Fabrikant

Het veilig produceren en beheren van chemische stoffen vereist informatie over en kennis van hun eigenschappen, gevaren, toepassingen en mogelijke risico's. U hebt de verantwoordelijkheid om deze informatie te verstrekken en uw klanten te adviseren over hoe zij de chemische stoffen veilig moeten gebruiken.

U bent een fabrikant als:

  • u als individu of als bedrijf in de EER bent gevestigd en
  • u een chemische stof produceert of extraheert.

U bent in het kader van REACH geen fabrikant als u alleen maar stoffen tot mengsels mengt of chemicaliën gebruikt om voorwerpen te maken. In dat geval bent u een downstreamgebruiker.

 

Wat moet ik doen?

 

Toegang krijgen tot de markt

Bent u van plan om voor het eerst een stof te produceren?

Is deze gevaarlijk?

Voordat u met de productie begint, moet u nagaan of u de stof moet registreren en moet u elke gevaarlijke stof die u op de markt brengt, indelen.

 

Moet u een stof registreren?

Als u jaarlijks een ton of meer van een stof wilt produceren, moet u deze bij ECHA registreren. Dit houdt in dat u informatie moet verstrekken over de eigenschappen en de gevaren van de stof, bijvoorbeeld over hoe deze veilig kan worden gebruiken.

Als u uw stof niet registreert, zal het wettelijk niet toegestaan zijn deze stof te produceren en/of op de markt te brengen. Denk aan de basisregel: geen gegevens, geen markt.

Hoeveel informatie vereist is, hangt af van het productievolume en van de gevaren die uw stof meebrengt. Hoe kleiner het volume en hoe minder gevaarlijk de stof is, des te minder informatie u hoeft te geven.

Het doel van de informatie is ervoor te zorgen dat uw stof op een veilige manier wordt gebruikt. U moet de informatie actueel houden en indien nodig aan uw klanten verstrekken in een veiligheidsinformatieblad. Over de gevaarlijkere stoffen moeten ook verbruikers worden geïnformeerd.

Registratie wordt uitgevoerd samen met de andere fabrikanten, importeurs of enige vertegenwoordigers van dezelfde stof. U moet ook de gegevens met hen delen die nodig zijn voor de registratie.

 

Produceert u een gevaarlijke of gereguleerde stof?

Voordat u een stof op de markt brengt, moet u vaststellen of deze gevaarlijk is door de indelingscriteria toe te passen die in de CLP-verordening staan beschreven. Indeling is voor elke stof vereist, ongeacht in welke hoeveelheid deze wordt geleverd. 

a. Indeling, etikettering en verpakking zijn voor alle gevaarlijke stoffen verplicht.

De indeling van een stof als gevaarlijk geeft aanleiding tot specifieke etiketterings- en verpakkingsvereisten. U moet ECHA binnen een maand nadat u een gevaarlijk product op de markt brengt, in kennis stellen van de indeling en de etikettering. U moet de relevante informatie op het veiligheidsinformatieblad verstrekken en gevarenetiketten gebruiken om de risico's aan te geven en veilige hantering door uw klanten te garanderen.

b. Zeer zorgwekkende stoffen

REACH beschrijft criteria om zeer zorgwekkende stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu te identificeren. Er wordt continu nagegaan of stoffen aan deze criteria voldoen. De stoffen worden dan opgenomen in de lijst van stoffen die voor autorisatieplicht in aanmerking komen (de "kandidatenlijst"). Deze lijst wordt jaarlijks in juni en december bijgewerkt en op ECHA's website gepubliceerd.

Dit is de eerste stap van de REACH-autorisatieprocedure met als doel de risico's van de gevaarlijkste stoffen op de EER-markt te beheren en deze uiteindelijk te vervangen door haalbare, veiligere alternatieven.

Een beslissing door de Europese Commissie om een stof op de kandidatenlijst te plaatsen, zorgt voor bijkomende wettelijke verplichtingen voor u als fabrikant om informatie te geven aan uw klanten over het veilige gebruik van de stof.

U kunt doorgaan met het leveren van de stof, maar u moet in het oog houden of deze wordt geselecteerd en op de autorisatielijst wordt geplaatst. Dit is mogelijk slechts een kwestie van tijd maar het kan in uw zakelijk voordeel zijn om geen gebruik meer te maken van deze zeer zorgwekkende stof en hiervoor een veiliger alternatief te zoeken.

c. Zeer zorgwekkende stoffen waarvoor autorisatie vereist is

Zeer zorgwekkende stoffen die van de kandidatenlijst naar de autorisatielijst worden verplaatst, kunnen na een bepaalde "vervaldatum" niet voor gebruik op de EER-markt worden gebracht, tenzij:

  • aan uw bedrijf of uw directe downstreamgebruiker autorisatie is verleend voor een specifiek gebruik van de stof; 
  • er een totale of gedeeltelijke vrijstelling geldt, bijvoorbeeld als u de stof gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Autorisatie is vereist ongeacht de hoeveelheid die van de stof wordt gebruikt.

Als uw stof in de autorisatielijst wordt opgenomen en er geen vrijstelling geldt, moet u kiezen of u:

  • stopt met het op de markt brengen ervan, dan wel
  • autorisatie aanvraagt, dan wel
  • de mogelijkheid onderzoekt of de stof gedekt wordt door een autorisatie die is verleend aan uw directe downstreamgebruikers.

Het al dan niet aanvragen van autorisatie is een zakelijke beslissing, die gebaseerd wordt op hoe kritisch de stof is, of het mogelijk is deze door veiligere alternatieve stoffen of technologieën te vervangen, de kosten van het aanvragen en de voordelen en de risico's van voortgezet gebruik.

d. Stoffen waarvoor beperkingen gelden

Stoffen die een onaanvaardbaar risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu, worden aan beperkingen onderworpen. Dit kan het volgende inhouden:

  • een volledig verbod,
  • een beperking van het op de markt brengen en van specifieke vormen van gebruik, of
  • een beperking van de concentratieniveaus van de stof in mengsels of in voorwerpen.

Voorbeelden zijn het verbod op asbest en de beperkingen op de productie, het op de markt brengen of het gebruik van fenylkwikverbindingen, die worden toegepast voor coatings, kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen en elastomeren.

U dient dergelijke beperkingen in acht te nemen. U moet op de hoogte zijn van alle beperkingen en zich continu informeren over toekomstige beperkingen die betrekking hebben op de stoffen die u produceert. ECHA publiceert informatie en organiseert openbare raadplegingen voordat een beslissing over een beperking wordt genomen.