Inštitúcie a orgány EÚ

ECHA sa ako agentúra EÚ riadi verejným právom EÚ, ale pôsobí nezávisle od inštitúcií EÚ (Rady, Parlamentu, Komisie atď.) a je samostatnou právnickou osobou. Komisia je však pre agentúru ECHA ústrednou inštitucionálnou zainteresovanou stranou a partnerom pri uplatňovaní jej mandátu.

Komisia je ako garant zmlúv zodpovedná za správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ, teda aj nariadení o zriadení agentúry ECHA, a vykonáva dohľad nad využívaním verejných zdrojov agentúrou, napríklad v úlohe interného audítora agentúry. Komisii tiež náležia tri miesta s hlasovacími právami v riadiacej rade agentúry a navrhuje tri miesta bez hlasovacích práv pre jednotlivcov zo zainteresovaných strán.

Úloha Komisie

Komisia je zodpovedná za aktualizáciu a dopĺňanie nariadení EÚ, ktoré definujú mandát ECHA (nariadenie REACH/nariadenie CLP/nariadenie o biocídnych látkach/nariadenie PIC), a je poverená priamymi úlohami spojenými s niektorými ich procesmi vrátane prijímania rozhodnutí týkajúcich sa obmedzenia konkrétnych nebezpečných chemických látok alebo identifikácie látok, ktoré by mali podliehať autorizácii. Rozhoduje tiež o vydávaní týchto autorizácií v zmysle nariadenia REACH a nariadenia o biocídnych látkach.

Okrem toho môže Komisia požiadať agentúru ECHA, aby pripravila návrhy na obmedzenie chemických látok alebo návrhy na ich identifikáciu ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, a môže tiež rozhodnúť o identifikácii látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a o hodnotení registračných dokumentácií a látok, ak v rámci výboru členských štátov ECHA nie je možné dospieť k jednomyseľnej dohode.

Popri týchto úlohách Komisia pripravuje aj vykonávacie právne predpisy, ktoré sú potrebné na nadobudnutie účinnosti týchto ustanovení, napríklad:

  • nariadenie o poplatkoch ustanovujúce poplatky, ktoré má priemyselné odvetvie uhradiť za činnosti súvisiace s nariadením REACH a s nariadením o biocídnych látkach, napr. za žiadosti o registráciu alebo autorizáciu,
  • dve nariadenia o ustanoveniach pre odvolaciu radu ECHA a
  • nariadenie o testovacích metódach.

Zo všeobecnejšieho hľadiska je úlohou Komisie vytvárať návrhy týkajúce sa politiky EÚ v oblasti manažmentu rizík a nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú z používania chemických látok, ako aj rokovať o nich a môže požiadať agentúru o poskytnutie vedeckého poradenstva vrátane podpory medzinárodných činností EÚ v tejto oblasti.

V rámci vykonávania nariadení Komisii pri plnení úloh pomáhajú výbory alebo iné zasadnutia zložené zo zástupcov členských štátov.

Generálne riaditeľstvá Európskej komisie a agentúra ECHA

Agentúra ECHA je v kontakte s rôznymi generálnymi riaditeľstvami (GR) Komisie a má úzke kontakty s GR pre podnikanie a priemysel (ENTR) a GR pre životné prostredie (ENV), ktoré majú spoločnú zodpovednosť za nariadenia REACH a CLP.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel je pre agentúru hlavným generálnym riaditeľstvom, pokiaľ ide o inštitucionálne otázky, ako aj o administratívne otázky vrátane rozpočtových a zamestnaneckých záležitostí týkajúcich sa iných útvarov Komisie, a je tiež zodpovedné za niektoré časti právnych predpisov EÚ súvisiacich s politikou v oblasti chemických látok (napr. hnojivá, čistiace prostriedky, výbušniny).

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie je zodpovedné za nariadenie o biocídnych výrobkoch a za nariadenie PIC a riadi činnosti EÚ súvisiace s medzinárodnou chemickou politikou (napr. OECD, Štokholmský a Rotterdamský dohovor, SAICM).

Agentúra ECHA tiež úzko spolupracuje so Spoločným výskumným centrum Komisie (JRC) pri problémoch týkajúcich sa hodnotenia rizika pri nanomateriáloch, programu preskúmania hodnotenia rizika biocídov a činností súvisiacich s vývojom a overovaním alternatív k testovacím metódam na zvieratách.

