EU-institutioner och EU-organ

Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) är en av EU:s byråer och lyder därför under EU:s lagstiftning, men verkar fristående från EU:s institutioner (rådet, parlamentet, kommissionen osv.) och är en egen juridisk person. Kommissionen är emellertid en viktig institution för Echa och en samarbetspartner när det gäller att genomföra Echas uppdrag.

Som "fördragens väktare" har kommissionen ansvaret för att EU:s lagstiftning, och följaktligen också förordningarna om inrättandet av Echa, tillämpas korrekt. Kommissionen övervakar också hur byrån använder sina offentliga medel. Bland annat genom att agera som internrevisor. Kommissionen har dessutom tre platser med rösträtt i Echas styrelse och kan föreslå tre platser utan rösträtt för berörda intressenter.

Kommissionens roll

Kommissionen ansvarar för att uppdatera och komplettera EU:s bestämmelser om Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) uppdrag (Reach/CLP/Biocider/PIC) och har direkta uppgifter när det gäller flera av processerna kring dem. Kommissionen fattar till exempel beslut om restriktioner för specifika miljöfarliga kemikalier och identifierar ämnen som bör omfattas av krav på tillstånd. Kommissionen beslutar också om tillstånd enligt Reach- och biocidförordningarna.

Kommissionen kan vidare be Echa ta fram förslag om restriktioner för kemiska ämnen eller förslag om identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter, och kan även fatta beslut om att identifiera ämnen som inger mycket stora betänkligheter liksom beslut om att utvärdera registreringsunderlag och ämnen om ingen enhällig överenskommelse kan nås i Echas medlemsstatskommitté.

Parallellt med dessa uppgifter utarbetar kommissionen också genomförandelagar som krävs för att bestämmelserna ska tillämpas i praktiken, till exempel följande:

  • En avgiftsförordning, där det anges hur mycket industrin ska betala för verksamheter med koppling till Reach- och biocidförordningarna, till exempel registrering och tillståndsansökan.
  • Två förordningar om organisationen av Echas överklagandenämnd.
  • En förordning om testmetoder.

Mer allmänt arbetar kommissionen med att utveckla och förhandla fram förslag för EU:s politik när det gäller hanteringen av risker och faror med kemikalier och kan på det området be myndigheten om vetenskapliga råd som stöd för EU:s internationella verksamheter.

För sina verkställande uppgifter bistås kommissionen av kommittéer eller andra möten med företrädare från medlemsstaterna.

Europeiska kommissionens generaldirektorat (GD) och Echa

Echa har kontakter med många av kommissionens generaldirektorat, men framför allt med GD Näringsliv och GD Miljö – som delar ansvaret för Reachförordningen och förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

GD Näringsliv är myndighetens ansvariga generaldirektorat i institutionella och administrativa frågor, bland annat budget- och personalfrågor som berör kommissionens övriga avdelningar, och ansvarar också för flera delar av EU‑lagstiftningen med anknytning till kemikaliepolitiken (till exempel bestämmelserna om gödselmedel, tvättmedel och sprängämnen).

GD Miljö har ansvar för biocid- och PIC-förordningarna och leder EU:s aktiviteter avseende internationell kemikaliepolitik (t.ex. OECD, Stockholms- och Rotterdamskonventionerna,  SAICM).

Echa har också ett nära samarbete med kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) när det gäller frågor som riskutvärdering av nanomaterial, granskningsprogrammet för riskutvärdering av biocider och verksamhet i samband med utveckling och kontroll av alternativ till djurförsök.

Det breda samarbetet mellan Echa och kommissionen resulterar i dagliga kontakter på alla nivåer och i olika sammanhang, oavsett om det är på informell arbetsnivå, som en del av formella regleringar eller på det administrativa området.

Europaparlamentet och Echa

Som en del av EU:s lagstiftande gren har Europaparlamentet ansvaret för att fatta beslut om innehållet i och det slutliga antagandet av lagstiftning som styr och driver Echas arbete. (Detta görs tillsammans med rådet genom det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.)

Europaparlamentet är också en del av EU:s budgetmyndighet och fattar i den egenskapen beslut om myndighetens förslag till budget (till den del den inte täcks av avgifter) och beviljar ansvarsfrihet för budgetens användning, dvs. ger ett slutligt godkännande för ett visst år (efter revision och bokslut). Frågor som gäller Echas budget kan behandlas av parlamentets budgetutskott och av budgetkontrollutskottet.

Alla frågor som gäller innehållet i Echas verksamhet behandlas i parlamentet av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Echas verkställande direktör för diskussioner med utskottet på hösten varje år. Echa kan också bjudas in att delta i andra möten med utskottet när det är relevant för utskottets diskussioner.

Europaparlamentet utser två oberoende personer till Echas styrelse. Dessutom kan utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utse en informell sambandsperson för regelbundna kontakter med byrån. Echa samverkar också vid behov med enskilda parlamentsledamöter när det gäller specifika områden av dess verksamhet.

Europeiska unionens råd och Echa

Som en del av EU:s lagstiftande gren har rådet ansvaret för att fatta beslut om innehållet i och det slutliga antagandet av lagstiftning som styr och driver Echas arbete. (Detta görs tillsammans med parlamentet genom det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.)

Rådet är också en del av EU:s budgetmyndighet och fattar i den egenskapen beslut om myndighetens förslag till budget (till den del den täcks av avgifter) och lämnar en rekommendation till Europaparlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för budgeten, dvs. ett slutlig godkännande för ett visst år (efter revision och bokslut).

Rådet har också ansvar för att utse ledamöter i Echas styrelse som nomineras av varje medlemsstat och att utse ledamöter i medlemsstatskommittén och biocidproduktkommittén.

Övriga decentraliserade EU‑byråer

Echa samarbetar regelbundet med andra decentraliserade EU‑byråer i frågor av gemensamt intresse om det är av betydelse för deras respektive uppdrag. Echa har också tecknat samförståndsavtal med flera byråer för att förstärka samarbetet, framför allt genom informationsutbyte, bättre ömsesidig förståelse och ökat samarbete samt, i förkommande fall, genom gemensamma projekt.

Echa samarbetar också med andra byråer genom nätverken för EU‑organens chefer och förvaltningschefer. Dessa övergripande forum arbetar med att främja samarbete, samordning och utbyte av kunskaper och bästa praxis i frågor av gemensamt intresse för förvaltning och ledning av EU:s byråer och organ. Echa kommer att samordna nätverken till i mars 2012 och ingår fram till mars 2013 i den så kallade trojkan av byråer som stöder samordningen av nätverken och säkrar kontinuiteten över de ettåriga samordningsperioderna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)