Kryteria kwalifikacji

Kandydat musi:

  • Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein),
  • Władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, ponieważ jest to język roboczy agencji,
  • Znać biegle jeden z oficjalnych języków UE i znać inny język oficjalny UE w stopniu co najmniej zadowalającym.
  • Dostarczyć referencje charakterologiczne potwierdzające przydatność na stanowisko
  • Posiadać pełne prawa obywatelskie
  • Mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • Być fizycznie zdolny do wykonywania obowiązków

Kwalifikacje zawodowe

Kandydaci powinni mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o zatrudnieniu.

Akceptowane będą wyłącznie kwalifikacje wydane przez władze w państwie członkowskim UE lub EOG lub uznane za równoważne.

Doświadczenie zawodowe będzie liczone od dnia, w którym kandydat zdobył minimalne kwalifikacje wymagane na dane stanowisko.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)