Granule a mulčovací materiály na sportovištích a dětských hřištích

Sportovci mnoho let využívají pro fotbal, galské sporty, ragby, lakros a další sporty hřiště s povrchem vhodným pro každé počasí. U těchto umělých hracích povrchů se často používají jako výplň pryžové granule, díky nimž jsou hřiště trvanlivější, odolnější proti povětrnostním vlivům, lépe tlumí nárazy a vykazují lepší přilnavost.

Pro povrchy dětských hřišť se také často používají sypké pryžové mulčovací materiály, a to pod houpačky, skluzavky nebo jiná zařízení hřišť, aby ztlumily případný pád dítěte. Granule a mulčovací materiály se často vyrábí z odpadních pneumatik na konci životnosti, které se drtí a rozemílají na menší částice.

Granule a mulčovací materiály mohou obsahovat řadu potenciálně nebezpečných látek, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, kovů a ftalátů, a mohou také uvolňovat těkavé organické uhlovodíky a polotěkavé organické uhlovodíky. Přítomnost těchto nebezpečných látek vedla k obavám ohledně bezpečnosti sportovišť a dětských hřišť s umělým povrchem.

Jaká jsou zdravotní rizika pro člověka?

V červnu 2016 požádala Evropská komise agenturu ECHA, aby posoudila, zda by přítomnost takových látek v recyklovaných pryžových granulích v umělých površích hřišť mohla představovat riziko pro zdraví obecné populace, včetně dětí, profesionálních hráčů a pracovníků provádějících instalaci nebo údržbu hřišť. Žádost vycházela z tvrzení o zvýšeném riziku nádorových onemocnění u dětí hrajících si na takových hřištích, která se v posledních letech objevila ve sdělovacích prostředcích v několika členských státech EU.

Agentura ECHA při posuzování zdravotních rizik zkoumala expozici při styku s kůží, požití a vdechování. Zjištění byla zveřejněna v únoru 2017, přičemž agentura ECHA dospěla k závěru, že expozice pryžovým granulím nevyvolává téměř žádné obavy. Riziko nádorového onemocnění po celoživotní expozici pryžovým granulím bylo na základě koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků naměřených na evropských sportovištích, ze kterých byly vzorky odebrány, vyhodnoceno jako velmi malé. Podle zjištění jsou tyto koncentrace podstatně nižší než příslušné zákonné limitní hodnoty.

Obavy ohledně přítomnosti těžkých kovů byly považovány za zanedbatelné, neboť hladiny těchto kovů jsou nižší než současné limitní hodnoty povolené v EU u hraček. Žádné obavy nebyly identifikovány ani ve vztahu ke koncentracím ftalátů, benzothiazolu a methylisobutylketonu, neboť jejich koncentrace byly také nižší než hladiny, které by mohly vést ke zdravotním problémům. Zpráva však poukázala na to, že pokud jsou pryžové granule použity ve vnitřních prostorách, mohou uvolňované těkavé organické látky vyvolat zvýšenou míru podráždění kůže a očí. 

 

Další šetření za účelem vysvětlení nejasností

Zpráva agentury ECHA také poukázala na některé nejasnosti, které by si zasloužily další šetření. Například není zřejmé, nakolik byly provedené studie reprezentativní pro celou Evropu (vzhledem k tomu, že vzorky nebyly odebrány ve všech členských státech).

Agentura proto navrhla řadu opatření, která je v zájmu řešení těchto otázek a zohlednění osvědčených postupů třeba přijmout:

  • je třeba zvážit zavedení omezení podle nařízení REACH tak, aby se dodávaly pouze pryžové granule s velmi nízkými koncentracemi polycyklických aromatických uhlovodíků a veškerých jiných relevantních nebezpečných látek,
  • vlastníci a provozovatelé stávajících (venkovních i vnitřních) hřišť by měli změřit koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a jiných látek v pryžových granulích použitých na jejich hřištích a tyto informace zpřístupnit,
  • výrobci pryžových granulí a jejich zastřešující organizace by měli vypracovat pokyny, které pomohou výrobcům a dovozcům (recyklovaných) pryžových výplní při testování materiálů,
  • evropské sportovní a fotbalové asociace a kluby by měly ve spolupráci s výrobci zajistit, aby informace o pryžových granulích obsažených v umělých trávnících byly hráčům a široké veřejnosti srozumitelné,
  • vlastníci a provozovatelé stávajících vnitřních hřišť s výplněmi z pryžových granulí by měli zajistit dostatečné větrání,
  • hráči by měli po hře na hřišti s umělým povrchem dodržovat základní hygienická opatření. Agentura ECHA zaslala své hodnocení Evropské komisi dne 28. února 2017. 

