Internationellt samarbete

Även om EU kan göra anspråk på att ha den mest ambitiösa kemikalielagstiftningen i världen är unionen inte ensam om att försöka minska riskerna och se till att kemikalier används på ett säkrare sätt. Det finns mycket som tillsynsmyndigheterna kan lära sig av varandra och göra tillsammans för att harmonisera kemikaliehanteringen i olika delar av världen. Europeiska kemikaliemyndigheten utbyter erfarenheter med allt fler tillsynsmyndigheter i länder som antar lagstiftning om kemikaliesäkerhet som liknar Reach-, CLP-, biocid- och PIC-förordningarna. Vår verksamhet bidrar till att förbättra kvaliteten på både inlämnade uppgifter och klassificering och märkning, vilket möjliggör säker tillverkning och användning av kemikalier. Det gör det också möjligt för aktörer i tredjeland att identifiera och vidta åtgärder för kemikalier som ger anledning till oro.

Europeiska kemikaliemyndighetens internationella verksamhet är inriktad på följande fem områden:

  • OECD-relaterat arbete.
  • Multilateralt arbete för kemikaliesäkerhet.
  • Stöd till EU:s politik för yttre förbindelser.
  • Samarbete med motsvarande tillsynsorgan.
  • Insatser för att höja medvetenheten i viktiga länder utanför EU.

Echas samverkan med världen utanför EU

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)