídit související rizika.

Nařízení CLP stanovuje pro prvky označování podrobná kritéria: piktogramy, signální slova a standardní věty pro nebezpečnost, prevenci, odezvu, skladování a likvidaci, pro každou třídu a kategorii nebezpečnosti. Stanovuje také obecné normy balení s cílem zajistit bezpečné dodávání nebezpečných látek a směsí. Kromě komunikace nebezpečnosti prostřednictvím požadavků na označení představuje nařízení CLP také základ pro četná legislativní ustanovení o řízení rizik souvisejících s chemickými látkami.   

Součástí systému klasifikace, označování a balení jsou také následující postupy:

Harmonizovaná klasifikace a označování

Klasifikace a označování určitých nebezpečných chemických látek jsou harmonizovány, aby mohlo být zajištěno adekvátní řízení rizik v celé EU.

Členské státy a výrobci, dovozci nebo následní uživatelé mohou navrhovat harmonizovanou klasifikaci a označení látky. Pouze členské státy mohou navrhnout revizi stávající harmonizace a předkládat návrhy harmonizované klasifikace a označení, když je chemická látka účinnou látkou v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin.

Alternativní chemické názvy ve směsích

Prostřednictvím tohoto postupu si dodavatelé mohou vyžádat použití alternativního chemického názvu pro látku, která je přítomna ve směsi, aby chránili důvěrný charakter svého podnikání a zejména svá práva k duševnímu vlastnictví. Veškeré žádosti týkající se alternativních chemických názvů, schválené agenturou ECHA, budou platné ve všech členských státech EU.

Seznam klasifikací a označení

Oznamovací povinnost podle nařízení CLP vyžaduje, aby výrobci a dovozci předkládali informace týkající se klasifikace a označení pro látky, které uvádějí na trh, k záznamu do seznamu klasifikací a označení spravovaného agenturou ECHA.

Toxikologická střediska

K nařízení CLP byla v roce 2017 přidána nová příloha VIII, implementující harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení na základě článku 45. Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členském státě a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (toxikologická střediska).

V příloze VIII je definován jednoznačný identifikační kód vzorce (UFI), který bude vyžadován na štítku označujícím směs a představovat jednoznačnou vazbu mezi směsí uváděnou na trh a informacemi, které budou k dispozici pro účely reakce na nouzovou situaci ohrožující zdraví.