Verslaglegging over informatie-uitwisseling

Volgens de PIC-verordening moeten ECHA, de Europese Commissie en de aangewezen nationale instanties in de lidstaten de instanties in niet-EU-landen informatie verstrekken over de chemische stoffen die aan de verordening zijn onderworpen.

Het kan gaan om informatie van wetenschappelijke, technische, economische of juridische aard. Ook toxicologische, ecotoxicologische en veiligheidsgegevens kunnen hier deel van uitmaken.

Om de twee jaar maakt ECHA een samenvatting van de verstrekte informatie. Deze samenvatting wordt op de website van het Agentschap beschikbaar gesteld. De samenvatting verwijst ook naar de regelgeving inzake chemische stoffen die aan de PIC-verordening zijn onderworpen en overeenkomstig het Verdrag van Rotterdam openbaar zijn gemaakt.