Výstražné symboly CLP

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí. Nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v Evropské unii zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických látek. Změnily se i výstražné symboly, které jsou nyní v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Správný význam zjistíte kliknutím na symbol.

 

Image Plyn pod tlakem
Znak: plynová láhev
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
  Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

  Kde ho můžeme například najít:
  na nádobách na plyn

  Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Chraňte před slunečním zářením.
  Používejte ochranné rukavice proti chladu / obličejový štít / ochranné brýle.
  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Pro tento výstražný symbol nebezpečnosti neexistuje v současnosti žádný symbol.

 

Image Výbušnina
Znak: vybuchující bomba
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Nestabilní výbušnina
  Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu
  Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi
  Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi
  Při požáru může způsobit masivní výbuch.

  Kde ho můžeme například najít:
  na pyrotechnice a munici

  Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
  Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření
  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
  Nebezpečí výbuchu v případě požáru
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Image
Image Oxidující
Znak: plamen nad kruhem
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

  Kde ho můžeme například najít:
  na bělicích prostředcích, na nádobách s lékařským kyslíkem
 • Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Image
Image Hořlavé
Znak: plamen
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Extrémně hořlavý plyn
  Hořlavý plyn
  Extrémně hořlavý aerosol
  Hořlavý aerosol
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
  Hořlavá kapalina a páry
  Hořlavá tuhá látka

  Kde ho můžeme například najít:
  na nádobách s petrolejem, benzinem nebo odlakovačem
 • Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření
  Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  Uchovávejte v chladu.
  Chraňte před slunečním zářením.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Image
Image Korozivní/žíravé
Znak: korozivita/žíravost
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Může být korozivní pro kovy.
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Kde ho můžeme například najít:
  na čisticích prostředcích na odpady, nádobách s kyselinou octovou, kyselinou chlorovodíkovou a se čpavkem
 • Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  Po manipulaci důkladně omyjte …
  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  Skladujte uzamčené.
  Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  ImageImage
Image Nebezpečnost pro zdraví
Znak: vykřičník
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  Může způsobit ospalost nebo závratě.
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Způsobuje vážné podráždění očí.
  Dráždí kůži.
  Zdraví škodlivý při požití
  Zdraví škodlivý při styku s kůží
  Zdraví škodlivý při vdechování
  Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

  Kde ho můžeme například najít:
  na pracích a mycích prostředcích, čisticích prostředcích na toaletu, chladicích kapalinách

  Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Image
Image Akutní toxicita
Znak: lebka se zkříženými hnáty
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Při požití může způsobit smrt.
  Při styku s kůží může způsobit smrt.
  Při vdechování může způsobit smrt.
  Toxický: při požití
  Toxický při styku s kůží
  Toxický při vdechování

  Kde ho můžeme například najít:
  na obalech pesticidů, biocidů, na nádobách s methanolem
 • Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Po manipulaci důkladně omyjte …
  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  Vypláchněte ústa.
  Skladujte v uzavřeném obalu.
  Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  Při styku s kůží: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
  Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  Skladujte uzamčené
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  ImageImage
Image Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Znak: nebezpečnost pro zdraví
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  Způsobuje poškození orgánů.
  Může způsobit poškození orgánů.
  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
  Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
  Může vyvolat rakovinu.
  Podezření na vyvolání rakoviny.
  Může vyvolat genetické poškození.
  Podezření na genetické poškození.
  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • Kde ho můžeme například najít:
  na nádobách s terpentýnem, benzinem a petrolejem

  Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  Skladujte uzamčené.
  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  Po manipulaci se důkladně umyjte.
  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
  Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
  Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
  Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  ImageImage
Image Nebezpečné pro životní prostředí
Znak: životní prostředí
Image
 • Co tento výstražný symbol znamená?
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

  Kde ho můžeme například najít:
  na obalech s pesticidy, biocidy, benzinem, terpentýnem

  Příklady pokynů pro bezpečné zacházení:
  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  Uniklý produkt seberte.
 • Symboly, které budou nahrazeny:

  Image

Categories Display