Harmonizovaná klasifikace a označování

Některé situace vyžadují, aby klasifikace látky byla harmonizována a byla povinná na úrovni Společenství, aby bylo zajištěno náležité řízení rizik v celém Evropském společenství.

To může nastat v těchto třech situacích:

  • pokud je látka karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci nebo je látkou senzibilizující dýchací cesty,
  • pokud je látka účinnou látkou v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin,
  • pokud je odůvodněna nutnost klasifikace na úrovni EU.

Členské státy, výrobci, dovozci a následní uživatelé mohou navrhnout, aby klasifikace a označení látky byly harmonizovány v celé Evropské unii.

Záměr připravit návrh harmonizované klasifikace a označení je zveřejněn v registru záměrů, aby si zainteresované strany mohly připravit své příspěvky k postupu.

Dokumentace k harmonizované klasifikaci zahrnuje informace o výrobě a použitích látek, o jejich nebezpečnosti a odůvodnění nutnosti přijmout opatření na úrovni Společenství. Zpráva musí obsahovat dostatečné informace pro účely nezávislého posouzení různých fyzikálních, toxikologických a ekotoxikologických nebezpečí na základě předložených informací.

Veřejná konzultace

Poté, co agentura ECHA obdrží návrh, uspořádá veřejnou konzultaci trvající 45 dnů. Po tomto období postoupí všechny připomínky, které obdržela, členskému státu nebo společnostem, které návrh předložily, a vyzve je, aby se k připomínkám vyjádřily.

Link to consultation (Odkaz na konzultace)

Výbor pro posuzování rizik

Návrh, připomínky a stanoviska předkladatelů dokumentace budou postoupeny Výboru pro posuzování rizik agentury ECHA. Výbor, který je složen z odborníků z členských států, vydá k návrhu vědecké stanovisko, které agentura ECHA postoupí Evropské komisi.

Rozhodnutí

O navržené klasifikaci a označení dotčené látky poté rozhodne Komise, jíž je nápomocen regulační výbor pro nařízení REACH tvořený zástupci členských států.

 

Note

Please note that the Data Submission Manual will be published after discussions on the CLH report format are finalised and not "soon after August 2014" as indicated in the Guidance on the preparation of dossiers for Harmonised Classification and Labelling.