Verslaglegging over de werking van de PIC-verordening

Op grond van artikel 22 van de PIC-verordening moet de Commissie om de drie jaar verslag uitbrengen over de uitvoering van de in die verordening geregelde taken. Daartoe zenden de lidstaten en ECHA de Commissie informatie over de werking van de krachtens de PIC-verordening ingevoerde procedures. Vervolgens stelt de Commissie een verslag op waarin de door de lidstaten en ECHA verstrekte informatie is opgenomen. Een samenvatting van dat verslag wordt op internet gepubliceerd en wordt toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

De door ECHA aan de Commissie geleverde input wordt ook op de website van ECHA gepubliceerd in de vorm van een verslag. Dat verslag is ingedeeld aan de hand van een vragenlijst van de Commissie.

Het ECHA-verslag biedt een overzicht van de uitvoering van zijn taken zoals die zijn vermeld in artikel 6 van de PIC-verordening. Het bevat niet alleen de belangrijkste cijfers van de verschillende soorten door ECHA tijdens de verslagperiode verwerkte kennisgevingen uit de sector, maar ook een kwalitatieve raming van de werking van de bij de PIC-verordening vastgestelde procedures in het licht van de doelstellingen ervan en in verhouding tot de daaraan toegewezen middelen. Meer bepaald heeft het tot doel na te gaan hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren – met name ECHA, de aangewezen nationale instanties van de EU-lidstaten en de Commissie – verloopt en hoe die, indien nodig, verder kan worden verbeterd.

In het verslag van ECHA wordt ook de stand van zaken rond de ontwikkeling van het IT-systeem ter ondersteuning van de uitvoering van de PIC-verordening (ePIC) beschreven, inclusief de daarover ontvangen feedback, en wordt tevens ingegaan op de wijze waarop de gegevens van de PIC-processen via de openbare website van ECHA beschikbaar worden gesteld.

Tot slot biedt het verslag de mogelijkheid om op mogelijke verbeterpunten in de PIC-verordening zelf of in de praktische uitvoering ervan te wijzen, teneinde deze nog efficiënter en doeltreffender te maken.