Jak określić kategorię wielkości przedsiębiorstwa

Poniższe wskazówki są pomocne w ustaleniu kategorii wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE.

Krok 1

Pierwszym krokiem do ustalenia danych służących określeniu kategorii wielkości przedsiębiorstwa jest ocena, czy w chwili przedłożenia rejestracji w systemie REACH-IT / przedłożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych przedsiębiorstwo jest niezależne lub czy należy również uwzględnić przedsiębiorstwa partnerskie bądź powiązane w rozumieniu art. 3 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Ogólnie rzecz biorąc:

  • Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli nie zostało zaklasyfikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie lub powiązane w rozumieniu art. 3 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE. Dla przykładu: przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli posiada poniżej 25% udziałów w kapitale lub prawach głosu innej spółki, a żadna inna spółka nie posiada więcej niż 25% udziałów w przedsiębiorstwie.
  • Przedsiębiorstwo uznaje się za partnerskie w stosunku do innego przedsiębiorstwa, jeśli posiada, samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej niż jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE, co najmniej 25%, lecz nie więcej niż 50% udziałów w innym przedsiębiorstwie.
  • Przedsiębiorstwo uznaje się za powiązane z innym przedsiębiorstwem, jeśli posiada powyżej 50% praw głosu wspólników w innym przedsiębiorstwie i/lub jeśli bezpośrednio lub pośrednio kontroluje działalność innego przedsiębiorstwa bądź ma możliwość jej kontrolowania.

Spółkę uznaje się również za powiązaną w przypadku, gdy relacja istnieje za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających łącznie, o ile spółki prowadzą działalność (w całości lub w części) na tym samym rynku lub na rynkach przyległych (tj. rynkach produktów lub usług będących najbliższym – wcześniejszym lub kolejnym – ogniwem łańcucha obrotu).

  • Jeżeli 25% lub więcej kapitału bądź praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej podmiotów publicznych, przedsiębiorstwo nie może być uznane za MŚP.

Zasada ta nie dotyczy inwestorów określonych w akapicie drugim art. 3 ust. 2 załącznika do zalecenia, takich jak uniwersytety lub autonomiczne władze lokalne, posiadających status podmiotu publicznego zgodnie z prawem krajowym. Ich udział w przedsiębiorstwie musi wynosić od 25% do 50%, aby status MŚP mógł zostać utrzymany.

Przejdź do kroku 2

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)