Distributeur

De wet erkent de rol die u speelt tussen fabrikanten en afnemers bij het tot stand brengen van de communicatie over de chemische veiligheid in de toeleveringsketen. Uw actieve betrokkenheid is nodig om mensen en het milieu te beschermen tegen chemische risico's. 

U bent in het kader van REACH en CLP een distributeur als u binnen de EER een chemische stof of een mengsel voor een ander verkrijgt, bewaart en in de handel brengt (ook onder uw eigen merk, zonder de chemische samenstelling op welke manier dan ook te veranderen).

Detailhandelaren en groothandelaren zijn voor REACH en CLP distributeurs. 

U bent geen distributeur wanneer:

  • u chemicaliën koopt van landen buiten de EER en direct op de markt brengt in de EER. In dat geval bent u een importeur;
  • u binnen de EER chemicaliën koopt en deze mengt met andere chemicaliën, deze verdunt of containers (na)vult voordat u ze aan anderen levert. In dat geval bent u een downstreamgebruiker.

Wat moet ik doen?

Communicatie in de toeleveringsketen is uw hoofdverantwoordelijkheid. 
 
Deze verantwoordelijkheid geldt voor alle leveranciers van stoffen, mengsels en voorwerpen - fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs.

 

 

Als u verkoopt aan industriële of professionele gebruikers

U dient veiligheidsinformatie te verstrekken over de gevaren en risico's van de chemicaliën die u distribueert:

Lager in de toeleveringsketen

Het hoofdinstrument voor deze communicatie is het veiligheidsinformatieblad, dat kan worden uitgebreid met blootstellingsscenario's voor elk geïdentificeerd gebruik.

In geval van een gevaarlijke stof of een gevaarlijk mengsel

  • U moet het veiligheidsinformatieblad verstrekken en ervoor zorgen dat dit in de nationale taal van het desbetreffende land is en informatie bevat die vereist is volgens de nationale wetgeving, bijvoorbeeld over gezondheid en veiligheid of afvalverwijdering.
  • Zorg ervoor dat de gevaarlijke stof of het gevaarlijke mengsel correct is geëtiketteerd en verpakt.

Dit betekent dat de CLP-vereisten in acht moeten worden genomen. Op 1 juni 2015 zijn er belangrijke wijzigingen geïntroduceerd, zoals nieuwe pictogrammen en gevarenaanduidingen.

Ga voor meer informatie naar het "Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening".

Houd er rekening mee dat de etikettering en de verpakking van biociden en voorwerpen die hiermee zijn behandeld, moeten voldoen aan zowel de CLP- als andere specifieke vereisten.

Voor voorwerpen met zeer zorgwekkende stoffen

Dit zijn stoffen die in het kader van REACH zijn aangemerkt als hebbende ernstige en vaak onomkeerbare effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. U moet uw klanten voldoende informatie verstrekken om een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de gevaarlijke stof.

Hoger in de toeleveringsketen

Uw klanten moeten u informatie verstrekken die u aan uw leveranciers hogerop in de keten moet doorgeven. Het kan gaan om:

  • nieuwe informatie over gevaarlijke eigenschappen van de stoffen of mengsels;
  • informatie die de risicobeheersende maatregelen die zij via het veiligheidsinformatieblad hebben ontvangen, ongeschikt maakt;
  • voldoende informatie over hoe zij de stof gebruiken, zodat het gebruik in het registratiedossier voor de stof kan worden meegenomen.

Op deze manier kunt u fabrikanten en importeurs helpen te begrijpen hoe hun stoffen worden gebruikt en een aantal of alle vormen van gebruik te registreren die u aan hen hebt doorgegeven.

Uw klanten kunnen daarna de veiligheidsinformatie ontvangen die zij nodig hebben om aan REACH en CLP te voldoen.

 

Als u aan consumenten verkoopt

Controleer of gevaarlijke producten correct zijn geëtiketteerd en verpakt.

Wanneer een product (een chemische stof of een mengsel) als gevaarlijk wordt aangemerkt, moet het worden geëtiketteerd en verpakt volgens de vereisten van de CLP-verordening.

Dit is de verantwoordelijkheid van fabrikanten, formuleerders en importeurs en distributeurs. Als u dergelijke producten opnieuw etiketteert of verpakt om uw merk erin op te nemen, neemt u ook dezelfde verantwoordelijkheid.

Als leverancier van gevaarlijke producten moet u ervoor zorgen dat ze op correcte wijze zijn geëtiketteerd en verpakt. Het etiket moet de volgende informatie bevatten:

  • de gevareninformatie in de vereiste nationale taal/talen;
  • de contactgegevens van de EU-leverancier;
  • de nieuwe gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen die volgens CLP verplicht zijn.

Tot 1 juni 2017 is het toegestaan om mengsels die op de oude manier geëtiketteerd zijn te verkopen, als u kunt bewijzen dat deze zich al in de toeleveringsketen bevonden vóór het einde van de wettelijke termijn voor de omschakeling (1 juni 2015).

Houd er rekening mee dat er aanvullende etiketterings- en verpakkingsvereisten zijn voor behandelde voorwerpen, die gedefinieerd zijn in de biocidenverordening.

Reageren op verzoeken van consumenten

Consumenten hebben in het kader van de REACH- en de biocidenverordening het recht om te vragen of de voorwerpen die u aan hen verkoopt, zeer zorgwekkende stoffen bevatten boven een bepaalde concentratie. Dit is ook van toepassing op voorwerpen die zijn behandeld met biociden.

U moet op hun verzoek binnen 45 dagen gratis antwoorden. U moet voldoende informatie en advies verstrekken over hoe het voorwerp veilig gebruikt wordt of informatie over de biocidebehandeling van het behandelde voorwerp. Neem contact op met uw leverancier voor eventuele extra informatie die u nodig hebt.

Typische voorbeelden van producten waarvoor de consument het "recht heeft om vragen te stellen", zijn kleding, meubels, huishoudelijke artikelen, sportuitrusting of andere items voor dagelijks gebruik.

 

Weet welke chemicaliën u opslaat en levert

Voordat u een stof, een mengsel of een voorwerp op de markt brengt, moet u nagaan of deze wettelijk op de EER-markt zijn toegestaan. Controleer of ze voldoen aan de voorwaarden die worden beschreven in de rubriek "Fabrikant" of "Importeur" en neem contact op met uw leverancier.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.