Granule a mulčovací materiály na sportovištích a dětských hřištích

Sportovci mnoho let používají pro fotbal, galské sporty, ragby, lakros a další sporty hřiště s povrchem vhodným pro každé počasí. Tyto umělé hrací povrchy často využívají jako výplň pryžové granule, díky nimž jsou hřiště trvanlivější, odolnější proti povětrnostním vlivům a které přispívají k tlumení nárazů a zvyšují přilnavost.

Pro povrchy dětských hřišť se také často používají sypké pryžové mulčovací materiály pod houpačky, skluzavky nebo jiná zařízení hřišť, aby byl v tomto místě povrch měkčí pro případ, že dítě spadne.

Granule a mulčovací materiály se obvykle vyrábí z odpadních pneumatik na konci životnosti (ELT), které se drtí a rozemílají na menší částice.

Granule a mulčovací materiály mohou obsahovat řadu potenciálně nebezpečných látek, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), kovů a ftalátů, a dále mohou uvolňovat těkavé organické uhlovodíky (VOC) a polotěkavé organické uhlovodíky (SVOC). Přítomnost těchto nebezpečných látek vedla k obavám o bezpečnost sportovišť a dětských hřišť s umělým povrchem. 

Jaké je riziko pro zdraví?

V červnu 2016 požádala Evropská komise agenturu ECHA, aby posoudila, zda by přítomnost takových látek v recyklátu pryžových granulí v umělých površích hřišť mohla představovat riziko pro zdraví obecné populace, mimo jiné dětí, profesionálních hráčů a pracovníků provádějících instalaci nebo údržbu hřišť. Žádost vycházela z tvrzení o zvýšeném riziku nádorových onemocnění u dětí hrajících si na takových hřištích, která se v posledních letech objevila v médiích v několika členských státech EU.

Agentura ECHA při posuzování zdravotních rizik zkoumala expozici při styku s kůží, požití a vdechování. Zjištění byla zveřejněna v únoru 2017 a agentura ECHA došla k závěru, že expozice těmto granulím vzbuzuje nanejvýš obavy velmi nízké úrovně.

Riziko nádorového onemocnění po celoživotní expozici pryžovým granulím bylo vyhodnoceno jako velmi malé, když se uváží koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) naměřené na evropských sportovištích, kde byly vzorky odebrány. Podle zjištění jsou tyto koncentrace podstatně nižší než příslušné zákonné limitní hodnoty.

Úroveň obav ohledně přítomnosti těžkých kovů byla vyhodnocena jako zanedbatelná, neboť jejich hladiny jsou nižší než současné limitní hodnoty povolené v EU pro hračky.

Žádné obavy nebyly identifikovány ani ve vztahu ke koncentracím ftalátů, benzothiazolu a methylisobutylketonu, protože jejich koncentrace byly také nižší než hladiny, které by mohly vést ke zdravotním problémům.

Zpráva však upozornila, že pokud byly pryžové granule použity v budovách, uvolňované těkavé organické látky by mohly vyvolat zvýšenou míru podráždění kůže a očí.

Proč je nutné další šetření?

Zpráva také poukázala na některé nejistoty, které by si zasloužily další šetření. Například není zřejmé, nakolik byly provedené studie reprezentativní pro celou Evropu (vzhledem k tomu, že vzorky nebyly odebrány ve všech členských státech).

Proto agentura ECHA navrhla řadu opatření, která je v zájmu řešení těchto nejistot a zohlednění osvědčených postupů potřeba přijmout:

  • Zvážit zavedení omezení podle nařízení REACH tak, aby se dodávaly pouze pryžové granule s velmi nízkými koncentracemi PAU a veškerých jiných významných nebezpečných látek.
  • Vlastníci a provozovatelé stávajících (venkovních i vnitřních) hřišť by měli změřit koncentrace PAU a jiných látek v pryžových granulích použitých na jejich hřištích a tyto informace zpřístupnit.
  • Výrobci pryžových granulí a jejich zastřešující organizace by měli vypracovat pokyny, které pomohou výrobcům a dovozcům (recyklovaných) pryžových výplní při testování jejich materiálu.
  • Evropské sportovní a fotbalové asociace a kluby by měly ve spolupráci s výrobci zajistit, aby informace o pryžových granulích v umělém trávníku byly hráčům a široké veřejnosti srozumitelné.
  • Vlastníci a provozovatelé stávajících vnitřních hřišť s výplněmi z pryžových granulí by měli zajistit dostatečné větrání.
  • Hráči by měli po hře na umělém hřišti dodržovat základní hygienická opatření.

