Tetovací inkousty a permanentní make-up

Tetování je oblíbenou formou tzv. body art, tedy umění aplikovaného přímo na tělo. Má je 12 % Evropanů. Provádí se vstřikováním inkoustových barev pod pokožku, na níž zanechávají trvalý vzor. Zdravotní rizika spojená s používáním špinavých jehel při aplikaci barev jsou již určitou dobu předmětem zkoumání, existují však i obavy, které souvisejí s chemickým složením barev. Tetovací inkousty, stejně jako permanentní make-up, např. oční linky, jsou směsí několika chemických látek. Vzhledem k tomu, že tyto chemické látky mohou být v těle vázány po celý život, existuje možnost dlouhodobé expozice potenciálně škodlivým složkám výrobků používaných při tetování a permanentním make-upu. Tyto chemické látky mohou mít nepříznivý účinek na zdraví, o následcích jejich používání se však toho dosud mnoho neví.

Co jsou to tetovací inkousty a permanentní make-up?

Tetování se provádí propíchnutím svrchní vrstvy kůže jehlou a vstřikováním barvy pod pokožku, čímž se na kůži vytváří vzor. Nejsvrchnější vrstva kůže – epidermis (pokožka) – se sama průběžně obnovuje, takže aby tetování vydrželo, je třeba barvu vpravit až do hlubší vrstvy kůže, kterou je dermis (škára).

Permanentní make-up je podobný tetování. Liší se jen vzorem, který má připomínat obvyklé líčení.

Proč se agentura ECHA zabývala tetovacími inkousty a permanentním make-upem?

Tetovací inkousty a permanentní make-up mohou obsahovat nebezpečné látky, o nichž je známo nebo u nichž existuje podezření, že by mohly vyvolat nádorové onemocnění, genetické mutace či alergie, mít toxické účinky na reprodukci nebo jiné nepříznivé účinky na zvířata či lidi.

Vzhledem k nedostatku informací o tetovacích inkoustech a permanentním make-upu požádala Evropská komise agenturu ECHA, aby posoudila rizika pro lidské zdraví spojená s chemickými látkami obsaženými v tetovacích inkoustech a přezkoumala potřebu omezení jejich používání v celé EU.

Agentura ECHA při své analýze kromě zkoumání rizik pro lidské zdraví zvažovala také možnost bezpečnějších alternativ. Zabývala se rovněž tím, jaký by omezení jejich používání mělo sociálně-ekonomický dopad, např. pokud jde o vliv na pracovní místa v odvětvích zpracovatelského průmyslu a služeb.

Agentura ECHA zkoumala chemické látky, o nichž je známo, že se používají v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu, a které by mohly být nebezpečné pro lidské zdraví, ale také látky, jejichž užívání bychom v budoucnu mohli chtít zabránit. V usnesení Rady Evropy o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a permanentního make-upu byla věnována zvláštní pozornost látkám karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci, senzibilizujícím látkám a dalším.

V říjnu 2017 předložila agentura ECHA návrh na omezení Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k posouzení. Agentura ECHA při své práci vycházela z předchozích zpráv Evropské komise a Rady Evropy.

Jak jsou tetovací inkousty a permanentní make-up v EU regulovány?

V současnosti neexistují na úrovni EU žádné platné právní předpisy upravující tuto problematiku, sedm členských států má však své vlastní předpisy vycházející z usnesení Rady Evropy z roku 2008 o bezpečnosti tetování a permanentního make-upu nebo z jeho předcházejícího znění z roku 2003. Kromě toho se tetovacích inkoustů týká směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, pokud jde o povinnosti výrobců neuvádět na trh výrobky, které nejsou bezpečné; nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP), pokud jde o označování výrobků, které obsahují klasifikované látky v množství přesahujícím jejich klasifikační limit; a nařízení REACH, pokud jde o požadavky na registraci a poskytování informací.

Protože se mnohé nebezpečné látky mohou v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu vyskytovat v malém množství, nemusí se na ně vztahovat povinnosti plynoucí z nařízení CLP a REACH.

Jaké jsou současné povinnosti následných uživatelů a dodavatelů v dodavatelském řetězci pro tetovací inkousty a permanentní make-up?

Následní uživatelé – včetně formulátorů směsí – mají specifické povinnosti podle nařízení REACH týkající se barev pro tetování nebo permanentní make-up, které vyrábějí. Formulátoři tetovacích inkoustů musí identifikovat složky ve svých výrobcích pro výrobce a dovozce, aby je bylo možné vzít v úvahu při plnění jakýchkoli registračních požadavků. Pokud žadatelé o registraci nezahrnuli použití tetovacích inkoustů a formulátoři používají jakoukoli registrovanou nebezpečnou látku v množství jedné tuny nebo větším, musí provést posouzení chemické bezpečnosti následného uživatele, aby prokázali, že je používání látky v tetovacích inkoustech a permanentních make-upech bezpečné.

