Všeobecne uplatniteľné rozhodnutia

Agentúra ECHA vydáva všeobecne uplatniteľné rozhodnutia, ktoré majú potenciálne vplyv na všetky spoločnosti spĺňajúce určité objektívne kritéria alebo opisujú niektoré procesy agentúry ECHA.

Agentúra ECHA chce uverejňovaním svojich všeobecne uplatniteľných rozhodnutí pomôcť zainteresovaným občanom a iným zainteresovaným stranám získať ľahší prístup k dokumentom, ktoré ich zaujímajú.

Táto stránka obsahuje odkazy na príslušné dokumenty.

 

Regulačné akty

Zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Jednou z úloh agentúry ECHA je identifikovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (substances of very high concern – SVHC) a vytvoriť ich zoznam. Ide o látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu, perzistentné, bioakumulatívne a toxické, veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne, alebo látky, ktoré vzbudzujú podobné obavy.

Látky SVHC na zozname môžu byť neskôr uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH, a ich použitie preto podlieha povoleniu.

 

Procesné patrenia

Prístup k dokumentom

Občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ alebo podniky so sídlom v EÚ môžu požiadať agentúru ECHA o prístup k dokumentom podľa nariadenia o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (nariadenie (ES) č. 1049/2001). Pomáha to zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť.

Riadiaca rada agentúry ECHA vydala rozhodnutie, ktorým sa stanovujú podrobné správne a procesné predpisy pre spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom (MB/12/2008).


Preskúmanie zamietnutí nárokov na zachovanie dôvernosti alebo žiadostí o používanie alternatívneho chemického názvu

Agentúra ECHA uverejňuje informácie o zaregistrovaných látkach na svojej webovej stránke. Registrujúci môžu požiadať, aby sa s niektorými z týchto informácií zaobchádzalo dôverne. Ak agentúra ECHA túto žiadosť zamietne, registrujúci môžu požiadať agentúru ECHA o preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí.

Ak dodávateľ zmesi usúdi, že uvedenie látky v zmesi na etikete alebo v karte bezpečnostných údajov by mohlo ohroziť dôverný charakter jeho podnikania, môže predložiť žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu. Ak agentúra ECHA túto žiadosť zamietne, dodávateľ môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí.

Agentúra ECHA stanovila pravidlá pre preskúmanie žiadostí, ktorými sa nárokuje zachovanie dôvernosti, v rozhodnutí Riadiacej rady (MB/17/2008). To bolo neskôr zmenené tak, aby zahŕňalo aj žiadosti o preskúmanie rozhodnutí v súvislosti so žiadosťami o používanie alternatívneho chemického názvu (MB/17/2011, ktorým sa mení MB/17/2008).


Poplatky za služby a administratívne poplatky

Agentúra ECHA môže účtovať poplatky za služby, ktoré poskytuje. Príslušné poplatky sú stanovené v rozhodnutí Riadiacej rady (MB/D/29/2010). Zahŕňa to administratívny poplatok účtovaný spoločnostiam, ktoré nesprávne uviedli, že sú MSP, aby mohli využiť zníženie poplatkov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)