Agentura ECHA odeslala své hodnocení Evropské komisi dne 28. února 2017.   

Co se tedy nyní děje, aby se vyjasnily nejistoty?

Nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) uveřejnil v prosinci 2016 studii o zdravotních rizicích pryžových granulátů používaných v Nizozemsku, která potvrdila, že sportování na těchto hřištích je bezpečné.

Avšak podobně jako v případě závěrů zprávy agentury ECHA tato studie obsahuje doporučení dále snížit zákonné koncentrační limity pro PAU v pryžových granulích, zejména zvážit limitní hodnoty platné pro spotřební předměty.  

Nizozemsko na toto doporučení navázalo, když dne 30. června 2017 oznámilo svůj záměr vypracovat dokumentaci pro omezení, kterým se sníží koncentrace osmi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích používaných jako výplňový materiál pro umělé trávníky nebo v sypké formě pro použití ve sportovních aplikacích a na dětských hřištích.

Agentura ECHA tuto dokumentaci obdržela dne 20. července 2018.  

Jaký je obsah dokumentace pro omezení?

Dokumentace pro omezení posuzuje riziko osmi PAU pro zdraví profesionálních fotbalistů (včetně brankářů), dětí hrajících si na hřištích a pracovníků zabývajících se instalací a údržbou sportovišť a dětských hřišť.

Na základě tohoto posouzení Nizozemsko doporučuje snížit kombinovaný koncentrační limit pro těchto osm PAU, které se nacházejí v pryžové drti a mulčovacích materiálech používaných v umělých trávníkových površích, dětských hřištích a jiných sportovních zařízeních, na 17 mg/kg.

Současné koncentrační limity platné pro dodávky široké veřejnosti jsou nastaveny na 100 mg/kg pro dva z těchto PAU (BaP a DBAhA) a 1 000 mg/kg pro ostatních šest (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Další kroky

Výbory agentury ECHA nyní zkontrolují, zda dokumentace pro omezení splňuje požadavky přílohy XV nařízení REACH. Pokud ano, konzultace k dokumentaci bude zahájena v září 2018.

Jakmile bude konzultace zahájena, zainteresované strany budou mít šest měsíců, aby k navrhovanému omezení a jeho očekávaným dopadům vznesly své připomínky.

Výbory agentury ECHA dokumentaci posoudí a zformulují svá stanoviska. Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA přijme své stanovisko v červenci 2019. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) poskytne své odborné stanovisko k návrhu zohledňující předložené informace nejpozději v září 2019.

Stanoviska obou výborů budou předložena Evropské komisi. Konečné rozhodnutí se poté přijme postupem projednávání ve výborech, který bude zahrnovat přezkum s účastí členských států a Evropského parlamentu.

Je to vše?

Kromě nizozemské dokumentace pro omezení bude agentura ECHA dále zkoumat dopady jiných látek obsažených v pryžových granulích vyrobených z pneumatik na konci životnosti na lidské zdraví a případně i na životní prostředí. Toto vyšetřování může vést k omezení dalších látek.

Plánovaný harmonogram návrhu na omezení pryžové drti

 

Záměr připravit návrh na omezení
30. června 2017
Výzva k předložení informací
23. července – 18. října 2017
Workshop pořádaný ústavem RIVM
24. listopadu 2017
Předložení návrhu na omezení
20. července 2018
Veřejná konzultace týkající se zprávy podle přílohy XV (pokud shoda je schválena)
Září 2018 – únor 2019
Stanovisko výboru RAC
Červenec 2019
Veřejná konzultace ke stanovisku výboru SEAC
Červenec 2019 – srpen 2019
Stanovisko výboru SEAC
Září 2019
Kombinované konečné stanovisko předložené Komisi
Bez zbytečného odkladu
Návrh změny přílohy XVII (návrh omezení) předložený Komisí
Do 3 měsíců od obdržení stanovisek
Diskuse mezi orgány členských států
2019–2020
Přijaté omezení (bylo-li dohodnuto)
2020