Tusze do tatuażu i makijaż permanentny

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w farbach do tatuażu i makijażu permanentnego. ECHA nie proponuje zakazania samych tatuaży ani farb stosowanych podczas ich wykonywania — zamiarem Agencji jest poprawa bezpieczeństwa tatuowania.

Propozycja dotyczy między innymi substancji rakotwórczych, mutagennnych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), substancji działających uczulająco lub drażniąco na skórę, substancji żrących lub powodujących uszkodzenie oka, metali, a także innych substancji podlegających regulacji zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych.

Tatuaże stanowią popularną formę ozdabiania ciała – posiada je 12% Europejczyków. Wykonuje się je poprzez wstrzykiwanie kolorowych tuszów pod skórę, aby utworzyć trwały wzór. Zagrożenia zdrowotne związane z korzystaniem z brudnych igieł w celu wstrzykiwania tuszów są już od pewnego czasu przedmiotem kontroli, jednak należy rozważyć także zagrożenia chemiczne. Tusze do tatuażu, jak również tusze do wykonywania makijażu permanentnego, takie jak tusze do konturówek, stanowią mieszaninę kilku chemikaliów. Ponieważ chemikalia te mogą pozostać w organizmie przez całe życie, istnieje również możliwość długotrwałego narażenia na potencjalnie szkodliwe składniki produktów do wykonywania tatuaży i makijażu permanentnego. Chemikalia te mogą wywoływać niepożądane skutki dla zdrowia, jednak niewiele wiadomo o konsekwencjach ich stosowania.

Czym są tusze do tatuażu i makijaż permanentny?

Tatuaż wykonuje się poprzez penetrację zewnętrznej warstwy skóry za pomocą igły oraz wstrzyknięcie tuszu pod skórę w celu stworzenia wzoru. Górna warstwa skóry – naskórek – regeneruje się w sposób ciągły, a zatem aby uzyskać trwałość tatuażu, tusz wstrzykuje się do drugiej, głębszej warstwy skóry – skóry właściwej.

Makijaż permanentny jest podobny do tatuażu, przy czym uzyskany wzór ma przypominać makijaż.

Dlaczego ECHA pracuje nad tuszami do tatuażu i makijażem permanentnym?

Tusze do tatuażu i makijaż permanentny mogą zawierać substancje stwarzające zagrożenie, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że wywołują raka, mutacje genetyczne, działają szkodliwie na rozrodczość, powodują alergie lub mają innego rodzaju szkodliwe działanie na zwierzęta lub ludzi.

W związku z brakiem informacji na temat tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o ocenę zagrożeń stwarzanych przez substancje zawarte w tuszach do tatuażu w odniesieniu do zdrowia człowieka oraz o zbadanie potrzeby wprowadzenia ogólnounijnych ograniczeń dotyczących ich stosowania.

W swojej analizie ECHA zbadała nie tylko zagrożenia dla zdrowia człowieka, lecz także dostępność bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych. Analizowano również społeczno-gospodarczy wpływ ograniczenia ich stosowania, na przykład wpływ na zatrudnienie w sektorze produkcji i w sektorze usług.

ECHA przeanalizowała substancje, o których wiadomo, że są wykorzystywane w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnym, i które mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka, jak również substancje, których wykorzystywaniu w przyszłości pragnie zapobiec. Szczególną uwagę poświęcono substancjom, które wywołują raka, są mutagenne i działają szkodliwie na rozrodczość lub mają działanie uczulające, jak również innym substancjom wskazanym w rezolucji Rady Europy w sprawie wymogów i kryteriów bezpieczeństwa tatuaży i makijażu permanentnego.

W październiku 2017 r. ECHA przedłożyła Komitetowi Oceny Ryzyka (RAC) i Komitetowi ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) do oceny wniosek dotyczący ograniczenia. Prace ECHA opierają się na poprzednich sprawozdaniach sporządzonych przez Komisję Europejską i Radę Europy.

W jaki sposób tusze do tatuażu i makijaż permanentny są uregulowane w UE?

Nie istnieje żadne szczególne prawodawstwo ogólnounijne, jednak siedem państw członkowskich opracowało własne przepisy na podstawie rezolucji Rady Europy z 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa tatuaży i makijażu permanentnego lub jej poprzedniej rezolucji z 2003 r. Tusze do tatuażu podlegają ponadto dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie zobowiązania producenta do niedostarczania niebezpiecznego produktu, rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) w zakresie oznakowywania produktów zawierających zaklasyfikowane substancje w ilości przekraczającej limity dotyczące klasyfikacji oraz rozporządzeniu REACH w zakresie wymogów dotyczących rejestracji i dostarczania informacji.

Ponieważ wiele substancji stwarzających zagrożenie może występować w tuszach do tatuażu lub makijażu permanentnym w niewielkich ilościach, obowiązki określone w rozporządzeniach CLP i REACH mogą nie mieć zastosowania.

Jakie są obecne obowiązki dalszych użytkowników i dostawców w łańcuchu dostaw tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego?