Výsledkom rôznorodých interakcií medzi agentúrou ECHA a Komisiou je každodenný kontakt na všetkých hierarchických úrovniach a v rôznych kontextoch – či už na neformálnej pracovnej úrovni, ako súčasť formálnych regulačných činností alebo v administratívnej oblasti.

Európsky parlament a agentúra ECHA

Európsky parlament je ako súčasť legislatívnych orgánov EÚ zodpovedný za rozhodovanie o obsahu a za konečné prijímanie právnych predpisov, ktoré určujú a ovplyvňujú prácu agentúry ECHA. (Táto činnosť prebieha v spolupráci s Radou prostredníctvom procesu, ktorý je známy ako riadny legislatívny postup.)

Európsky parlament je tiež súčasťou rozpočtového orgánu EÚ, rozhoduje teda o návrhu rozpočtu pre agentúru (pokiaľ rozpočet nie je pokrytý príjmami z poplatkov) a udeľuje tiež absolutórium alebo konečné schválenie rozpočtu pre agentúru na daný rok (po audite a finalizácii jej ročných účtových závierok). Otázkami rozpočtu agentúry sa môžu zaoberať parlamentný Výbor pre rozpočet (BUDG) a Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT).

Všetkými otázkami súvisiacimi s obsahom činností agentúry ECHA sa v Parlamente zaoberá Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), ktorý sa každý rok na jeseň zúčastňuje výmeny názorov s výkonným riaditeľom agentúry. ECHA môže byť tiež prizvaná na iné schôdze výboru, pokiaľ je to pre diskusie vo výbore relevantné.

Európsky parlament menuje do riadiacej rady ECHA dve nezávislé osoby. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín môže navyše určiť neformálne styčné miesto pre pravidelný kontakt s agentúrou. Rovnako dochádza k interakcii medzi agentúrou a jednotlivými poslancami ad hoc v súvislosti so špecifickými oblasťami jej pôsobenia.

Rada Európskej únie a agentúra ECHA

Rada Európskej únie je ako súčasť legislatívnych orgánov EÚ zodpovedná za rozhodovanie o obsahu a za konečné prijatie právnych predpisov, ktoré určujú a ovplyvňujú prácu agentúry ECHA. (Táto činnosť prebieha v spolupráci s Parlamentom prostredníctvom procesu, ktorý je známy ako riadny legislatívny postup.)

Rada je tiež súčasťou rozpočtového orgánu EÚ, rozhoduje teda o návrhu rozpočtu pre agentúru (pokiaľ rozpočet nie je pokrytý príjmami z poplatkov) a dáva odporúčania Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o udelenie absolutória alebo konečné schválenie rozpočtu pre agentúru na daný rok (po audite a finalizácii jej ročných účtových závierok).

Rada je tiež zodpovedná za menovanie členov riadiacej rady agentúry ECHA, ktorých nominuje každý členský štát, ako aj členov výboru členských štátov a výboru pre biocídne výrobky.

Iné decentralizované agentúry EÚ

Agentúra ECHA pravidelne spolupracuje s inými decentralizovanými agentúrami EÚ v otázkach spoločného záujmu, ktoré sa týkajú ich príslušných mandátov. ECHA tiež uzavrela s niekoľkými agentúrami memorandum o porozumení s cieľom zlepšiť túto spoluprácu, predovšetkým úsilím o výmenu informácií, lepšie vzájomné porozumenie, intenzívnejšiu spoluprácu a v prípade potreby prostredníctvom spoločných projektov.

Agentúra ECHA spolupracuje aj s inými agentúrami prostredníctvom svojej účasti v sieťach, ktoré združujú vedúcich agentúr EÚ a vedúcich administratívy. Tieto fóra medzi agentúrami podporujú spoluprácu, koordináciu a výmenu vedomostí a najlepších postupov, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu administratívy a vedenia agentúr EÚ. ECHA bude koordinovať siete do marca 2012 a do marca 2013 bude súčasťou tzv. trojky agentúr, ktoré podporujú spoluprácu sietí a zabezpečujú kontinuitu v rámci jednoročných podmienok koordinácie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)