Sieť bezpečnostných úradníkov

Sieť bezpečnostných úradníkov (SON) bola vytvorená v roku 2007 ako podskupina bývalej pracovnej skupiny Európskej komisie pre praktickú prípravu nariadenia REACH.

Sieť SON je sieťou expertov z príslušných orgánov členských štátov, poverených vnútroštátnych inštitúcií, Európskej komisie a asociácie CEFIC. Poskytuje agentúre ECHA poradenstvo o bezpečnostných otázkach súvisiacich s bezpečnou výmenou informácií týkajúcich sa nariadení REACH a CLP medzi agentúrou ECHA, príslušnými orgánmi členských štátov, poverenými vnútroštátnymi inštitúciami a Európskou komisiou.

Riadiaca rada agentúry ECHA priznala sieti SON formálnu úlohu pri posudzovaní bezpečnostných požiadaviek, schvaľovaní akýchkoľvek odchýlok a príprave usmernení k bezpečnostnému auditu. Na základe odborných poznatkov dostupných v sieti SON poskytuje tiež všeobecné rady týkajúce sa výmeny informácií podľa nariadení REACH a CLP: najmä o bezpečnostných otázkach súvisiacich s nástrojmi IKT, ako napr. REACH-IT, RIPE a CIRCA. Sieť SON slúži aj ako platforma na výmenu najlepších postupov a vzájomné získavanie poznatkov.

Stretnutia siete SON sa konajú jeden- až dvakrát do roka. Agentúra ECHA poskytuje svoj sekretariát a koordinuje činnosti siete. Bezpečnostní úradníci sú zodpovední za informovanie svojich organizácií o rokovaniach a rozhodnutiach prijatých na rokovaniach siete SON.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)