Zjištění agentury ECHA doplnila studie provedená počátkem roku 2017 nizozemským Národním ústavem pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) na téma zdravotních rizik pryžových granulátů používaných v Nizozemsku. Studie potvrdila, že sportování na těchto hřištích je bezpečné.

Podobně jako v případě závěrů zprávy agentury ECHA se však na základě této studie doporučuje dále snížit zákonné koncentrační limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky v pryžových granulích, zejména vzhledem k limitním hodnotám vztahujícím se na spotřební předměty.

V reakci na toto doporučení Nizozemsko navrhlo omezení s cílem snížit koncentrace osmi polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích používaných jako výplňový materiál pro umělé trávníky nebo v sypké formě na sportovištích a dětských hřištích. Agentura ECHA dokumentaci pro omezení obdržela dne 20. července 2018.

Omezení navržené Nizozemskem

Dokumentace pro omezení posuzuje riziko osmi polycyklických aromatických uhlovodíků pro zdraví profesionálních fotbalistů (včetně brankářů), dětí hrajících si na hřištích a pracovníků podílejících se na instalaci a údržbě sportovišť a dětských hřišť.

Na základě tohoto posouzení Nizozemsko doporučilo snížit kombinovaný koncentrační limit pro osm polycyklických aromatických uhlovodíků, které se nacházejí v pryžových granulích a mulčovacích materiálech používaných na hřištích s umělým trávníkem, dětských hřištích a jiných sportovištích, na 17 mg/kg. Současné koncentrační limity platné pro vybavení určené široké veřejnosti jsou stanoveny na 100 mg/kg u dvou z těchto polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[a]pyren a dibenzo(a,h)antracen) a na 1 000 mg/kg u ostatních šesti polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[e]pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten a benzo(k)fluoranten).

Stanoviska výborů

Dne 20. září 2019 Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal prostou většinou konečné stanovisko, ve kterém podpořil návrh Nizozemska na omezení, které se týká osmi polycyklických aromatických uhlovodíků, i předchozí stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) přijaté v červnu 2019.

Výbor SEAC ve svém stanovisku navrhuje snížit celkový limit koncentrace uvedených osmi polycyklických aromatických uhlovodíků na 20 mg/kg. Cílem je zajistit, aby riziko nádorových onemocnění v důsledku expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům zůstalo u osob, které přicházejí do kontaktu s pryžovými granulemi a mulčovacími materiály (vdechováním nebo prostřednictvím dotyku), nadále nízké. Mezi takové osoby patří fotbalisté, děti hrající si na hřištích a pracovníci provádějící instalaci a údržbu povrchů.

Návrh se nebude vztahovat na stávající hřiště, zajistí však, že materiály používané k údržbě (jako výplňový materiál) hřišť nepřekročí nový limit.

Rozhodnutí Evropské komise

Očekává se, že Komise vypracuje svůj návrh na základě stanovisek výborů agentury ECHA. Podle standardního postupu bude návrh Komise na změnu přílohy XVII nařízení REACH předložen členským státům k hlasování ve výboru REACH, přičemž bude následovat období přezkumu ze strany Evropského parlamentu a Rady.

Je to vše?

Výplňovými materiály jsou často rovněž mikroplasty (viz stránka s nejžhavějšími tématy). Tato problematika se projednává ve výborech RAC a SEAC v souvislosti s navrhovaným omezením záměrně přidávaných mikroplastů.

V případě potřeby bude agentura ECHA zkoumat také dopady jiných látek obsažených v pryžových granulích vyrobených z pneumatik na konci životnosti na zdraví a případně i na životní prostředí.

Planned timetable for restriction proposal on PAHs in granules and mulches used as infill

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 30 June 2107
Call for evidence 23 July – 18 October 2017
Workshop hosted by RIVM 24 November 2017
Submission of restriction dossier 20 July 2018
Public consultation of the Annex XV dossier  19 September 2018 – 19 March 2019
RAC opinion 7 June 2019
Draft SEAC opinion 14 June 2019
Public consultation on draft SEAC opinion 19 June 2019 – 19 August 2019
Combined final opinion submitted to the Commission October 2019
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2019-2020
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2020