Na dalszych użytkownikach – w tym formulatorach mieszanin – ciążą szczególne obowiązki zgodnie z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do tuszów do tatuażu lub tuszów do makijażu permanentnego, które produkują. Formulatorzy tuszów do tatuażu muszą informować o składnikach swoich produktów producentów i importerów, aby można je było uwzględnić przy spełnianiu wszelkich wymogów w zakresie rejestracji. Jeżeli rejestrujący nie uwzględnili stosowania w tuszach do tatuażu, a formulatorzy wykorzystują jakąkolwiek zarejestrowaną substancję stwarzającą zagrożenie w ilości jednej tony lub powyżej jednej tony, muszą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, aby wykazać, że można bezpiecznie wykorzystywać daną substancję w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnym.

Ponadto przedsiębiorstwo sprzedające substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie innemu przedsiębiorstwu musi dostarczyć nabywcy kartę charakterystyki produktu. Karta charakterystyki zapewnia wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania substancji, dostarczając informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny i zagrożeń, jakie wywołuje, oraz zapewniając instrukcje postępowania z taką substancją lub mieszaniną, jej usuwania i transportu, jak również przedstawiając zalecane środki w zakresie pierwszej pomocy, środki przeciwpożarowe i środki kontroli narażenia.

Producenci konkretnych substancji – w ilości jednej tony lub co najmniej jednej tony rocznie – muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia REACH – produkt chemiczny należy zarejestrować w ECHA, a oświadczeniu muszą towarzyszyć dane dotyczące niebezpiecznych właściwości substancji. ECHA może następnie podjąć odpowiednie działanie w celu kontroli wykorzystywania produktu chemicznego, jeżeli stwarza on zagrożenie. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich chemikaliów, nie tylko do chemikaliów wykorzystywanych w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnym.

Co więcej, stosowanie produktów konserwujących w tuszach do tatuażu podlega rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Jedynie substancje czynne objęte programem przeglądu produktów biobójczych lub zatwierdzone, w przypadku puszkowanych środków konserwujących należących do grupy produktowej 6 mogą być udostępniane na rynku i stosowane w UE przez unijnych producentów tuszów do tatuażu. Środki konserwujące, które spełniają jedno z kryteriów ograniczenia, nie będą dozwolone w tuszach do tatuażu, w przypadku gdyby proponowane ograniczenie weszło w życie.

Ponadto producenci, importerzy i dalsi użytkownicy muszą zaklasyfikować substancje i mieszaniny zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu CLP oraz zapewnić spełnienie wymogów w zakresie oznakowania i pakowania produktów chemicznych stwarzających zagrożenie. Dokonanie zgłoszenia do ECHA jest wymagane w odniesieniu do każdej substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie i wprowadzonej do obrotu w postaci własnej lub w mieszaninie.

Odnośne opinie naukowe Komitetów wraz z dokumentami bazowymi są przesyłane do Komisji Europejskiej i opublikowane na stronie internetowej ECHA. W terminie trzech miesięcy Komisja Europejska sporządza projekt decyzji w kwestii wprowadzenia ograniczeń dotyczących wykorzystywania przedmiotowych chemikaliów. Jeżeli w decyzji poparte zostanie wprowadzenie ograniczenia, wejdzie ono w życie po zasięgnięciu opinii Światowej Organizacji Handlu (WTO), głosowaniu państw członkowskich i przeprowadzeniu kontroli przez Radę Europejską i Parlament Europejski.

Czy mam się niepokoić o swoje tatuaże?

Jeżeli Komisja uzna , że należy wprowadzić ograniczenie, skonsultowanie się z tatuażystą przed wykonaniem jakichkolwiek nowych tatuaży byłoby z pewnością korzystne. Powinien on zaopatrywać się w substancje spełniające wymogi określone w rozporządzeniu REACH oraz udzielić ci informacji na temat chemikaliów, które wstrzykuje w twoją skórę.

Jeżeli masz obawy dotyczące obecnych tatuaży, możesz skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady. Jeżeli rozważasz usunięcie tatuażu, powinieneś wziąć pod uwagę, że usuwanie laserowe jest zabiegiem, w ramach którego pigmenty i inne substancje rozpadają się na mniejsze cząsteczki. Mogą one zawierać szkodliwe chemikalia, które następnie swobodnie krążą po organizmie.

Jeżeli rozważasz wykonanie nowego tatuażu, zdobądź informacje nie tylko na temat umiejętności tatuażysty i środków, jakie podejmuje, aby uniknąć zakażenia, ale również na temat tuszów do tatuażu, jakie stosuje. Zdobądź wszystkie informacje, nie bój się zadawać pytań!

Tatuażysta powinien w wyczerpujący sposób poinformować cię o stosowanych tuszach, w tym o źródle, z którego pochodzą, możliwych zagrożeniach dla zdrowia oraz zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Przykładowo możliwe powinno być ustalenie, czy tusze pochodzą od wiarygodnego sprzedawcy, lub sprawdzenie, czy produkty są zgodne z obecnymi przepisami krajowymi (obowiązującymi w Belgii, we Francji, w Niemczech, Niderlandach, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii i Liechtensteinie) lub z zaleceniami zawartymi w rezolucji Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego.

Możesz również uzyskać informacje w unijnym systemie szybkiej informacji (RAPEX) na temat wszelkich tuszów, w odniesieniu do których w przeszłości zgłoszono, że stwarzają poważne zagrożenie, lub skontaktować się z krajową agencją odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów dotyczących chemikaliów lub tuszów do tatuażu.

Przydatne może być również odnotowanie informacji na temat wykorzystanego tuszu do tatuażu na wypadek wystąpienia reakcji wykraczającej poza zwykły proces gojenia. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Categories Display