Tetovací barvy a permanentní make-up

Tetování je oblíbenou formou tzv. body art, tedy umění aplikovaného přímo na tělo. Má je 12 % Evropanů. Provádí se vstřikováním speciálních barev pod pokožku, na níž zanechávají trvalý vzor. Zdravotní rizika spojená s používáním nečistých jehel při aplikaci barev jsou již nějakou dobu předmětem zkoumání, ale existují i obavy, které souvisejí s chemickým složením barev. Tetovací barvy, stejně jako permanentní make-up, např. oční linky, jsou směsí několika chemických látek. Vzhledem k tomu, že tyto chemické látky mohou být v těle vázány po celý život, vzniká tak možnost dlouhodobé expozice potenciálně škodlivým složkám výrobků používaných při tetování a permanentním make-upu. Tyto chemické látky mohou mít nepříznivý účinek na zdraví, ale o následcích jejich používání se toho doposud ještě mnoho neví.

Co jsou to tetovací barvy a permanentní make-up?

Tetování se provádí propíchnutím svrchní vrstvy kůže jehlou a vstřikováním barvy pod pokožku, čímž se na kůži vytváří vzor. Nejsvrchnější vrstva kůže – epidermis (pokožka) – se sama průběžně obnovuje, takže aby tetování vydrželo, je třeba barvu vpravit až do hlubší vrstvy kůže, kterou je dermis (škára).

Permanentní make-up je podobný tetování. Liší se jen vzorem, který má připomínat obvyklé líčení.

Proč se agentura ECHA zabývá tetovacími barvami a permanentním make-upem?

Tetovací barvy a permanentní make-up obsahují nebezpečné látky, o nichž se ví nebo jsou podezřelé z toho, že by mohly vyvolávat nádory, genetické mutace, alergie, mít toxické účinky na reprodukci nebo jiné nepříznivé účinky na zvířecí či lidský organismus.

Vzhledem k nedostatku informací o tetovací barvách a permanentním make-upu požádala Evropská komise agenturu ECHA, aby posoudila rizika spojená s chemickými látkami obsaženými v tetovacích barvách ve vztahu k lidskému zdraví a přezkoumala potřebu omezení jejich používání v rámci celé EU.

Agentura ECHA při své analýze kromě zkoumání rizik pro lidské zdraví zvažuje také možnost bezpečnějších alternativ. Rovněž se zabývá tím, jaký by omezení jejich používání mělo sociálně-ekonomický dopad, např. pokud jde o vliv na pracovní místa v odvětvích výroby a služeb.

Agentura ECHA zkoumá chemické látky, o nichž se ví, že se používají v tetovacích barvách a permanentním make-upu a mohly by být lidskému zdraví nebezpečné, ale také látky, jejichž užívání bychom v budoucnu mohli chtít zabránit. V usnesení Rady Evropy o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a permanentního make-upu je věnována zvláštní pozornost látkám karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci, látkám zvyšujícím citlivost a dalším.

Agentura ECHA při své práci vychází z předchozích zpráv Evropské komise a Rady Evropy.

Jak jsou tetovací barvy a permanentní make-up v Evropské unii regulovány?

V současnosti neexistují na úrovni EU platné právní předpisy upravující tuto problematiku, ale sedm členských států má své vlastní předpisy vycházející z usnesení Rady Evropy z roku 2008 o bezpečnosti tetování a permanentního make-upu nebo z usnesení z roku 2003, které mu předcházelo. Kromě toho se tetovacích barev týká směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, pokud jde o povinnosti výrobců neuvádět na trh nebezpečné výrobky, nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP), pokud jde o označování výrobků, které obsahují klasifikované látky v množství přesahujícím jejich klasifikační limit, a nařízení REACH, pokud jde o požadavky na registraci a poskytování informací.

Protože se mnohé nebezpečné látky mohou v tetovacích barvách nebo v permanentním make-upu vyskytovat v malých množstvích, nemusí pro ně platit povinnosti vyplývající z nařízení CLP a REACH.

Jaké jsou současné povinnosti následných uživatelů a dodavatelů v řetězci dodávajícím tetovací barvy a permanentní make-up?

Následní uživatelé – včetně formulátorů směsí – mají specifické povinnosti podle nařízení REACH týkající se barev pro tetování nebo permanentní make-up, které vyrábějí. Formulátoři tetovacích barev musí identifikovat složky ve svých výrobcích pro výrobce a dovozce, takže tyto identifikace lze vzít v úvahu při uvádění v soulad s požadavky jakéhokoli nařízení. Pokud žadatelé o registraci nezahrnuli použití tetovacích barev a formulátoři nezahrnuli použití jakýchkoli registrovaných nebezpečných látek o hmotnosti jedné tuny a vyšší, musejí provést posouzení chemické bezpečnosti následného uživatele, aby prokázali, že je bezpečné látku používat v tetovacích barvách a permanentních make-upech.

