Mikroplasty

 

Obrázek
Plasty nám mnoha způsoby usnadňují život a jsou často lehčí nebo levnější než alternativní materiály. Pokud však nejsou řádně likvidovány nebo recyklovány, mohou se dostat do životního prostředí, kde zůstávají po staletí a rozkládají se na menší a menší kousky. Tyto malé kousky (obvykle menší než 5 mm) se nazývají mikroplasty a vyvolávají obavy.
 
Mikroplasty jsou pevné plastové částice složené ze směsí polymerů a funkčních přísad. Mohou rovněž obsahovat zbytkové nečistoty. Mikroplasty mohou být nezáměrně vytvářeny při opotřebovávání větších kusů plastů, jako jsou pneumatiky pro automobily nebo syntetické textilie. Vyrábějí se ale také záměrně a přidávají se do výrobků pro zvláštní účely, jako jsou exfoliační perličky v peelingových přípravcích na obličej nebo tělo.
Jaké jsou obavy?

Mikroplasty se v životním prostředí biologicky nerozkládají. Hromadí se ve zvířatech, včetně ryb a plodů moře, a v důsledku toho se také konzumují jako potraviny.

Mikroplasty byly zjištěny v mořských, sladkovodních a suchozemských ekosystémech, jakož i v potravinách a pitné vodě. Jejich pokračující uvolňování přispívá k trvalému znečištění našich ekosystémů a potravinových řetězců. Expozice mikroplastům v laboratorních studiích souvisí s řadou negativních (eko)toxických a fyzikálních vlivů na živé organismy.

Vzhledem k obavám o životní prostředí a lidské zdraví již několik členských států EU uzákonilo nebo navrhlo vnitrostátní zákaz záměrného používání mikroplastů ve spotřebních výrobcích. Zákazy se týkají zejména používání mikročástic v kosmetických přípravcích, které se po použití oplachují a v nichž se mikroplasty používají jako abrazivní a lešticí prostředky.

Při používání výrobků, které je obsahují, končí v životním prostředí každoročně přibližně 42 000 tun mikroplastů. Největším jediným zdrojem znečištění je granulovaný výplňový materiál používaný na hřištích s umělým trávníkem, ze kterého se uvolňuje až 16 000 tun mikroplastů. Kromě toho se odhaduje, že nezáměrně vytvořené mikroplasty (v případě opotřebení větších kusů plastu) unikají do evropských povrchových vod v množství přibližně 176 000 tun ročně .

V roce 2016 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) také přezkoumal dostupné důkazy o mikroplastech a nanoplastech v potravinách. Odborníci zjistili, že je třeba získat více údajů o jejich míře výskytu v potravinách a o jejich možných dopadech na lidské zdraví. Za tímto účelem pořádá úřad EFSA v roce 2021 vědecké kolokvium, na němž se bude diskutovat o současném stavu a probíhajícím výzkumu v této oblasti.

 

Které výrobky obsahují záměrně přidávané mikroplasty?

Mikroplasty se záměrně přidávají do řady výrobků, včetně hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, kosmetických přípravků, detergentů používaných v domácnosti a průmyslu, čisticích prostředků, barev a výrobků používaných v ropném a plynárenském průmyslu. Používají se také jako měkký výplňový materiál sportovních hřišť s umělým trávníkem.

Ve spotřebních výrobcích jsou mikroplastové částice nejčastěji známy jako abraziva (například jako exfoliační nebo lešticí látky známé jako mikročástice v kosmetických přípravcích), ale mohou mít též jiné funkce, např. regulují hustotu, vzhled a stabilitu výrobku. Dokonce se používají jako třpytky nebo jsou součástí líčidel.

Celkově se odhaduje, že se v EU/EHP každý rok použije okolo 145 000 tun mikroplastů.

Omezení navrhované agenturou ECHA

V roce 2017 požádala Evropská komise agenturu ECHA, aby posoudila vědecké důkazy pro přijetí regulačního opatření na úrovni EU týkajícího se mikroplastů, které jsou záměrně přidávány do výrobků (tj. látek a směsí) .

V lednu 2019 agentura ECHA navrhla rozsáhlé omezení mikroplastů ve výrobcích uváděných na trh EU/EHP, aby zamezila jejich uvolňování do životního prostředí nebo aby jej snížila. Od března do září 2019 probíhala konzultace týkající se návrhu na omezení. Agentura ECHA obdržela 477 individuálních připomínek. Podrobné informace o konzultaci, včetně reakcí, které nejsou důvěrné, jsou k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA.

Očekává se, že návrh předejde uvolnění 500 000 tun mikroplastů během dvaceti let.

Komise zvažuje další možnosti snížení uvolňování nezáměrně vytvořených mikroplastů ve vodním prostředí v rámci své strategie pro plasty a nového akčního plánu pro oběhové hospodářství.

 

Stanoviska výborů

Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA přijal své stanovisko v červnu 2020. Podpořil návrh a doporučil přísnější kritéria pro omezení biologicky rozložitelných polymerů a rovněž zákaz po uplynutí přechodného období šesti let pro mikroplasty používané jako výplně na hřištích s umělým trávníkem. Výbor RAC rovněž dospěl k závěru, že nižší limitní velikost 100 nanometrů (nm) pro omezení mikroplastů, jak navrhuje agentura ECHA, není pro prosazování nezbytná, a nedoporučil žádnou nižší limitní velikost.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanovisko v prosinci 2020. Podpořil návrh agentury ECHA, předložil však i několik doporučení, která by měla Evropská komise zvážit ve fázi rozhodování.

Výbor SEAC mimo jiné doporučil nižší velikostní limit 1 nm pro omezení mikroplastů. Rovněž se domnívá, že může být nezbytné stanovit dočasný nižší velikostní limit 100 nm, aby bylo zajištěno, že toto omezení lze vymáhat zjištěním mikroplastů ve výrobcích .

Za účelem kontroly uvolňování výplňového materiálu z hřišť s umělým trávníkem do životního prostředí výbor SEAC neupřednostnil žádnou z možností řízení rizik navrhovaných agenturou ECHA před ostatními. Výbor uvedl, že případná volba bude záviset na politických prioritách, zejména v souvislosti se snižováním emisí .

Rozhodnutí Evropské komise a členských států EU

Očekává se, že Komise vypracuje svůj návrh na základě zprávy agentury ECHA a společného stanoviska výborů. Návrh Komise na změnu seznamu látek podléhajících omezení podle přílohy XVII nařízení REACH bude předložen k hlasování členským státům EU ve výboru REACH. Předtím, než bude možné omezení přijmout, bude přezkoumáno Evropským parlamentem a Radou.

 

infographic

 

Planned timetable for proposed restriction of intentionally added microplastics

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 17 January 2018
Call for evidence 1 March - 1 May 2018
Stakeholder workshop 30 - 31 May 2018
Submission of restriction dossier 11 January 2019
Public consultation of the Annex XV dossier  20 March 2019 –
20 September 2019
RAC opinion June 2020 
Draft SEAC opinion June 2020 
Consultation on draft SEAC opinion 1 July - 1 September 2020
Combined final opinion submitted to the Commission February 2021
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2021
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2021 or 2022 (transition periods are proposed for certain applications)