HelpNet

Členmi siete HelpNet sú agentúra ECHA a národné asistenčné pracoviská pre CLP, BPR a REACH. Sieť bola vytvorená na zlepšenie spolupráce v otázkach spoločného záujmu. Medzi prínosy tejto spolupráce patrí dosiahnutie spoločného porozumenia zákonným požiadavkám vyplývajúcim z nariadení BPR, CLP a REACH a poskytovanie súdržného a harmonizovaného poradenstva pre zúčastnené strany.

Jedným z pravidelných výstupov siete HelpNet sú spoločne dohodnuté Časté otázky (FAQ). Prinášajú podrobnejšie informácie o usmerneniach, procesoch a metodike v súvislosti s nariadeniami BPR, CLP a REACH. Časté otázky sú uverejňované na stránke podpory pre otázky a odpovede.

Cieľ siete HelpNet

  • Výmena informácií o uplatňovaní nariadení BRP, CLP a REACH.
  • Spoločné porozumenie zákonným požiadavkám vyplývajúcim z týchto nariadení.
  • Súdržné a harmonizované poradenstvo pre zúčastnené strany a ich členov.
  • Budovanie národných asistenčných pracovísk.
  • Činnosti na zlepšovanie komunikácie a zvyšovanie povedomia s osobitným dôrazom na MSP.
  • Zaškoľovanie národných asistenčných pracovísk.

Prevádzka siete HelpNet

Riadiaca skupina siete HelpNet je jej riadiacim orgánom. Medzi členov riadiacej skupiny patria okrem agentúry ECHA a národných asistenčných pracovísk aj Európska komisia a pozorovatelia z kandidátskych krajín a/alebo organizácie zúčastnených strán. Zasadá aspoň jedenkrát ročne v sídle agentúry a jej prácu koordinuje sekretariát siete HelpNet.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]