Glyfosát

Glyfosát je jednou z nejčastěji používaných účinných látek v pesticidech pro prevenci růstu nežádoucích rostlin na obdělávaných polích nebo pro hubení rostlin či jejich částí. Tyto látky se často označují jako herbicidy nebo přípravky k hubení nežádoucích plevelů.

Glyfosát se používá v zemědělství a zahradnictví na hubení plevelů před výsevem. Tam, kde se pěstují geneticky modifikované rostliny, které jsou odolné vůči glyfosátu, se tato látka používá také po výsevu k hubení nežádoucích plevelů. V Evropské unii se však tento postup nepoužívá.

 

Co agentura ECHA v souvislosti s glyfosátem dělá?

Agentura ECHA spravuje právní předpisy o klasifikaci a označování látek a směsí. Uvedené právní předpisy upravují způsob posuzování a označování látek na základě jejich případných nebezpečných vlastností – například jedy, hořlavé látky, žíraviny a podobně.

U některých látek, jako jsou pesticidy, může být rozhodnutí o klasifikaci přijato na úrovni EU pro celou Evropu. V praxi to znamená, že příslušné označení každého přípravku obsahujícího danou látku bude muset spotřebitele na tuto skutečnost upozornit.

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) navrhl, že by glyfosát měl mít další harmonizovanou klasifikaci pro toxicitu pro specifické cílové orgány při opakované expozici (jako doplnění stávajících harmonizovaných klasifikací). V souladu s nařízením CLP agentura ECHA vyzvala dotčené účastníky, aby se k tomuto návrhu vyjádřili ve veřejné konzultaci, která byla ukončena dne 18. července 2016. 

Připomínky, které agentura ECHA obdržela, byly předány německému úřadu k vyjádření. Poté návrh na harmonizovanou klasifikaci projednal Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA na následujících dvou zasedáních – v prosinci 2016 a březnu 2017 a vypracoval své nezávislé vědecké stanovisko. 

RAC je vědecký výbor složený z odborníků, které nominují členské státy Evropské unie a jmenuje agentura ECHA. Tito odborníci posoudili příslušné údaje – včetně údajů, které poskytly třetí strany. Výbor RAC rovněž zohlednil klíčové informace, které byly předtím analyzovány jinými orgány, a zvážil také odlišné názory na to, jak byly některé z těchto studií vyhodnoceny.

Dne 15. března 2017 výbor RAC odsouhlasil, že bude zachována harmonizovaná klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození očí a je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Dne 15. června výbor RAC poskytl Evropské komisi nezávislé vědecké stanovisko ohledně toho, zda vnitřní vlastnosti glyfosátu splňují zákonná kritéria klasifikace stanovená v nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Přijaté stanovisko a podrobnější informace o harmonizovaném procesu klasifikace naleznete na níže uvedených odkazech.

Výbor RAC a agentura ECHA při posuzování vycházejí výlučně z nebezpečných vlastností látky, tedy z toho, zda látka může mít škodlivé účinky. Neberou v úvahu riziko nebo rozsah, do nějž jsou osoby a životní prostředí této látce vystaveny. To samozřejmě záleží na tom, jak a v jakém množství se látka používá. Tato podrobná rizika jsou proto zvažována případ od případu podle příslušných právních předpisů. V případě glyfosátu je to nařízení o pesticidech. Uvedené nařízení o přípravcích na ochranu rostlin spravuje Evropská komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Podrobnější informace o otázkách týkajících se rizik a expozice naleznete na níže uvedených odkazech.

Odkud pocházejí vědecké údaje a mohu je vidět?

Regulační orgány jako ECHA při posuzování spoléhají na kombinaci údajů z toxikologických studií, které jsou zveřejněné či nikoli.

Právo EU vyžaduje, aby průmyslové podniky zajistily bezpečné používání chemických látek, které uvádějí na trh. Průmyslové podniky proto musejí provádět (eko)toxikologické studie, aby zjistily nebezpečné vlastnosti těchto látek. Uvedené studie hradí průmyslové podniky.

Specializované laboratoře, které tyto studie pro průmyslové podniky obvykle provádějí, musejí dodržovat přísné pokyny, které stanoví právní předpisy EU a související dokumenty s pokyny. Studie musejí být prováděny v souladu se schválenou metodikou a musejí splňovat požadavky na kvalitu (technické pokyny OECD nebo obdobné technické pokyny a postupy správné laboratorní praxe). Stejný postup se používá například u léčivých přípravků.

Úplné zprávy z těchto studií byly dány k dispozici příslušným regulačním orgánům, včetně Výboru pro posuzování rizik agentury ECHA, aby mohly informace ověřit.

Stanovisko výboru RAC ke klasifikaci glyfosátu a odpovědi na obdržené připomínky jsou nyní zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA. Na těchto stránkách je již k dispozici zpráva o harmonizované klasifikaci a označení (včetně souhrnů studií) předložená příslušným německým orgánem a rovněž připomínky získané během veřejné konzultace.

Rozhodnutí členských států EU

Stanovisko výboru RAC bylo po přijetí zasláno Evropské komisi. Evropská komise se společně s členskými státy rozhodla obnovit schválení použití glyfosátu jako účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin na období pěti let (do 15. prosince 2022).

Dne 27. listopadu 2017 bylo rozhodnutí přijato odborníky členských států EU a dne 12. prosince 2017 Komisí.

Slyšel(a) jsem o různých vědeckých hodnoceních glyfosátu – proč se liší?

O glyfosátu bylo v nedávné době vydáno několik zpráv. Jejich závěry se liší podle toho, jaký přístup byl uplatněn a jakým způsobem byly údaje posuzovány. To není nijak neobvyklé – výklad a vážení vědeckých údajů vyžaduje úsudek. Údaje, které měli k dispozici autoři nedávných zpráv, však nyní posoudil také Výbor pro posuzování rizik agentury ECHA tvořený nezávislými odborníky z členských států EU.

Agentura ECHA přijala nezávislé vědecké stanovisko k potřebě harmonizované klasifikace glyfosátu na základě kritérií nebezpečnosti stanovených v nařízení o klasifikaci, označování a balení. Jak bylo uvedeno výše, agentura ECHA posoudila vnitřní nebezpečnost glyfosátu a nikoli rizika související s jeho jednotlivými použitími. Tato rizika, například riziko používání přípravků s obsahem glyfosátu, jsou posuzována v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links