Navíc společnost prodávající nebezpečné látky nebo směsi jiné společnosti musí odběrateli poskytnout bezpečnostní list výrobku. V bezpečnostním listu jsou uvedeny pokyny, jak používat látku bezpečně, informace o vlastnostech látky nebo směsi a o jejích rizicích, instrukce pro nakládání, odstranění a přepravu látky nebo směsi, jakož i doporučená opatření pro první pomoc, hašení a omezování expozice.

Výrobci jednotlivých látek – v množství jedné tuny nebo větším za rok – musí splňovat požadavky nařízení REACH: chemická látka musí být registrována u agentury ECHA a předložená žádost musí obsahovat údaje o nebezpečných vlastnostech látky. Agentura ECHA může přijmout opatření na kontrolu použití chemické látky, je-li nebezpečná. Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky, ne jen na ty, které se používají v tetovacích inkoustech a permanentních make-upech.

Používání konzervantů v tetovacích inkoustech navíc podléhá nařízení o biocidních přípravcích (BPR). V rámci EU mohou výrobci tetovacích inkoustů z EU uvádět na trh a používat pouze účinné látky zahrnuté do programu přezkoumání biocidních přípravků (nebo schválené účinné látky), které spadají do typu přípravku 6 – „konzervanty pro výrobky v plechových obalech“. V případě, že omezení vstoupí v navrhovaném znění v platnost, konzervanty, které splňují jedno z kritérií uvedených v omezení, nebudou v tetovacích inkoustech povoleny.

Výrobci, dovozci a následní uživatelé musí látky a směsi klasifikovat podle kritérií nařízení CLP a zajistit, aby byly splněny požadavky na označování a balení nebezpečných chemických výrobků. Oznámení agentuře ECHA je nutné u všech látek klasifikovaných jako nebezpečné a uváděných na trh buď samotných, nebo obsažených ve směsi.

Vědecká stanoviska výborů jsou spolu s podkladovými dokumenty zaslána Evropské komisi a zveřejněna na internetových stránkách agentury ECHA. Evropská komise do tří měsíců vypracuje návrh rozhodnutí, zda omezit použití daných chemických látek. Pokud rozhodnutí podpoří omezení, omezení vstoupí v platnost po konzultacích se Světovou obchodní organizací, odhlasování členskými státy a přezkoumání ze strany Evropské rady a Parlamentu.

Mám mít obavy v souvislosti s mým tetováním?

Pokud Komise rozhodne, že omezení je potřeba, pak by samozřejmě mělo smysl o tom pohovořit se svým tatérem dříve, nežli si necháte dělat nové tetování. Tatéři by měli nakupovat u zdroje, který splňuje požadavky nařízení REACH, a měli by být schopni vám sdělit podrobnosti o chemických látkách, které vám vpravují do kůže.

Máte-li obavy v souvislosti s vaším současným tetováním, můžete se poradit se svým lékařem. Uvažujete-li o odstranění tetování, měli byste vzít v úvahu, že odstranění laserem je postup, při němž se barviva a další látky rozpadají na menší částečky, které mohou obsahovat škodlivé chemické látky, které následně mohou volně kolovat vaším tělem.

Pokud si přejete nové tetování, zajímejte se nejen o umělecké dovednosti tatérů a o opatření, kterými předcházejí infekcím, ale také o tetovací inkousty, které používají. Zjistěte si všechny informace a nebojte se klást otázky.

Váš tatér by vám měl být schopen podat rozsáhlé informace o tom, jaké inkousty používá, včetně podrobností o tom, kde je získal, o možných zdravotních rizicích a o souladu s příslušnými právními předpisy.

Například byste měli být schopni zpětně zjistit, kdo byl věrohodným prodejcem inkoustů, nebo ověřit, zda jsou výrobky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy (v platnosti jsou v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Norsku a Lichtenštejnsku) nebo s doporučením usnesení Rady Evropy o bezpečnosti tetovacích inkoustů a permanentního make-upu.

Mohli byste se také podívat do systému EU pro rychlé varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX) na všechny inkousty, u nichž byla v minulosti hlášena závažná rizika, nebo kontaktovat agenturu, která je ve vašem státě odpovědná za prosazování právních předpisů o chemických látkách či tetovacích inkoustech.

Mohlo by být rovněž užitečné uschovat si doklad o použitém tetovacím inkoustu pro případ, že by u vás došlo k reakci, která se vymyká normálnímu procesu hojení. Pokud máte zdravotní problémy nebo se u vás objeví příznaky, které se nejeví jako obvyklé, ihned kontaktujte svého lékaře.

Further information
ECHA
European Commission
External links