Nätverk för säkerhetsansvariga

Security Officers' Network (SON) inrättades 2007 som en undergrupp till Europeiska kommissionens arbetsgrupp för det praktiska verkställandet av Reach-förordningen.

SON är ett nätverk bestående av experter från medlemsstaternas behöriga myndigheter, bemyndigade nationella institutioner, Europeiska kommissionen och den europeiska kemiindustrins branschorganisation Cefic. SON ger Echa råd i frågor som rör ett säkert utbyte av information om Reach-förordningen och CLP‑förordningen mellan Echa, behöriga nationella myndigheter, bemyndigade nationella institutioner och Europeiska kommissionen.

Echas styrelse har gett SON det formella uppdraget att se över säkerhetskraven, att komma överens om eventuella avvikelser och att utarbeta riktlinjer för granskning av säkerhetsarrangemangen. Baserat på den expertis som finns tillgänglig inom SON ger nätverket även allmänna råd om informationsutbyte inom ramen för Reach‑förordningen och CLP-förordningen, framför allt om säkerhetsfrågor som rör IKT‑verktyg som REACH-IT, RIPE, och CIRCA. SON fungerar även som en plattform för utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande.

SON håller möten en eller två gånger om året. Echa tillhandahåller sitt sekretariat och svarar för samordningen. De IT-säkerhetsansvariga medlemmarna i nätverket ansvarar för att informera sina respektive organisationer om de diskussioner som förs och de beslut som fattas i samband med mötena i SON.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)