Navíc společnost prodávající nebezpečné látky nebo směsi jiné společnosti musí odběrateli poskytnout bezpečnostní list výrobku. V bezpečnostním listu jsou pokyny, jak používat látku bezpečně, informace o vlastnostech látky nebo směsi, jaká jsou s ní spojena rizika a instrukce pro nakládání, odstranění a přepravu látky a také doporučená opatření pro první pomoc, hašení a omezování expozice.

Výrobci jednotlivých látek – v množství rovném nebo přesahujícím jednu tunu za rok – musí splňovat požadavky nařízení REACH: chemická látka musí být registrována u agentury ECHA a předložená žádost musí být doplněna údaji o nebezpečných vlastnostech látky. Agentura ECHA může přijmout opatření na kontrolu použití chemické látky, je-li nebezpečná. Výše zmíněné nařízení platí pro všechny chemické látky, ne jen ty, které se používají v tetovacích barvách a permanentních make-upech.

A konečně výrobci, dovozci a následní uživatelé musí látky a směsi klasifikovat podle kritérií stanovených v nařízení CLP a zajistit, aby byly splněny požadavky na označování a balení nebezpečných chemických výrobků. Oznámení agentuře ECHA je nutné u všech látek klasifikovaných jako nebezpečné a uváděných na trh buď jako samotné, nebo ve směsi.

Co se stane dál s analýzou tetovacích barev, kterou provedla agentura ECHA?

Agentura ECHA a její partneři přezkoumali rizika některých chemických látek v tetovacích barvách a permanentních make-upech a došli k závěru, že omezení je potřebné. Návrh na omezení byl předložen v říjnu 2017.

Další kroky v procesu provedou vědecké výbory agentury ECHA, které ověří, zda byly předloženy všechny požadované informace. Pokud návrh projde touto kontrolou souladu, započne šestiměsíční veřejná konzultace, během níž se může kdokoli k návrhu vyjádřit. Vědecké výbory agentury ECHA zváží předložené důkazní informace a vydají stanovisko, zda by uvedené látky měly být omezeny, či nikoli. Tato vědecká stanoviska spolu s podkladovými dokumenty jsou zaslána Evropské komisi a zveřejněna na webových stránkách agentury ECHA. Během tří měsíců Evropská komise rozhodne, zda omezit použití předmětných chemických látek, či nikoli. Pokud rozhodnutí podpoří omezení, omezení vstoupí v platnost po konzultacích se Světovou obchodní organizací, odhlasování členskými státy a schválení Evropskou radou a Parlamentem.

Sjednocení názorů předchází dlouhý proces trvající 2–2,5 roku, což ale zajišťuje, že všechna rozhodnutí vycházejí z nejpřesvědčivějších dostupných výsledků výzkumu a doporučení od odborníků z vědecké komunity.

Mám mít obavy, pokud jde o mé tetování?

Posuzování vědeckými výbory agentury ECHA právě probíhá, takže stanovisko ještě není k dispozici

Pokud výbory dospějí k závěru, že omezení je potřeba, pak by samozřejmě mělo smysl o tom pohovořit se svým tatérem dříve, nežli si necháte dělat nové tetování. Tatéři by měli nakupovat u zdroje, který splňuje požadavky nařízení REACH, a měli by být schopni vám sdělit podrobnosti o chemických látkách, které vám vpravují do kůže.

Máte-li pochybnosti ohledně svého současného tetování, můžete se poradit se svým lékařem. Pokud se rozhodnete odstranit tetování, měli byste vzít v úvahu, že odstranění laserem je postup, při němž se barviva a další látky rozpadají na menší částečky, které mohou obsahovat škodlivé chemické látky, a ty pak mohou volně kolovat vaším tělem.

Pokud si přejete nové tetování, zajímejte se nejen o umělecké dovednosti tatérů a o opatření, kterými předcházejí infekcím, ale také o tetovací barvy, které používají. Sežeňte si všechny informace a nebojte se klást otázky!

Váš umělecký tatér by vám měl být schopen podat rozsáhlé informace o tom, jaké barvy používá, včetně podrobností o jejich zdroji, možných zdravotních rizicích a o souladu s příslušnými právními předpisy.

Například byste měli být schopni vysledovat barvy zpět až k důvěryhodnému prodejci nebo zkontrolovat výrobky, zda jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy (v platnosti jsou v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Norsku a Lichtenštejnsku) nebo s doporučením usnesení Rady Evropy o bezpečnosti tetovacích barev a permanentního make-upu.

Mohli byste se také podívat do systému včasného varování EU pro nepotravinářské výrobky (RAPEX) na všechny barvy, u nichž byla v minulosti hlášena závažná rizika, nebo kontaktovat svou vnitrostátní agenturu, která je odpovědná za prosazování právních předpisů o chemických látkách a tetovacích barvách.

Mohlo by být rovněž užitečné uschovat doklad o použité tetovací barvě pro případ, že by u vás došlo k reakci, která se vymyká normálnímu procesu uzdravování. Kontaktujte svého lékaře ihned, pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo se u vás objeví jakékoli příznaky, které se nejeví jako obvyklé.

Further information
ECHA
European Commission
External links