Mikroplasty

Plasty jsou důležitým materiálem, který se v našem hospodářství velmi hojně používá. Plasty nám mnoha způsoby usnadňují život a jsou často lehčí nebo méně nákladné než alternativní materiály. Pokud však nejsou po použití řádně zlikvidovány nebo recyklovány, mohou přetrvávat v životním prostředí dlouhou dobu a mohou se rovněž rozložit na malé kousky, které představují problém – mikroplasty. Mikroplasty mohou být jako takové úmyslně vyráběny a záměrně přidávány do výrobků. Kromě toho některé plasty obsahují určité nebezpečné chemické látky, které mají nepříznivý dopad na přírodu či lidské zdraví.

Mikroplasty jsou velmi malé částice plastového materiálu (obvykle menší než 5 mm). Mohou nezáměrně vzniknout opotřebováním z větších kusů plastů, například ze syntetických textilních výrobků. Mohou však být také úmyslně vyrobeny a záměrně přidány do výrobků za určitým účelem, například jako exfoliační perličky v peelingových přípravcích na obličej nebo tělo. Jakmile jsou mikroplasty uvolněny do životního prostředí, mohou se nahromadit ve zvířatech, včetně ryb a plodů moře, a následně být zkonzumovány jako potravina spotřebiteli.

Několik členských států EU na základě obav o životní prostředí a lidské zdraví vydalo nebo navrhlo vnitrostátní zákaz záměrného používání mikroplastů v určitých spotřebitelských výrobcích, zejména pak užívání „mikroperliček“ v čisticích kosmetických přípravcích, v rámci kterých slouží jako exfoliační a čisticí látky.

Evropská komise nedávno zveřejnila studii, která uvádí další informace o záměrném používání mikroplastových částic ve výrobcích a o rizicích, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) také přezkoumal dostupné důkazy o mikroplastech a nanoplastech v potravinách.

V souladu s postupy podle nařízení REACH pro omezování látek, které představují riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví, Komise požádala agenturu ECHA, aby posoudila vědecké důkazy pro přijetí regulačního opatření na úrovni EU týkajícího se mikroplastů záměrně přidávaných do výrobků jakéhokoli druhu. V současnosti se v rámci jiného projektu Evropské komise zkoumají další možnosti, jak snížit uvolňování mikroplastů do vodního prostředí.

V jakých typických spotřebních výrobcích se mohou nacházet záměrně přidávané mikroplasty? 

Záměrně přidávané mikroplastové částice se používají v řadě výrobků uváděných na trh v EU, například v určitých kosmetických přípravcích, přípravcích pro osobní péči, detergentech, čisticích přípravcích, barvách, ve výrobcích používaných v odvětví těžby ropy a zemního plynu a jako médium pro otryskávání.

Ve spotřebních výrobcích se mikroplastové částice nejtypičtěji používají jako abrazivum (například v kosmetických přípravcích jako exfoliační látky nebo látky pro zvýšení lesku známé jako mikroperličky), ale mohou mít též jiné funkce, jako je kontrola viskozity (hustoty), vzhledu a stability výrobku.

Kromě toho agentura ECHA zkoumá i výrobky, které mikroplasty záměrně uvolňují v rámci své funkce, například prilované živiny používané v zemědělství.

Jak mohou tyto mikroplasty potenciálně přispívat ke znečištění životního prostředí?

Podle odhadu 2 až 5 % všech plastů končí v oceánech. Některé z nich mají formu mikroplastů.

V současnosti se předpokládá, že mikroplasty záměrně přidávané do výrobků představují jen poměrně malou část všech mikroplastů v moři. Mohou však působit problémy na úrovni „předchozích částí řetězce“ v našich vnitrozemských vodách a půdách. V reakci na tuto skutečnost několik zemí včetně některých členských států EU přijalo opatření s cílem omezit používání mikroplastů.

Připravují se návrhy na omezení

V lednu 2018 agentura ECHA oznámila, že bude zkoumat potřebu celounijního omezení týkajícího se uvádění na trh nebo používání „záměrně přidávaných“ mikroplastových částic ve výrobcích nebo takových použití, která „záměrně uvolňují“ mikroplastové částice do životního prostředí.

V rámci první části tohoto šetření agentura vyhlásila výzvu k předložení důkazů a informací týkajících se záměrně přidávaných mikroplastů. Účelem této výzvy je shromáždit informace o veškerých možných záměrných použitích mikroplastových částic ve výrobcích. Shromážděné informace budou použity pro určení toho, zda uvedená použití představují riziko, a pro posouzení sociálně-ekonomických dopadů případného omezení.

V květnu 2018 se uskutečnil workshop s partnerskými subjekty, na němž byly projednány hlavní otázky související s omezením. V návaznosti na workshop agentura ECHA v červenci 2018 zveřejnila oznámení o identifikaci látek a potenciální oblasti působnosti omezení použití mikroplastů.

Výzva k předložení důkazů byla vyhlášena dne 28. března a uzavřena dne 11. května 2018.