HelpNet

HelpNet är ett nätverk som består av Echa och de nationella stöd- informationspunkterna för BPR, CLP och Reach. Nätverket skapades för att förbättra samarbetet om frågor av gemensamt intresse. Fördelarna med detta samarbete är att man får en gemensam förståelse för de rättsliga kraven enligt BPR-, CLP- och Reach-förordningarna och att de råd som ges till intressenter är konsekventa och samstämmiga.

Ett av de regelbundna resultaten från HelpNet är de svar på vanliga frågor (FAQ) som man kommer överens om gemensamt. Dessa frågor och svar ger utförligare information om vägledningar, processer och metoder relaterade till BPR-, CLP- och Reach-förordningarna. Svar på vanliga frågor publiceras på sidan Stöd med frågor och svar.

HelpNets omfattning

  • Informationsutbyte om genomförandet av BPR-, CLP- och Reach-förordningarna.
  • Gemensam förståelse av de rättsliga kraven enligt dessa förordningar.
  • Konsekvent och harmoniserad rådgivning till intressenterna från HelpNets medlemmar.
  • Kapacitetsuppbyggnad hos nationella stöd- och informationspunkter.
  • Kommunikation och aktiviteter för att höja medvetenheten med särskild inriktning på små och medelstora företag.
  • Utbildning för nationella stöd- och informationspunkter.

Drift av HelpNet

HelpNets styrgrupp är HelpNets ledningsorgan. Förutom de nationella stöd- och informationspunkterna och Echa är också Europeiska kommissionen och observatörer från kandidatländerna och/eller intressentorganisationer medlemmar i styrgruppen. Den träffas minst en gång per år i Echas lokaler och gruppens arbete samordnas av HelpNets sekretariat.

HelpNet Metings 2019

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 14 02-04/04/2019 Helsinki [PDF]

Categories Display