Medzinároná spolupráca

Hoci Európska únie prezentuje svoje chemické právne predpisy ako jedny z najlepších na svete, nie je však jediná, ktorá sa usiluje o znižovanie rizík a bezpečnejšie používanie chemikálií. Zákonodarcovia sa môžu naučiť veľmi veľa jeden od druhého a veľa spolu dosiahnuť pri harmonizácii manažmentu chemických látok v rôznych častiach sveta. Európska chemická agentúra sa delí o skúsenosti s rastúcim počtom regulatórnych orgánov v krajinách, ktoré prechádzajú na právne predpisy v oblasti bezpečnosti chemických látok podobné nariadeniam REACH, CLP, PIC, resp. nariadeniu o biocídnych látkach. Naša činnosť prispieva k zlepšovaniu kvality predkladaných údajov a údajov týkajúcich sa klasifikácie a označovania, čo vedie k bezpečnej výrobe a používaniu chemických látok a k zlepšovaniu schopnosti účastníkov z tretích krajín identifikovať a riešiť otázky v súvislosti s problematickými chemikáliami.

Činnosť agentúry ECHA na medzinárodnej úrovni sa sústreďuje na týchto päť oblastí:

  • činnosť v súvislosti s OECD
  • multilaterálna činnosť v oblasti chemickej bezpečnosti
  • Podpora politických stratégií v oblasti externých vzťahov EÚ
  • Spolupráca s partnerskými regulatórnymi agentúrami
  • Zvyšovanie povedomia v najdôležitejších krajinách mimo EÚ

Spolupráca agentúry ECHA so subjektmi mimo EÚ

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)