Prístup k dokumentom

Agentúra ECHA poskytuje prístup k mnohým kľúčovým dokumentom súvisiacim s agentúrou a procesmi nariadenia REACH na svojej webovej stránke.

Prístup k dokumentom sa riadi týmito pravidlami a právnymi ustanoveniami:

V tomto nariadení sa pre tento prístup ustanovujú všeobecné zásady a obmedzenia v súlade s článkom 255 ods. 2 Zmluvy o ES, pričom nariadenie sa vzťahuje aj na dokumenty uchovávané agentúrou ECHA – článok 118 ods. 1 nariadenia REACH.

Upozorňujeme, že žiadosť o prístup k dokumentom môže spadať pod výnimky uvedené v článku 4 a článku 9 nariadenia 1049/2001..
Formulár, adresa alebo číslo faxu uvedené nižšie by sa zároveň mali používať na podávanie žiadostí o prístup k informáciám o životnom prostredí uchovávaným agentúrou ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1367/2006Toto nariadenie odkazuje na uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

Žiadosti o dokumenty je možné predložiť:

  • vyplnením formulára žiadosti o dokument
  • poštou na adresu:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  •  faxom: + 358 9 6861 8940

Uveďte vaše priezvisko, krstné meno, adresu, mesto, poštové smerovacie číslo, krajinu a telefónne číslo, aby bolo možné vašu žiadosť spracovať.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)