Staże

ECHA szuka wykwalifikowanych absolwentów, którzy chcieliby włączyć się w codzienną pracę Agencji.

Oferujemy do 20 staży absolwenckich rocznie obejmujących dziedziny naukowe takie jak chemia, toksykologia, biologia, ochrona środowiska i technologie środowiskowe oraz zadania administracyjne, w tym prawo, komunikację, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i teleinformatykę. Staże rozpoczynają się zazwyczaj na początku marca lub września.

Program staży jest skierowany do:

  • świeżo upieczonych absolwentów oraz osób z wykształceniem technicznym lub kwalifikacjami zawodowymi na równoważnym poziomie w obszarach związanych z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie chemikaliów lub innych obszarach związanych z zadaniami administracyjnymi instytucji UE;
  • pracowników sektora publicznego lub prywatnego zaangażowanych w prace na poziomie podyplomowym w obszarach związanych z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie chemikaliów.

Rozmowy z byłymi stażystami


Czas trwania

Staże mogą trwać od trzech do sześciu miesięcy bez możliwości przedłużenia powyżej sześciu miesięcy.

Granty

W ramach programu staży absolwenckich oferowane są granty w wysokości ok. 1 300 euro.

Stażyści, którzy nadal otrzymują wynagrodzenie od swojego pracodawcy lub inne granty bądź dodatki, mają prawo do otrzymania grantu z Agencji tylko wówczas, gdy otrzymywana kwota jest niższa niż wymieniona powyżej. W takim przypadku stażyści otrzymają kwotę równą różnicy pomiędzy wysokością swoich dochodów a wysokością grantu udzielanego przez Agencję.

Stażyści zatrudnieni w innym miejscu pracy muszą dostarczyć zaświadczenie o wysokości pobieranego wynagrodzenia z uwzględnieniem wysokości kosztów i dodatków, podpisane przez pracodawcę.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat na staż absolwencki musi:

  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Obywatele krajów kandydujących będących beneficjentami strategii przedakcesyjnej mogą być również brani pod uwagę w zależności od dostępnych środków budżetowych oraz możliwości przyjęcia tego typu kandydatów przez Agencję. Istnieje również możliwość przyjęcia ograniczonej liczby obywateli z państw niebędących członkami UE;
  • władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, ponieważ jest to język roboczy Agencji;
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny dyplom, lub prowadzić prace na tym poziomie w dziedzinach związanych z działalnością ECHA.

W przypadku pomyślnej selekcji kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną telefonicznie lub osobiście.

Stażyści nie są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Przed rozpoczęciem stażu należy udokumentować, że jest się objętym ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym ważnym na terenie Finlandii.

Staże nie są proponowane kandydatom, którzy w przeszłości odbyli staż albo byli zatrudnieni w instytucji lub organie UE lub pracowali dla Agencji jako pracownicy tymczasowi, na stanowiskach badawczych lub w charakterze wewnętrznych ekspertów przez okres dłuższy niż osiem tygodni.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)