Medlemsstater och behöriga myndigheter

Samarbete med medlemsstaterna

Echa samarbetar nära med EU:s medlemsstater och EES-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) Norge, Island och Liechtenstein.

Medlemsstaternas representanter är medlemmar av Echas styrelse och kommittéer, forumet och flera nätverk. EES-länderna deltar i dessa organ och nätverk utan rösträtt. Medlemsstaternas behöriga myndigheter samarbetar med Echa i dess olika processer..

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med de olika EU-förordningar som Echa omfattas av är Echas samarbetspartner i medlemsstaterna. Många av dem är ministerier eller organ på miljöområdet. Vissa länder har också utnämnt organisationer som arbetar med ekonomi, hälsa eller arbetslivsfrågor till att vara ansvariga.

Echa samarbetar nära med de behöriga myndigheterna i många av deras processer genom att utbyta information och erbjuda stöd och utbildning till medlemsstaterna.

Echas kontaktpunkt för frågor som rör medlemsstaterna kan nås på följande adress: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2